Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 17.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Lausuntopyyntö ympäristölupahakemuksesta kaivuusoran varastointiin, Soraliike Suovanen Ay

RUSDno-2020-406

Valmistelija

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Perustelut

Nousiaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pyytää Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Soraliike Suovanen Ay:n ympäristölupahakemuksesta 5.10.2020 mennessä. Soraliike Suovanen Ay hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa kaivuusoran varastointialueelle Nousiaisten Valpperin kylään kiinteistöille Soraharju (538-451-4-65) ja Kallioranta (538-451-2-36). Kiinteistöt sijaitsevat noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Valpperin kylätaajamasta ja kuuden kilometrin päässä Vahdon keskustasta. 

Alue on maa-aineksen ottoaluetta, jonka lupa-aika on loppunut ja josta on otettu suunnitelman mukainen maa-aines. Maasto on muotoiltu jo oton aikana. Maa-aines varastoinnin loputtua liuskat kallioiden välissä loivennetaan vallitsevan maaston muodon mukaan. Varastointitoiminnan loputtua alue soveltuu virkistyskäyttöön, koska sen lähellä on useampi lampi ja metsäalue on lähellä Kangenmiekan reitistöä. Alueen metsän annetaan uudistua luontaisesti. 

Ympäristö on entistä tai käynnissä olevaa maa-aineksen ottoalueita. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat kiinteistöstä Kallioranta kaakkoon sijaitsevat vapaa-ajan asunnot noin 200 metrin päässä. Varastoalueen 2 eteläosa tilalla Soraharju rajoittuu Ruskon kunnan alueella olevaan ottoalueeseen.

Hankealueesta noin 300 metrin päässä pohjoisessa sijaitsee Takkulan (0253804) 1-luokan pohjavesialue ja noin 400 metrin päässä etelässä sijaitsee Ruskon kunnan Kangenmiekan (0290602) 1-luokan pohjavesialue. Hankealue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä lähimmästä luonnonsuojelualueesta, Kurjenrahkan luonnonsuojelualueesta.

Toiminnassa on kyse maa-aineksen varastoinnista eri lajikkeiden varastokasoissa. Vuosittainen maa-aineksen varastointitarve alueella on yhteensä noin 17 000 tonnia, josta varastoalueella 1 8000 tonnia ja varastoalueella 2 9000 tonnia.

Kuormaamista ja kuljetusta sekä seulontaa harjoitetaan toiminta-alueella maanantaista perjantaihin 06.30-18.00 ja lauantaisin 08.00-13.00. 

Toiminnassa käytetään kuorma-autoja ja pyöräkuormaajaa sekä toisinaan seulaa. Alueella varastoitavat soralajikkeet seulotaan ja tarkastetaan kaivualueella. Tilaajan mahdollinen vakiolajikkeista poikkeava seulonta suoritetaan kuormauksen yhteydessä varastointialueella. Kuorma-autot ja pyöräkuormaaja huolletaan soraliikkeen varastolla ja polttoainesäiliö on viereisellä maanottoalueella. Toiminnasta kuivaan aikaan pölynsidontaan tarvittava vesi saadaan kiinteistöllä olevasta lammesta. Sade- ja sulamisvesiä varten alueelle on tehty purkuojat, joilla vesi ohjataan alueen sivuun ja varastoalueen 2 osalta valuma-altaaseen. 

Melu, jota toiminnasta aiheutuu, on liikenteen melua, joka vaimenee puuston vaikutuksesta. Seulonnasta johtuva melu kuuluu kauemmas, mutta seulonta pyritään suorittamaan mahdollisimman kaukana mökeistä ja sitä tapahtuu vain harvoin. Päästöt ilmaan syntyvät työkoneiden pakokaasusta sekä seulonnan yhteydessä pölystä. Pölyävät työt tehdään sopivalla säällä. 

Alueelle kuljetaan eteläpuolelta Nummitieltä tulevaa tietä pitkin, johon hakijalla on käyttöoikeus. Alueelle on mahdollista kulkea myös pohjoispuolista huoltotietä pitkin Heininköykyntieltä, johon hakijalla on käyttöoikeus. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antaa seuraavan lausunnon:

Kaivusoran varastointi alueella, jota on käytetty aiemmin maa-ainesten ottoon, ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.

Toiminnassa on kiinnitettävä huomiota melu- ja pölyhaittojen ehkäisyyn. Toiminnassa käytettävä kalusto ja työmenetelmät on valittava siten, että toiminnasta aiheutuvat melu- ja pölypäästöt jäävät mahdollisimman pieniksi. Seulonta tulee suorittaa mahdollisimman kaukana lähimmistä häiriintyvistä kohteista ja mahdollisuuksien mukaan varastokasojen suojassa. Pölyämisen ehkäisemiseksi varastokasat on pidettävä riittävän matalina sekä varauduttava sekä kuormien että varastokasojen kasteluun tarvittaessa. 

Varastoalueen kuivatusvesistä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä kuivatusveden virtausreitin varrella oleville maanomistajille.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.