Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kehotus linja-autojen tontilla pysäköinnin / säilyttämisen kieltämiseksi, kiinteistö 704-404-4-374

RUS-2020-619

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut valitus linja-auton pysäköimisestä sekä auton käyttämisestä/käymisestä. Valituksen mukaan kiinteistön 704-404-4-374 (Saarensuontie 6, 21290 Rusko) omistaja on säilyttänyt tontilla (514/4) linja-autoa, jonka käyttöönoton valmistelu ja käyminen on aiheuttanut haittaa naapurille 704-404-4-373 (Saarensuontie 8, 21290 Rusko, 514/3). Erityistä melu- ja savuhaittaa on aiheuttanut kylmäkäynnistäminen ja linja-auton sekä kompressorin käyttäminen, jotta ajoneuvon painejärjestelmät saavat riittävästi ilmanpainetta. Valituskirjelmä on pykälän oheismateriaalina. Kiinteistön 4:373 omistaja toimitti 9.4.2021 lisäselvityksen valitukseensa, jonka mukaan linja-auto on välillä tukkinut Saarensuontien liikenteen, kun se on liukkaalla säällä liukunut poikittain tielle ja tämän jälkeen se on pysäköity tienvarteen. Linja-autolla on myös rikottu heidän raja-aita. Lisäselvitys on pykälän oheismateriaalina. Tontilla on ollut pääsääntöisesti yksi linja-auto ja toinen linja-auto on ollut väliaikaisesti pysäköitynä Saarensuontie varrelle.

Terveystarkastaja on suorittanut tontilla RN:o 4:374 (Saarensuontie 6) melumittauksia, mittaustulokset ylittivät säädetyt melutasoarvot joissakin mittauspisteissä, mittauksien tulokseen vaikutti myös kompressorin sijoittaminen. Saarensuontie 8 sisätiloissa ei tehty mittauksia. Oheismateriaalina terveystarkastajan tarkastuskertomus. Haitan selvitykseen liittyvästä toiminnasta tehtiin kantelu Aluehallintovirastolle, hallintokantelun päätös on pykälän oheismateriaalina. Raision terveysvalvontajaosto käsitteli AVI:n päätöstä ja sen osalta asian käsittely päättyi siihen. Jaoston päätös on pykälän oheismateriaalina.

Kiinteistön 704-404-4-374 omistajilta pyydettiin selvitys valitusta koskien. Selvitys on pykälän oheismateriaalina. Selvityksessä vedotaan tarpeeseen käyttää autoa ja kompressoria, jotta sillä päästään liikenteeseen. Kiinteistön omistaja on saanut tuomion liikennerikkomuksesta ja se on koskenut linja-auton tyhjäkäyntiä, päätös on oheismateriaalina. Kiinteistön omistaja on ilmoittanut, että linja-auto lähtee pois kesäkuussa 2021, kun sitä koskeva sopimusajo päättyy. Myöhemmin omistaja ilmoitti, että tieliikennelain muutoksen vuoksi ”autoa saa nykyisin käyttää liikkeelle lähtemiseen tarvittavan ajan. Voin siis ottaa varastosta kompressorin pois ja antaa auton oman kompuran hoitaa ilmanpaineen keräämisen kellosta välittämättä”. Valituksen toimittaja antoi vastineen selvityksestä ja se on pykälän oheismateriaalina.

Kyseessä on asemakaavan AO-tontit (erillispientalojen korttelialue). Asuinrakennuksen rakennusalan lisäksi on auton säilytyspaikan ja/tai talousrakennuksen rakennusala. Lisäksi on määräys, että AO -korttelialueilla tontin yhteenlasketusta rakennusoikeudesta saadaan enintään 20 % käyttää ympäristöhäiriöitä tuottamattomien työtilojen rakentamiseen. Kiinteistöllä 704-404-4-374 sijaitsee omakotitalo ja talousrakennus, jossa on varasto sekä kahden henkilöauton katos. Pihalle autokatoksen eteen on merkitty 2 autopaikkaa pysäköintiä varten. Pysäköintipaikoilta on n. 8-11 m Saarensuontie 8 -asuinrakennukseen. Talon IV-koneen raitisilman otto on samalla sivulla, n. 11 m rajasta. Ympäristöministeriön asetuksen uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta annetun ohjeistuksen mukaan jätteiden säilytyspaikka, polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen pysäköinti- ja lastauspaikka sekä ajoluiska, tuuletusviemärin ja savupiipun aukko, jäähdytystorni, tupakointipaikka, katu tai tie, kadun tai tien risteys, alle 10 000 autoa vuorokaudessa, tulee olla vähintään 8 m etäisyydellä ulkoilmalaitteesta.

Raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä on käsitelty mm. KHO:n päätöksessä 2017:169. Päätöksen äänestyslausunnosta eri mieltä ollut oikeusneuvos on kirjannut, että ”kuorma-autojen pysäköinnistä aiheutuu erilaisia ympäristöhaittoja, kuten melua ja pakokaasupäästöjä. Raskaiden ajoneuvojen käynnistykseen liittyy myös aina muun muassa jarrujen kompressorien vuoksi joutokäyntiä, joka voi ajoittua yöaikaan (22.00–07.00). Raskaan ajoneuvon moottorin melu on yleensä pienitaajuista moottorin kierrosluvun ollessa pieni, jolloin melu on myös usein kapeakaistaista. Raskaiden ajoneuvojen peruutukseen liittyy myös varoitusääni. Pakokaasupäästöjä hallitaan toisaalta moottorin esilämmityksellä, mutta pakokaasuhaitat voivat kylmänä vuodenaikana käynnistyksen yhteydessä silti olla tavanomaista suurempia. Pysäköintialueelta aiheutuvia haittoja ei voida täysin rinnastaa edellä mainituista syistä ohi ajavasta ajoneuvosta aiheutuvaan haittaan, kun vielä otetaan huomioon pysäköintialueen läheisyys lähimpään asuinrakennukseen.”

Tänä vuonna voimaan tulleessa tieliikennelain muutoksessa on tosiaan määrätty, että ”polttomoottorikäyttöisen ajoneuvon moottoria ei saa pitää käynnissä kahta minuuttia pidempään, jos ajoneuvo seisoo muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi. Moottoria saa kuitenkin pitää käynnissä ennen ajoon lähtemistä enintään neljä minuuttia, jos pakkasta on enemmän kuin 15 celsiusastetta. Moottoria saa lisäksi pitää käynnissä ennen liikkeelle lähtemistä tai ajoneuvolla tai koneella tehtävän työn alkamista ajoneuvon tai koneen toimintavalmiiksi saattamiseen tarvittavan ajan. (17.12.2020/1040)”

Lainmuutoksen johdosta toimintavalmiiksi saattaminen tulisi lain mukaan mahdolliseksi, mutta tässä tapauksessa se kyllä lisäisi naapureille aiheutuvaa melu- ja savuhaittaa.

Asuinrakennusten tonteilla tapahtuvaa linja-autojen pysäköintiä on kielletty joidenkin kuntien rakennusjärjestyksissä, mm. Jyväskylässä ”asuinrakennusta varten tarkoitetulla rakennuspaikalla ei saa säilyttää ympäristöä rumentavalla tai naapurustoa häiritsevällä tavalla linja-autoa, kuorma-autoa, yhdistelmä-ajoneuvoa, asuntoautoa, asuntovaunua, työkonetta, venettä, laitteita tai muita vastaavia tavaroita eikä huomattavaa määrää polttoaineita ulkosäilytyksessä” ja Keravalla ”asuin-, tai asuin- ja liikerakennusta varten tarkoitettua tonttia ei saa käyttää linja-auton, yhdistelmäajoneuvon tai työkoneen eikä useamman kuin kahden kuorma-auton tai pienehkön työkoneen pitempiaikaiseen paikoitukseen tai säilytykseen”.

Laki eräistä naapuruussuhteista 17 §:n mukaan ”kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa kiinteistön 704-404-4-374 omistajille kehotuksen, joka koskee linja-autojen tontilla (514/4, Saarensuontie 6) pysäköinnin ja pitkäaikaisen säilyttämisen kieltämistä.

Määräaika         

Linja-autojen pysäköiminen ja pitkäaikainen säilyttäminen tontilla on lopetettava 30.6.2021 mennessä. Mikäli velvoitteen täyttämiselle annettu aika tuntuu kohtuuttomalta voi siihen hakea lisäaikaa rakennus- ja ympäristölautakunnalta (Ruskon kunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta Vanhatie 5, 21290 Rusko). Rakennustarkastaja tulee suorittamaan määräajan kuluttua uuden tarkastuksen tilanteen toteamiseksi. Mikäli kehotusta ei ole noudatettu, siirrytään asianosaisen kuulemiseen ja mahdolliseen velvoitteen asettamispäätökseen ja lopulta uhkasakkoon tai teettämisuhkaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166, 182 §.
Laki eräistä naapuruussuhteista 17 §

Perustelut

Linja-auton tontilla säilyttämiseen liittyvä auton käynnistäminen ja käyttöönoton valmistelu aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta. Jos tyhjäkäyntiajat vielä pitenevät, niin se aiheuttaa enemmän rasitusta. Asemakaavassa on huomioitu vain ympäristöhäiriöitä tuottamattomien työtilojen rakentaminen ja siihen liittyvä toiminta, joten nykyinen yritystoimintaan liittyvä toiminta ei sovellu asemakaavan mukaiseen käyttöön.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa kiinteistön 704-404-4-374 omistajille kehotuksen, joka koskee linja-autojen (M3-luokka) tontilla (514/4, Saarensuontie 6) pysäköinnin ja pitkäaikaisen säilyttämisen kieltämistä.

Määräaika         

Linja-autojen pysäköiminen ja pitkäaikainen säilyttäminen tontilla on lopetettava 30.6.2021 mennessä. Mikäli velvoitteen täyttämiselle annettu aika tuntuu kohtuuttomalta voi siihen hakea lisäaikaa rakennus- ja ympäristölautakunnalta (Ruskon kunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta Vanhatie 5, 21290 Rusko). Rakennustarkastaja tulee suorittamaan määräajan kuluttua uuden tarkastuksen tilanteen toteamiseksi. Mikäli kehotusta ei ole noudatettu, siirrytään asianosaisen kuulemiseen ja mahdolliseen velvoitteen asettamispäätökseen ja lopulta uhkasakkoon tai teettämisuhkaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166, 182 §.
Laki eräistä naapuruussuhteista 17 §

Perustelut

Linja-auton tontilla säilyttämiseen liittyvä auton käynnistäminen ja käyttöönoton valmistelu aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta. Jos tyhjäkäyntiajat vielä pitenevät, niin se aiheuttaa enemmän rasitusta. Asemakaavassa on huomioitu vain ympäristöhäiriöitä tuottamattomien työtilojen rakentaminen ja siihen liittyvä toiminta, joten nykyinen yritystoimintaan liittyvä toiminta ei sovellu asemakaavan mukaiseen käyttöön.