Tekninen lautakunta, kokous 13.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Niittylän alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

RUSDno-2021-626

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 19.9.2013 § 75

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.9.2013 § 226 käsitellyt Vahdon Niittylän alueen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Kunnanhallitus on hyväksynyt aluetta koskevan kaavaluonnoksen ja päättänyt pyytää lausunnon kaavoitus- ja rakennuslautakunnalta. Kaavamuutoksella on tarkoitus muodostaa pientalotontteja ja yleisten rakennusten korttelialue. Lisäksi tulisi lähivirkistys- ja maatalousalueita. Nykyisin alue on pääosin peltoa, Virusmäentien varrella on olemassa olevaa asutusta. Oheismateriaalina luonnoksen kaavakartta ja -määräykset. Kaavaselostus on lähetetty lautakunnan jäsenille sähköisesti ja lisäksi se on kokouksessa nähtävillä.

Päätösehdotus:
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta keskustelee kaavaluonnoksesta ja antaa lausuntonsa kokouksessa.

__________

Päätösehdotus:
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta antaa lausuntonsa seuraavasti:

  • pensasaitaa koskeva määräys tulee poistaa
  • avointa alueen osaa koskeva määräys tulee poistaa (pihan suojaus tuulelta/lumelta)
  • tonttinumeroiden lisääminen
  • kartan MTmerkintä muutetaan M-muotoon kuten määräyksissä
  • Koulukuja muutetaan Laukolan koulutieksi
  • korttelin 71 toiseksi alimman tontin länsiraja kiinteistörajan mukaisesti
  • peltomaastoon tulevina tontteja tulee suurentaa (erityisesti pohjoista VL aluetta pienentämällä)
  • rakennusala koko tontin alueelle (ei erillisiä alueita) 4 metriä rajoista, harjansuunta tien suuntaisesti.

Huomioitava, että pohjaolosuhteet ovat rakentamisen kannalta haastavat. Savea on noin 15-35 metriä.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

__________

Kunnanhallitus on käsitellyt Niittylän alueen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta 4.10.2021 § 218. Ehdotuksesta on pyydetty rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto. Kaavanlaatija on vaihtunut luonnoksen jälkeen ja alueella on tehty pohjatutkimuksia. Uusi kaavanlaatija on tehnyt kaavaehdotusaineiston, jossa asumisen sekä tiealueiden määrää on vähennetty ja kaavamääräyksiä yksinkertaistettu. Kaavaehdotuksessa on huomioitu luonnoksesta annetut lausunnot.

Oheismateriaalina on asemakaavaselostus, kaavaehdotuskartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vastineyhteenveto.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Niittylän alueen asemakaavaehdotuksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Niittylän asemakaava-alueen luonnoksesta.

Tekninen lautakunta, kokouksessa 9.12.2021, jätti asian pöydälle liitteiden puuttumisen vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Niittylän asemakaavaluonnoksesta teknisellä lautakunnalla ei ole lausuttavaa.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti