Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Rakennus- ja ympäristölautakunnan riskiluettelo

RUSDno-2021-456

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on käsitellyt kunnan riskienhallintaa ja pitkän tähtäimen suunnittelua osana kokonaissuunnittelua (21.6.2021 § 133). Kunnanhallitus päätti antaa toimialoille tehtäväksi laatia toimialan riskiluettelot. Yksilöitäessä riskiryhmiä tulee kiinnittää huomiota siihen, että minkä tahon odotetaan tunnistavan kyseiset riskit. Riskiluettelo pyydettiin laatimaan elokuun loppuun mennessä.

Riskien tunnistaminen ja hallinta on osa ennakoivaa johtamista. Riskienhallinta on osa johdon vastuuta sekä olennainen osa suunnittelun ja seurannan prosesseja sekä niihin liittyvää päätöksentekoa. Riskit ryhmitellään usein seuraavasti:
- strategiset riskit
- rahoitusriskit
- operatiiviset riskit
- vahinkoriskit

Näistä pääasiassa operatiiviset ja vahinkoriskit koskevat rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintaa. Näihin kuuluu mm. ympäristöriskit ja työturvallisuusriskit.

Oheismateriaalina on Ruskon kunnan riskienhallintapolitiikka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä lautakunnan riskiluettelon seuraavan jaon mukaisesti (riskin tunnistamiseen liittyvät tahot):

Rakennusvalvonta
- Tarkastustoiminnassa havaitut tai havaitsematta jääneet puutteet/virheet voivat aiheuttaa taloudellisia, ihmishenkeen tai ympäristöön kohdistuvia riskejä (rakennustarkastaja)
- Kunnan viranhaltijan tarkastustoiminta maastossa ja rakennuskohteilla voi aiheuttaa työturvallisuusriskiä työntekijälle (rakennustarkastaja)
- Suoritettava rakennustyö voi aiheuttaa ympäristöön tai ihmishenkeen kohdistuvaa vahinkoa tai haittaa (rakennustarkastaja)
- Ympäristön ja rakennuskannan tila sekä rakennuksissa tapahtuva toiminta voi aiheuttaa riskiä ympäristölle ja terveydelle (rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri)
- Henkilörekisterin väärinkäyttö voi vaarantaa yksityishenkilöiden tietosuojaa (rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri)

Maa-ainesvalvonta
- Maa-ainesten ottaminen voi aiheuttaa lähistöllä oleville kiinteistöille tai rakennuksille vahinkoa tai haittaa, taloudellinen riski (rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri)
- Kunnan viranhaltijan tarkastustoiminta maastossa voi aiheuttaa työturvallisuusriskiä työntekijälle (rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri)
- Ottotoiminta voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle, pohjavedelle ja terveydelle, ympäristöriski (rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri)

Ympäristönsuojelu

- Kunnan viranhaltijan tarkastustoiminta teollisuuslaitoksissa, eläintiloilla ja liukkaissa tai roskaantuneissa valvontakohteissa voi aiheuttaa työturvallisuusriskiä työntekijälle (ympäristösihteeri)
- Lisääntyneet vaatimukset työssä sekä kuormittuminen haastavissa tai uhkaavissa asiakastilanteissa voivat aiheuttaa henkistä kuormittumista työntekijälle (ympäristösihteeri)
- Luvan varaisesta toiminnasta voi syntyä ympäristöriski, mikäli päätöksenteossa ei noudateta säädöksiä ja määräyksiä, jolloin syntyy valitusperuste ja päätösten lainvoimaisuus siirtyy tai päätökset kumoutuvat (ympäristösihteeri)

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.