Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Multamestari Oy/ Ympäristölupavelvollisen toiminnan lopettaminen

RUSDno-2021-243

Valmistelija

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Perustelut

Ruskon rakennus-ja ympäristölautakunta on 18.10.2018 myöntänyt Multamestari Oy:n olemassa olevalle toiminnalle luvan multatuotteiden valmistukseen osoitteessa Kirkkosuontie 55, Vahto. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, joka on 29.5.2020 annetussa ratkaisussaan kumonnut lautakunnan päätöksen ja hylännyt Multamestari Oy:n ympäristölupahakemuksen. Toiminnanharjoittaja on hakenut lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 107 §:n mukaista valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on yhä ratkaisematta myönnetäänkö asialle valituslupa vai ei.

Koska toiminnanharjoittaja on hakenut valituslupaa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja ympäristölupa on myönnetty muutoksenhausta huolimatta, on katsottu, että toiminta kohteessa voi jatkua, kunnes asiasta on olemassa lainvoimainen päätös. Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta on 16.2.2021 saatu kannanotto, jonka mukaan tavallisesti päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei kuitenkaan estä päätöksen täytäntöönpanoa asiassa, jossa tarvitaan valituslupa. Täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi (HOL 122 §). Valituksen hyödyttömyys tarkoittaisi, ettei täytäntöönpanosta seuraavaa muutosta voitaisi tehokkaasti peruuttaa tai korvata siinä tapauksessa, että valitus hyväksyttäisiin. Vaasan hallinto-oikeuden päätös on täytäntöönpanokelpoinen, eli toiminnan jatkamista ei pitäisi sallia ilman lupaa.

Tämä tulkinta on ilmoitettu välittömästi toiminnanharjoittajalle. Toiminnanharjoittaja on lopettanut jätejakeiden vastaanoton. Toiminnanharjoittajalta on pyydetty suunnitelma toiminnan lopettamisesta, joka toimitettu 7.9.2021 (liitteenä). Multamestari Oy ympäristöluvanalaisen toiminnan lopettaminen: Alueella ei ole ympäristöluvan mukaisia keskeneräisiä kompostiaumoja. Alueella on auma, jossa on valmista seulomatonta kompostimultaa noin 500 kuutiota. Tämä erä toimitetaan asiakkaille vuoden 2021 loppuun mennessä. Mädätysjätteen, hevosenlannan ja haravointijätteen vastaanotto on lopetettu. Toiminnassa tulleet jätteet on kierrätetty ja hävitetty ympäristöluvan mukaisesti. Ympäristöluvan mukaiset veden laskeutusaltaat peitetään ja vesi johdetaan suoraan isompaan veto-ojaan. Yritys jatkaa alueella seosmullan valmistusta, josta tehdään ilmoitus Ruokavirastolle. Maa-aineksen nosto jatkuu, olemassa olevan maa-ainesluvan mukaisesti. Kalustoa ja olemassa olevia maa-aineksia ei kuljeteta pois alueelta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä Multamestari Oy:n esittämän suunnitelman toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista eikä anna toiminnan lopettamista koskevia lisämääräyksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.