Tarkastuslautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tarkastuslautakunnan tietopyynnöt

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu kuntalain 121 pykälän mukaan myös arvioida,​ ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;​

Kuntalain 124 pykälän mukaan Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat,​ joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi.

Arvioidakseen kunnan ja kuntakonsernin jonkin alueen tai prosessin tarkoituksenmukaista ja tuloksellista järjestämistä tarkastuslautakunta voi siis tehdä tarpeelliseksi katsomiaan tietopyyntöjä kaikkeen toiminnan järjestämiseen liittyen.

Ehdotus

Tehdään tarpeelliseksi katsotut tietopyynnöt.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.