Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Maanrakennus ja kuljetus Nylund Oy/ Melunhallintasuunnitelman ja ympäristömelun mittaussuunnitelman hyväksyminen louhintavaiheessa I

RUSDno-2021-305

Valmistelija

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Perustelut

Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on 20.9.2018 § 52 myöntänyt ympäristöluvan Maanrakennus ja kuljetus Nylund Oy:lle kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistöille 704-406-1-420 ja 704-406-1-338. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään 4.2.2021 luvasta tehdyt valitukset enemmälti hyläten, muuttanut luvan voimassaoloaikaa. Muuten lupamääräykset ovat pysyneet samoina. Lupa on lainvoimainen.  

Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy on toimittanut ympäristöluvan lupamääräyksessä kahdeksan edellytetyn yksityiskohtaisen suunnitelman meluntorjuntarakenteiden rakentamisesta. Toiminnalle myönnetyssä ympäristöluvassa on hyväksytty alueelle tehtävät meluntorjuntarakenteet. Nyt toimitetulla melunhallintasuunnitelmalla tarkennetaan alueella toteutettavia meluntorjuntatoimia. Suunnitelmassa on esitetty tarpeellinen meluntorjunta ympäristöluvassa annettujen raja-arvojen saavuttamiseksi toiminnan alkuvaiheessa (louhintavaihe I). Murskaustoiminnan aiheuttamaa melua mitataan heti toiminnan alettua. Melumittaustuloksia hyödynnetään muiden louhintavaiheiden melunhallintasuunnitelmissa. 

Louhintavaiheesssa I louhitaan alueen lounaisosassa oleva kallio. Toiminta-alueella kallion louhinta on sovittu tehtäväksi poravaunulla, joka on koteloitu porauksesta aiheutuvan melun pienentämiseksi. Murskauksen meluntorjunta on suunniteltu siten, että toiminnasta aiheutuva melutaso asuinrakennuksilla ei ylitä ympäristölupapäätöksessä annettua päiväajan keskiäänitason raja-arvoa. Raja-arvo asuinrakennuksilla
on LAeq,klo 7–22 ≤ 55 dB(A).

Alueen meluntorjunta suunnitellaan vaiheittain louhinnan edetessä. Alueen meluntorjunta on haasteellista, koska lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat hyvin lähellä murskauslaitoksen sijaintipaikkaa. Sen vuoksi ensimmäisen murskausvaiheen aikana tehtyjen melumittausten tuloksia hyödynnetään seuraavien vaiheiden suunnittelussa.

Louhinnan tarkasteluvaiheessa I alueella murskataan pelkällä esimurskaimella, jonka äänitehotaso LWA on noin 120 dB. Kun alueelle on syntynyt mursketta meluesteitä varten, voidaan ottaa käyttöön useampivaiheinen murskauslaitos, jonka äänitehotaso LWA on hieman suurempi eli noin 123 dB. I-vaiheessa murskataan vain esimurskaimella, jotta sekä laitteiston melupäästö että koko on mahdollisimman pieni. 

Esimurskain sijoitetaan louhintavaiheessa I alueella pohjoiskoillisessa sijaitsevan kallioseinämän välittömään läheisyyteen. Kallioseinämä estää tehokkaasti melun leviämisen länteen, luoteeseen ja pohjoiseen. Esimurskaimen eteläpuolelle sijoitettava melueste rakennetaan alueella olevasta irrotetusta louheesta. Louhe nostetaan kasalle, joka estää murskauksesta aiheutuvan melun heijastumista murskauspaikan eteläpuolella olevan hallin seinästä kohti pohjoissuunnassa olevia asuinrakennuksia. Louheesta tehdyn vallin korkeus on noin neljä metriä ja pituus noin 20 metriä. Murskauksen aikana esimurskattua kiviainesta ajetaan varastokasaan louhevallin ja hallin väliin. Murskeen varastokasa toimii melun heijastusvaikutuksen esteenä louhevallin murskaamisen jälkeen. 

Itä-kaakkoispuolelle sijoitettavalle meluesteelle on esitetty kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa este sijaitsee lähempänä esimurskainta ja on noin neljän metrin korkuinen. Meluesteen tarvittava pituus on noin 20 metriä.  Tällöin myöhemmissä vaiheissa tarvittavaa estettä voidaan alkaa rakentaa esteen kaakkoispuolelle, jolloin murskauspaikkaan saadaan lisää tilaa useampivaiheiselle laitteistolle. Toisessa
vaihtoehdossa melueste on sijoitettu hieman etäämmälle esimurskaimesta. Tällöin meluesteen korkeutta tulee nostaa ja meluesteen tulee olla myös hieman pidempi. Etäämmälle sijoitetun meluesteen tulee olla noin viiden metrin korkuinen ja kokonaispituudeltaan noin 25 metrin pituinen. Meluesteen sijoituspaikalla on pyritty siihen, ettei estettä tarvitsisi myöhemmässä vaiheessa siirtää.

Toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksen 20 mukaan Toiminnanharjoittajan on teetettävä ulkopuolisella luotettavalla asiantuntijalla standardin SFS ISO 3744 mukaisia melumittauksia siten, että tulokset ovat verrattavissa tehtyyn ympäristömeluselvitykseen. Melun ollessa luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista mittaus- ja laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista määräyksen 6 melutasoihin. Melumittauksia on tehtävä toiminnan alkaessa sekä meluvalitustapauksissa, jos on syytä olettaa melutason ylittävän määräyksellä annetun raja-arvon. Melumittauksia tulee tehdä lähimpien ja muiden eniten melulle altistuvien asuinrakennusten kohdalla. Ennen mittausten suorittamista kunnan ympäristönsuojelulle on esitettävä melumittaussuunnitelma.

Toiminnanharjoittajan esittämän melunmittaussuunnitelman mukaan murskaustoiminnan aiheuttamaa melua mitataan heti toiminnan alettua. Melumittaustulosten perusteella meluntorjuntaa tarpeen mukaan parannetaan esimerkiksi korottamalla meluesteitä. Melumittaustuloksia hyödynnetään myös muiden louhintavaiheiden meluntorjunnan tarkemmassa suunnittelussa. 

Melumittauksilla selvitetään kiven murskaamisesta ympäristöluvan mukaisen toiminta-alueen läheisille asuinrakennuksille aiheutuva melutaso. Melutasoa mitataan kolmen lähimmän asuinrakennuksen oleskelupiha-alueella. Ympäristömelua mitataan mahdollisuuksien mukaan soveltaen ympäristömelun mittausohjetta ja tuloksia verrataan ympäristöluvassa annettuihin melutason raja-arvoihin. Mittaukset tehdään heti 1–2 päivän kuluessa murskaustoiminnan alettua. Mittausajankohdan valinnassa ei huomioida mittausohjeen suositusta myötätuuliolosuhteista. Melua voidaan mitata myöhemmin uudelleen, kun sääolosuhteet ovat mittausohjeen mukaiset. Huomioiden suhteellisen lyhyt toiminta-aika, on mahdollista, ettei mittausohjeen mukaisia sääolosuhteita tule lainkaan. 

Ympäristömelua mitataan lyhytkestoisina valvottuina mittauksina. Yhdessä pisteessä mitataan noin 10…20 minuuttia. Mittausjakson pituuteen vaikuttavat muun muassa toiminnan käynnissä oleminen, melun luonne ja vaihtelevuus sekä alueen muiden toimintojen aiheuttama taustamelu. Mittausjaksoa pidennetään tarpeen mukaan, jotta mitattavan toiminnan aiheuttamasta melutasosta saadaan riittävän luotettava kuva. Valvotun mittauksen aikana mittaaja havainnoi ja kirjaa ylös havainnot melulähteistä, sääolosuhteista ja mahdollisista häiriöistä.

Esityslistan liitteenä on Promethor Oy:n laatimat suunnitelma melunhallinnasta louhintavaiheessa I ja ympäristömelun mittaussuunnitelma

Käsittelymaksu
Tarkkailusuunnitelman hyväksymisen käsittelymaksu määräytyy Ruskon kunnanvaltuuston hyväksymän taksan 3.1 §:n ja taksan liitteenä olevan maksutaulukon mukaan ja on suuruudeltaan 253 euroa. Maksu laskutetaan erillisellä laskulla. 

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 62, 64, 96, 192, 205, 209 §;
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Ruskon kunnanvaltuusto 3.12.2018)

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy suunnitelman melunhallinnasta louhintavaiheessa I sekä ympäristömelun mittaussuunnitelman. 

Päätös

Lautakunta keskusteli suunnitelmasta ja sen toteutuksesta. Hannu Kosken mielestä kaavamerkintä TY aiheuttaisi erityisiä vaatimuksia, mm. melun suhteen, joten mittauspisteitä tulisi olla enemmän ja niiden tulisi sijaita lähempänä toimintapaikkaa. Päätösehdotukselle ei annettu vastaehdotusta.

__________

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.