Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 17.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Puiden istutusvelvoitteen suorittaminen, kiinteistö 704-404-1-159

RUS-2020-308

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut valitus puiden kaatamisesta ja valituksen mukaan kiinteistön 704-404-1-159 omistaja oli kaatanut puita ilman lupaa. Puita oli kaadettu Vähähaantie 7, Korkkisvuorentie 10 ja Korkkisvuorentie 12 väliseltä kunnan viheralueelta (liitteenä karttaote).

Rakennustarkastaja kävi alueella 20.4.2020. Alueella oli kantoja kaadetuista pienistä puista ja lisäksi muutama vähän isompi, joita oli ollut isompien puiden haaroina. Kaadettuja puita oli n. 14 kpl, osa monihaaraisia puita. Oheismateriaalina on kuvat alueesta. Kaatojäljet olivat tuoreat, eikä kunta tai sen urakoitsijat ole suorittaneet kaatoja.

Rakennustarkastaja pyysi selvityksen kiinteistön 704-404-1-159 omistajilta, se pyydettiin toimittamaan 15.5.2020 mennessä. Selvitys toimitettiin 7.5.2020 ja se on esityslistan oheismateriaalina. Puiden kaataja pahoittelee harvennuksen laajentumista kunnan alueelle ja kertoo istuttaneensa uusia taimia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan "maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1) asemakaava-alueella;
2) ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
3) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä
4) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty."

Kunnan puolesta ei oltu annettu lupaa puiden kaatamiseen. Pykälän oheismateriaalina on valokuvat alueelta (5 kpl), karttaote alueesta, selvitys ja valitus.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa kiinteistön 704-404-0001-0159 omistajille kehotuksen, joka koskee puiden istuttamista kunnan omistamalle viheralueelle, joka sijaitsee kiinteistöllä 704-404-0001-0222. Istutusalue on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Alueelle tulee istuttaa vielä vähintään 8 kpl metsäkuusen taimia, taimikorkeus 100 cm tai korkeampi. Taimet tulee istuttaa n. 1-2 m:n etäisyydelle isommista puista.

Määräaika          

Edellä mainitut toimenpiteet tulee suorittaa 15.9.2020 mennessä. Mikäli velvoitteen täyttämiselle annettu aika tuntuu kohtuuttomalta voi siihen hakea lisäaikaa rakennus- ja ympäristölautakunnalta (Ruskon kunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta Vanhatie 5, 21290 Rusko). Rakennustarkastaja tulee suorittamaan määräajan kuluttua uuden tarkastuksen tilanteen toteamiseksi. Mikäli kehotusta ei ole noudatettu, siirrytään asianosaisen kuulemiseen ja mahdolliseen velvoitteen asettamispäätökseen ja lopulta uhkasakkoon tai teettämisuhkaan.

Lautakunta päättää, että toimenpiteen laadusta ja taloudellisesta vaikutuksesta johtuen ei tehdä ilmoitusta syytteen nostamiseksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 128, 182, 186 §.

Perustelut

Metsän kasvatuksessa kuusien keskimääräinen istutusväli on 2,35 m. Kyseessä on kuitenkin asemakaavan tonttien välinen viherkäytävä, joka toimii osin pihojakin suojaavana alueena. Kaadettuja puita on ollut enemmän kuin 8, mutta osa niistä on kasvanut niin lähellä toisiaan, että ne eivät olisi päässeet kasvamaan vapaasti ja näin ollen ne olisivat harventuvat alaosista. Kaadetuilla puilla ei ole ollut puustollista arvoa, jonka vuoksi syytteen nostaminen ei ole tarpeen. Uusilla istutuksilla luodaan vastaavaa puustoa ja tarvittaessa kehotusta vahvistetaan uhkasakolla tai teettämisuhkalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kiinteistön 704-404-0001-0159 omistaja otti yhteyttä rakennustarkastajaan ja ilmoitti, että kehotuksessa pyydetyt puut oli istutettu. Lisäksi oli hänen aiemmin istuttamia puita. Rakennustarkastaja ja kiinteistön omistaja kävivät alueella 21.8.2020. Istutettuna oli 12 kuusen taimea.

Esitylistan oheismateriaalina on alueelta otetut valokuvat (6 kpl, tarkastus 21.8.2020).

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että puiden istutuksessa vastanneet kiinteistön 704-404-0001-0159 omistajat ovat hyväksytysti suorittaneet heille 11.6.2020 annetun istutusvelvoitteen.

Kiinteistön omistajien tulee huomioida, että jos jatkossa haluaa kaataa ympäristöä haittaavia tai huonokuntoisia puita, omalta tai kunnan alueelta, niin puiden kaatamiselle on haettava kunnan lupa.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 128, 182, 186 §.

Perustelut

Kiinteistön 704-404-0001-0159 omistajat ovat toimineet kehotuksen mukaisesti ja istuttaneet puita kehotustakin suuremman määrän.

Päätös

__________

Naapuri on ilmoittanut, että osa istutetuista puista on kaatunut. Rakennustarkastaja on käynyt alueella 17.9.2020 ja todennut, että osa nurin olleista puista näyttää olevan revitty maasta. Velvoitteen saanut on istuttanut vaadittua määrää useamman puun, joten kunnalla ei ole lisävaatimuksia.

__________

Päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että puiden istutuksessa vastanneet kiinteistön 704-404-0001-0159 omistajat ovat hyväksytysti suorittaneet heille 11.6.2020 annetun istutusvelvoitteen.

Kiinteistön omistajien tulee huomioida, että jos jatkossa haluaa kaataa ympäristöä haittaavia tai huonokuntoisia puita, omalta tai kunnan alueelta, niin puiden kaatamiselle on haettava kunnan lupa.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 128, 182, 186 §.

Perustelut

Kiinteistön 704-404-0001-0159 omistajat ovat toimineet kehotuksen mukaisesti ja istuttaneet puita kehotustakin suuremman määrän.

Tiedoksi

Kiinteistöjen 704-404-0001-0159 ja 704-404-0001-0158 omistajat