Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kehotus rakennuksen korjaamiseksi, kiinteistö 704-491-2-78

RUS-2021-445

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 21.6.2021 § 139 valtuuston kokouksen 31.5.2021 päätöksien toimeenpanoa. Aloite 2 on päätetty siirtää teknisen lautakunnan käsiteltäväksi, mutta se on siirretty rakennus- ja ympäristölautakunnalle.

Kauko Hakala on tehnyt aloitteen koskien Vahdon keskustassa olevan parakkirakennuksen kuntoa. Osoitteessa Helmikuja 2 (704-491-2-78) on huonokuntoinen rakennus, jonka ympäristö on vaaraksi ihmisille. Tämän vuoksi tulisi ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Rakennustarkastaja on käynyt alueella tarkastuksella 5.8.2021. Rakennuksen ympärillä on rakennusjätettä, terassirakenteita on rikottu ja julkisivuihin on maalattu töhryjä. Rakennuksen ympäristössä on kokoontunut luvattomia henkilöitä, jotka ovat myös aiheuttaneet vahinkoa rakenteille.

Oheismateriaalina on alueelta otetut valokuvat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa kiinteistön 704-491-2-78 omistajille kehotuksen, joka koskee rakennuksen korjaamista ja rakennuksen julkisivujen (töhryjen poistaminen) ja ympäristön siistimistä (Helmikuja 2, 21310 Vahto). Rikkinäiset terassirakenteet tulee korjata tai purkaa pois ja kiinteistöltä tulee poistaa kaikki jätteeksi luokiteltavat tavarat ja viedä ne jätekeskukseen tai muualle hyödynnettäväksi. Jos koko rakennus päätetään purkaa, niin työlle on haettava purkamislupa (MRL § 127).

Määräaika

Korjaus- ja siistimistoimenpiteet on suoritettava 31.1.2022 mennessä. Mikäli velvoitteen täyttämiselle annettu aika tuntuu kohtuuttomalta voi siihen hakea lisäaikaa rakennus- ja ympäristölautakunnalta (Ruskon kunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta Vanhatie 5, 21290 Rusko). Rakennustarkastaja tulee suorittamaan määräajan kuluttua uuden tarkastuksen tilanteen toteamiseksi. Mikäli kehotusta ei ole noudatettu, siirrytään asianosaisen kuulemiseen ja mahdolliseen velvoitteen asettamispäätökseen ja lopulta uhkasakkoon tai teettämisuhkaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 127, 166, 182 §.

Perustelut

Rakennuksen ja sen ympäristön epäsiisteys aiheuttaa ympäristölle haittaa ja hajonneet rakenteet voivat aiheuttaa vaaraa sivullisille. Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.