Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 20.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 LISÄPYKÄLÄ: Maanrakennus ja kuljetus Nylund Oy / Ympäristöluvallisen toiminnan valvonta (lisäpykälä)

RUSDno-2022-38

Valmistelija

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Perustelut

Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy:lle on myönnetty ympäristölupa (Ruskon rakennus-​ ja ympäristölautakunta 1.10.2018 § 52) kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen osoitteessa Ahopellontie 5 kiinteistöt 704-​406-​1-​420,​ 704-​4061-​338. Ympäristölupa on annettu määräaikaisena siten,​ että päätös on voimassa louhinnan ja murskauksen osalta yhden vuoden päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja kaksi vuotta paikalta louhitun maa-​aineksen varastoinnin osalta. Ympäristölupa on voimassa murskauksen osalta 15.3.2022 saakka.

Ympäristöluvallisen toiminnan aiheuttamasta melusta on tullut useampia valituksia kunnan ympäristönsuojeluun. Lisäksi on tullut valitus toiminnan aiheuttamasta pölyämisestä. Valvontaviranomainen on tarkastanut toiminnan tehtyjen ilmoitusten perusteella 13.1. ja 14.1 sekä 19.1.2022. Viimeisimmässä tarkastuksessa melun todettiin olevan häiritsevää. 13.1. tehdyllä tarkastuksella murskaus ei ollut tarkastusajankohtana käynnissä ja 14.1. tehdyllä tarkastuksella meluhaittaa ei havaittu, mutta pölyämishaittaa kyllä. Tarkastusmuistiossa on todettu, että pölyäminen on estettävä ympäristölupamääräyksen 9 mukaisesti ja työmaan pölyntorjunnasta tulee huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla. Pölyämisen estämiseen tulee käyttää esimerkiksi kastelua, jonka tulee olla riittävän tehokasta. Mikäli sääolosuhteiden takia pölyn leviämistä lähimpien asuntojen suuntaan ei pystytä riittävästi estämään, tulee toiminta keskeyttää, kunnes olosuhteet paranevat  

Toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksessä 20 määrätään, että melumittauksia on tehtävä meluvalitustapauksissa, jos on syytä olettaa melutason ylittävän melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä säädetyt ulkomelun ohjearvot. Ympäristösihteeri on 20.1.2022 käymässään keskustelussa toiminnanharjoittajan kanssa sopinut melumittausten suorittamisesta. Melumittausten perusteella toiminnanharjoittaja tekee mahdollisesti tarvittavat muutokset toimintaansa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee asian tiedokseen ja katsoo valvontatoimet riittäviksi. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Rami Falck

Tiedoksi

Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy