Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.3.2024

§ 15 Oikaisuvaatimus / Toimenpidelupa, Pässinkaari 43

RUSDno-2024-152

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kiinteistön 704-404-0005-0038 omistajat ovat hakeneet toimenpidelupaa pressukatoksen rakentamiseksi. Lupa on hylätty. Hylätystä toimenpideluvasta on jätetty oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen on tehnyt luvanhakija.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että pressukatos ei ole pysyvä rakennelma vaan se on rakennettu talvisuojaksi veneelle kuten alueella on tehty muuallakin materiaalin suojaamiseksi talvea varten. Katos tullaan keväällä purkamaan, kun vene lasketaan vesille. Syksyllä, kun vene nostetaan vedestä, pressu laitetaan taas veneen päälle. Pressu on uusi ja siisti ja asianmukaisesti asennettu toisin kuin Pässinkaari 38:n puuvarasto ja sen suojapeiti. Meillä Pässinkaari 43:ssa on ollut ja tulee aina olemaan kantavana ajatuksena siisteys sekä normaali elämä, johon kuuluu asuntovaunu, vene sekä peräkärry. Lisäksi tärkeimpinä asioina on energiatehokkuus, pienet kustannukset sekä vähäinen vedenkulutus. Kaikissa asioissa esimerkiksi autoilussa turvallisuus on ensisijainen asia.

Syksyllä 2023 pressukatos oli pystytetty ilman lupaa ja naapurit valittivat siitä kuntaan. Rakennusvalvonta antoi luvattomasta rakennelmasta purkukehotuksen 6.10.2023. Tämän jälkeen kiinteistön omistajan kanssa neuvoteltiin ja hän kertoi, että ehkä aikoo kuitenkin hakea toimenpidelupaa pressukatoksen paikallaan pitämiseksi. Hakija toimitti toimenpidelupahakemuksen ja siihen liittyvän naapurien kuulemisen, jolloin naapureilla ei ollutkaan huomautettavaa hakemuksesta. Rakennustarkastaja hylkäsi toimenpidelupahakemuksen 31.01.2024 § 11 alueen rakentamistapaohjeisiin perustuen. Hakijan kanssa neuvoteltiin tämän jälkeen ja hakija ilmoitti, että pressukatos olisi vain talvisäilytystä varten.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tonttia tai rakennuspaikkaa ei saa käyttää sellaiseen varastointiin, joka rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavat ulkovarastot, jätesäiliöt, kompostorit, katokset sekä muut vastaavat rakennelmat tulisi suojata istutuksilla tai aitaamalla.

Veneiden säilyttäminen piha-alueilla ei ole yleisesti ottaen hyväksyttävää, mikäli ne pressusuojauksineen rumentavat ympäristöä peittäen kaupunkikuvallisesti tärkeitä näkymiä, sijoittuvat välittömästi naapureiden asuinrakennuksien päätilojen ikkunoiden eteen, sijaitsevat liian lähellä naapurien rajoja tai ovat yleisten kulkuväylien varrella irrallaan muusta tontin rakentamisesta. Häiritsevyyteen vaikuttaa myös se, jos venettä säilytetään tontilla ympärivuotisesti, koska kevät- ja kesäaikaan vietetään enemmän aikaa tonttien piha-alueilla.

Pressukatos sijoittuu hakijan talousrakennuksen lähelle, joka estää näkyvyyttä naapurin, Pässinkaari 41, suuntaan. Pässinkaari 45:n oleskelupihan suuntaan on naapurin talousrakennus. Pässinkaaren suuntaan on hakijan kiinteistön asuinrakennus.

Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa pressun alla talvisäilytyksessä olleeseen veneeseen, että siististi talvisäilytyksessä oleva vene ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 169 §:n mukaista kiellettyä pitkäaikaista ja laajaa tavaroiden ulkosäilytystä, kun otetaan huomioon veneen säilytysaika (KHO 30.12.2003 / 3244 Dnro: 3886/1/02).

Rakennustarkastajan päätös, asemapiirros ovat pykälän liitteenä, oikaisuvaatimus ja valokuva alueelta ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää edellä esitetyn perusteella, että hakijan tekemän oikaisuvaatimuksen perusteella rakennustarkastajan päätöksen (31.1.2024 / § 11) mukainen toimenpidelupa (24-0010-T) muutetaan myönnetyksi. Lupa myönnetään lisättynä seuraavalla ehdolla:

- pressukatoksen suojapressun saa pitää rakennelmaan asennettuna vain talvisäilytyksen ajan. Kun rakennelma ei toimi veneen talvisäilytyksen suojana, niin pressu on poistettava ja varastoitava niin, että varastointi täyttää maankäyttö- ja rakennuslain § 169:n ulkovarastoinnista annetun määräyksen.

Samalla rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että hakijalta peritään rakennusvalvontataksan 3 §:n mukainen 60,00 euron maksu (toimenpidelupa 120 €, hylätystä luvasta on jo laskutettu 60 €).

Ote ja valitusosoitus: Hakija.

Päätöksen antaminen: Päätös annetaan julkipanon jälkeen 3.4.2024, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien tietoon.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Perustelut: Hanke täyttää MRL 169 §:n vaatimukset, kun hakija toimii luvan ehtojen mukaisesti. Veneen talvisäilytys ei ole MRL:n mukaista kiellettyä pitkäaikaista ja laajaa tavaroiden ulkosäilytystä, kun otetaan huomioon veneen säilytysaika.

Liitteet

Oheismateriaali