Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö/ Multamestari Oy

RUSDno-2021-596

Valmistelija

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunta 17.1.2019

9 § LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE, MULTAMESTARI OY

Valmistelija: ympäristösihteeri Katja Holttinen

diaarinumero: 01476/18/5107

Vaasan hallinto-oikeus varaa Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnalle tilaisuuden antaa lausunto tehdystä valituksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 10.1.2019 mennessä, lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa 23.1.2019 asti. Valitus koskee rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä 18.10.2018 § 59, jolla rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan Multamestari Oy:lle multatuotteiden valmistukseen. Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt luvan toiminnalle muutoksenhausta huolimatta.

Valituksessa uudistetaan muistutuksessa esitetyt näkökohdat ja korostetaan erityisesti toiminnasta aiheutuvaa jatkuvaa hajuhaittaa. Toiseksi pääkohdaksi valituksessa nostetaan jätevesiasia, joka valituksen mukaan ei hoidu ojahaihdutuksella ja saveen imeyttämällä. Valituksessa vaaditaan päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä.

Valituskirjelmä on lähetetty lautakunnan jäsenille sähköisesti ja lisäksi se on kokouksessa nähtävillä.

Päätösehdotus:

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä ja rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristölupapäätös sekä aloituslupa tulee pitää voimassa. Valituksessa ei ole esitetty sellaisia uusia seikkoja, joita ei olisi jo huomioitu rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksessä.

Hylkäysperusteina lautakunta esittää seuraavaa:

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Rakennus- ja ympäristölautakunta on lupaharkinnassaan tutkinut ympäristönsuojelulain edellyttämällä tavalla ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja todennut, ettei toiminnasta asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:n tarkoittamia haittoja tai seurauksia, joten luvan myöntämisedellytykset täyttyvät.

Ympäristölupapäätöksessä sekä lupamääräyksissä on otettu kantaa valituksessa esitettyihin asioihin niiltä osin, kun ne kuuluvat ympäristölupamenettelyn soveltamisalaan. Ympäristöluvassa ei voida rajoittaa liikennöintiä yleisellä tiellä eikä ottaa kantaa yksityisteiden käyttöä ja kunnossapitoa koskeviin asioihin.

Luvassa on huomioitu toiminnasta mahdollisesti aiheutuva riski pintavesille ja vesien asianmukainen hallinta. Toiminnasta ei lasketa jätevesiä tai hulevesiä suoraan Ruskonjokeen. Toiminta-alueella syntyvät vedet johdetaan tasausaltaiden kautta ojaan. Lopulta vedet johtuvat Ruskonjokeen. Vesien tarkkailusta on annettu määräys 16. Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä vesistöpäästöjen vähentämiseksi (lupamääräykset 4 ja 10) sekä valumavesien johtamisesta (lupamääräys 11).

Ympäristölupapäätöksessä on annettu määräyksiä hajuhaittojen estämiseksi lupamääräyksessä 4 ja 7. Ympärillä harjoitetaan maa- ja karjataloutta, joten alueella kulkee raskasta liikennettä ja hajuhaittoja aiheutuu muustakin toiminnasta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta lähettää lausuntonsa ja valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat alkuperäisinä Vaasan hallinto-oikeudelle.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diaarinumero 2087/1/20 pvm 24.9.2021

Korkein hallinto-oikeus on 24.9.2021 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastinetta Multamestari Oy:n valituslupahakemukseen ja valitukseen. Vastine pyydetään toimittamaan 25.10.2021 mennessä.

Kunnan ympäristönsuojelu on pyytänyt Varsinais-Suomen Ely-keskukselta lausuntoa Multamestari Oy:n toiminnassaan käyttämän mädetäjäännöksen jäteluonteesta. Ely-keskuksen lausunto on esityslistan liitteenä.

Valituksenalainen päätös

Vastinepyyntö koskee Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä ympäristölupa-asiassa 29.5.2020 (20/0059/3). Hallinto-oikeuden päätös on koskenut Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristölupapäätöstä 18.10.2018 § 59 Multamestari Oy:n ympäristölupahakemuksesta Mäntysyrjän tilalle 704-436-2-55.

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen ja hylännyt Multamestari Oy:n ympäristölupahakemuksen. 

Multamestari Oy hakee muutosta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö ja Multamestari Oy:n valituslupahakemus ja valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä liitteineen on esityslistan liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena päättää antaa korkeimmalla hallinto-oikeudelle valituksen johdosta seuraavan vastineen:

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristölupapäätöksessä toiminnan on katsottu vaativan ympäristöluvan ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan ja toiminnan olevan jätteen ammattimaista tai laitosmaista käsittelyä. Ympäristönsuojelulaissa ei säädetä alarajaa ammattimaiselle tai laitosmaiselle jätteenkäsittelytoiminnalle. Näin ollen toiminta, joka on luonteeltaan tai laajuudeltaan ammattimaista tai laitosmaista edellyttää ympäristölupaa.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on Gasum Oy:n (valituksessa virheellisesti Biovakka Suomi Oy) Turun biokaasulaitoksen valvontaviranomaisena antamassaan lausunnossa todennut, että Gasum Oy:n tuotehyväksytty mädätysjäännös on sellaisenaan hyväksytty käytettäväksi maanparannusaineena lannoitevalmistelain mukaisesti. Mädätysjäännöksen käyttö Multamestari Oy:n esittämässä toiminnassa, kun mädätettä edelleen jatkokäsitellään, ei ole lannoitevalmistelain mukaista lannoitekäyttöä. Gasum Oy:n Turun biokaasulaitoksella syntyvä mädätejäännös on jätettä, kun se luovutetaan Multamestari Oy:lle käsiteltäväksi. 

Ympäristöministeriön muistiossa koskien jätteeksi luokittelun päättymistä koskevaa tapauskohtaista päätöksentekoa on katsottu, että jätteen hyödyntämistoimi, jossa jätettä käsitellään siten, että sen jäteominaisuudet lakkaavat, on ympäristölupaa edellyttävää ammattimaista tai laitosmaista jätteenkäsittelytoimintaa. Jätteen hyödyntämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa jäte käytetään hyödyksi raaka-aineena tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä. 

Toiminnassa syntyvien vesien hallinnan ja hajuhaittojen osalta rakennus- ja ympäristölautakunta viittaa Vaasan hallinto-oikeudelle 17.1.2019 § 9 antamaansa lausuntoon.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali