Tekninen lautakunta, kokous 14.10.2020

§ 111 Vahdon vesilaitoksen hiekkasuodatusjärjestelmän hankkiminen

RUSDno-2020-480

Valmistelija

  • Tuomas Salmi, tuomas.salmi@rusko.fi

Perustelut

Vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu 90 000 eurolla hiekkaesisuodatuksen rakentamiseen Vahdon vesilaitokselle. Asiaa on käsitelty keväällä 2017 teknisessä lautakunnassa ja silloin päätettiin, että vesihuoltolaitoksen talousarviota laadittaessa laitteen hankinta lisätään investointimenoihin. Hankintapäätös asiasta tehdään erikseen.

Vahdon vesilaitoksen nykytilanteessa pohjavedessä läsnä oleva rauta hapettuu ja saostuu ilmastuksessa ja tarttuu kalkkikivialkaloinnin yhteydessä alkalointimassaan. Tämä aiheuttaa rautasakan kertymistä kalkkikivirouheeseen. Raakavedessä oleva mangaani saostuu myös kalkkikivirouheeseen pH:n noustessa. Sekä rauta että mangaani poistuvat prosessissa talousveden laatuvaatimukset täyttävälle tasolle. Raudan ja mangaanin saostuminen alkalointimassan rakeiden pinnalle heikentää kuitenkin kalkin vaikutusta. Kertynyt sakka on poistettava aika ajoin ja kalkkikivikerros uusittava.

HyXo Oy toteutti vesilaitoksella raudanpoistokoeajon DynaSand-hiekkasuodattimella. Tarkoituksena oli kartoittaa DynaSandin kapasiteetti sekä hapetuskemikaalin tarve raudan hapettamiseksi ja riittävän reduktion saavuttamiseksi hiekkasuodattimella.

Oheismateriaalina on koeajoraportti.

Koeajossa rauta poistui talousveden laatuvaatimusten mukaiseksi ilmastuksella ja hiekkasuodatuksella. Tuoteveden rautapitoisuus oli < 0,175 mg Fe/l, ja suodatus pystyttiin toteuttamaan suhteellisen korkealla pintakuormalla. Ilmastus ja hiekkasuodatus eivät vaikuttaneet veden mangaanipitoisuuteen.

Koeajon perusteella suositellaan Vahdon vesilaitoksella käyttöön otettavaksi ilmastuksen jälkeinen hiekkasuodatusprosessi jatkuvatoimisella DynaSand-hiekkasuodattimella. Näin saadaan kalkkikivialkalointia tehostettua ja kalkkikivimassan vaihtoväliä pidennettyä.

Teknisenä toteutuksena DynaSand soveltuu tarkoitukseen erinomaisesti. Suodattimessa ei ole liikkuvia osia, joten huollon ja kunnossapidon tarve on minimaalinen. Energiankulutus on pieni, samoin kuin kemikaalikulutus, jota tässä sovelluksessa ei lähtökohtaisesti tarvita ollenkaan.

DynaSand-suodatin takaa korkean ja tasaisen suodoslaadun, vaikka raakaveden laatu olisi vaihtelevampaakin. Järjestelmä on kompakti, sillä koko prosessi tapahtuu yhdessä vaiheessa. Puhtaan tai käytetyn pesuveden altaita ei tarvita, koska suodattimessa on sisäänrakennettu pesuri. Suodattimien korkeus ja halkaisija valitaan käyttökohteen mukaan. Käsittelykapasiteettia voidaan myöhemmin joustavasti lisätä hankkimalla rinnakkaisia suodattimia.

Lautakunnalle esitellään kokouksessa Hyxo Oy tarjous. Erityisalojen hankintalain mukaisesti hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa. Kyseisellä suodatinjärjestelmällä on tehty koetestit, joilla on saavutettu hyvä lopputulos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Salmi, tuomas.salmi@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Hyxo Oy:n tarjouksen ja päättää tilata tarjouksen mukaisesti DynaSand hiekkasuodatin järjestelmän, optiot mukaan lukien kokonaishintaan 83 250,00 €, (ALV 0 %).

Liitteet

Oheismateriaali