Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Lausuntopyyntö ympäristösihteerin viran perustamisesta

RUSDno-2022-330

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Mynämäen tekninen lautakunta on pyytänyt Ruskon kunnan lausuntoa määräaikaisen viranhaltijan palkkaamisesta vuodelle 2022 sekä uuden ympäristösihteerin viran perustamisesta. Viran perustamista on suunniteltu, koska kuntien ympäristönsuojeluhenkilöstön määrä ja taloudelliset resurssit ovat kehittyneet hyvin epätasaisesti samanaikaisesti, kun kuntien tehtävät ja velvollisuudet ovat lisääntyneet. Kuntien ympäristönsuojeluhenkilöstön määrä ja taloudelliset voimavarat heijastavat kuntatalouden yleisen kehityksen lisäksi kuntien luontaista erilaisuutta väestön, elinkeinorakenteen ja ympäristötekijöiden suhteen ja riittävä ympäristönsuojelun taso on edellytys elinvoimaiselle, kasvavalle kunnalle.

Lautakunta on keskustellut asiasta jo aiemmin, kun on käsitelty 2021 vuoden valvontaohjelman toteutumista (rakennus- ja ympäristölautakunta 17.3.2022 § 17). Tällöin on todettu, että valvontaohjelma on toteutunut hyvin viime vuodelta, mutta edellisistä vuosista on jäänyt valvontavelkaa, joka on kumuloitunut vuosien varrella. Valvontasuunnitelman toteutumatta jäämiseen on vaikuttanut koronatilanne ja käytettävissä olevien resurssien vähyys: suunnitelman mukaiset tarkastuksia on jouduttu jättämään tekemättä muiden, kiireellisemmiksi katsottujen, tehtävien takia. Ympäristönsuojelun käytettävissä olevista voimavaroista on mahdollista irrottaa vain osa nimenomaan suunnitelmallista valvontaa varten. Yllämainittujen vireille tulevien hakemusten ja ilmoitusten käsittely, yleisöilmoitusten perusteella vireille tulevat valvonta-asiat sekä muut tehtävät, kuten yleinen edunvalvonta ja muu toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, vievät suurimman osan työajasta ja ne on priorisoitu jälkivalvonnan edelle. Näiden tehtävien määrä vaihtelee vuosittain eikä niiden tarkka ennakointi ole mahdollista.

Mynämäen kunnan molemmat varsinaiset ympäristönsuojelun viranhaltijat ovat tällä hetkellä kesän loppuun asti virkavapaalla ja heidän tehtäviä hoitavat viransijainen sekä määräaikainen työntekijä.

Maskun kunnanhallitus on lausunut ehdotuksesta 9.5.2022, että Maskun kunta ei puolla määräaikaisen ympäristösihteerin viran perustamista vuodelle 2022 ja mahdollisen uuden viran perustamisesta on järjestettävä neuvottelut sopimuskuntien kesken.

Pykälän oheismateriaalina on Mynämäen teknisen lautakunnan päätösote 27.4.2022 § 48.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavasti:

Lautakunnan mielestä määräaikaisen viranhaltijan palkkaaminen ja viran perustaminen ovat tarkoituksenmukaista, koska ympäristönsuojelun tehtävien määrä ja velvoitteet ovat kasvaneet ja lisäresursseilla saadaan tehtyä mm. valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, joista tulee tuloja kunnalle. Vuoden 2023 kustannukset tultaisiin huomioimaan talousarviossa, mutta tämän vuoden lisäkustannukset tulevat ylittämään vuoden 2022 talousarviossa suunnitellun.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavasti:

Lautakunnan mielestä määräaikaisen viranhaltijan palkkaaminen vuodelle 2022 on tarkoituksenmukaista ja mahdollisen uuden viran perustamisesta järjestettäisiin neuvottelut sopimuskuntien kesken vuoden 2022 aikana, koska ympäristönsuojelun tehtävien määrä ja velvoitteet ovat kasvaneet ja lisäresursseilla saadaan tehtyä mm. valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, joista tulee tuloja kunnalle. Vuoden 2023 kustannukset tultaisiin huomioimaan talousarviossa, mutta tämän vuoden lisäkustannukset (4640,38 €) tulisivat ylittämään vuoden 2022 talousarviossa suunnitellun.

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää yhtyä rakennus- ja ympäristölautakunnan kantaan määräaikaisen viranhaltijan palkkaamisesta ja edellyttää neuvotteluja sopimuskuntien kesken vuoden 2022 aikana mahdollisen uuden viran perustamisesta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Aiemmin lausutun mukaisesti ympäristönsuojelun järjestämisestä pidettiin neuvottelu ja Mynämäki on laatinut uuden kustannusjaon ympäristönsuojelun palvelujen osalta. Mynämäen tekninen lautakunta on 26.10.2022 § 134 päättänyt pyytää sopimuskuntien lausunnot kustannusjakoon liittyen. Sopimus on alunperin perustunut siihen, että kustannukset jakautuu 80 % asukasluvun ja 20 % suoritteiden mukaan. Ruskon asukasluku sekä suoritteet ovat kasvaneet seurantakauden aikana ja lisäksi ympäristönsuojelun palveluvelvoitteet ovat lisäntyneet. Tästä johtuen ehdotuksena on, että alkuvuodesta 2023 perustetaan uusi ympäristösihteerin virka ja kustannukset jaetaan uudelleen lasketun suoritemäärätaulukon mukaisesti. Sopimuskauden alussa Ruskolle oli osoitettu 0,4 htv ja uudessa jaossa 0,662 htv.

Uuden viran perustamista on suunniteltu, koska kuntien ympäristönsuojeluhenkilöstön määrä ja taloudelliset resurssit ovat kehittyneet hyvin epätasaisesti, samanaikaisesti, kun kuntien tehtävät ja velvollisuudet ovat lisääntyneet. Tilanne on osin heijastunut myös viranhaltijoiden omiin ratkaisuihin ja sijaisuuksiin. Mynämäen kunnan molemmat varsinaiset ympäristönsuojelun viranhaltijat jäivät virkavapaalle ja heidän tehtäviä on hoitanut viransijainen sekä määräaikainen työntekijä. Vuonna 2022 työskennellyt määräaikainen työntekijä on jo päättänyt työsuhteensa ja uusi ympäristösihteeri on aloittanut 1.11.2022 (vs. ympäristösihteerin lisäksi).

Ruskon 2023 vuoden kustannukset olisi uuden kustannusjaon mukaisesti 39.537,63 €. Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2023 talousarvioissa varauduttiin jo osin uuden viran perustamiseen ja vuodelle 2023 on varattu ympäristönsuojelun ostapalvelun osalta 38.015,00 €.

Pykälän oheismateriaalina on Mynämäen teknisen lautakunnan ote 26.10.2022 § 134.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa lausuntonaan kunnanhallitukselle, pohjautuen aiempaan lausuntoon (19.5.2023 § 23):

Lautakunnan mielestä uuden, kolmannen, viran perustaminen alkuvuodesta 2023 alkaen on tarkoituksenmukaista, koska ympäristönsuojelun tehtävien määrä ja velvoitteet ovat kasvaneet ja lisäresursseilla saadaan tehtyä mm. valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, joista tulee tuloja kunnalle. Vuoden 2023 kustannusjaon mukaiset kustannukset pitäisi mennä talousarvion raameissa, koska kolmas viranhaltija aloittaisi alkuvuodesta 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.