Tekninen lautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi

RUSDno-2021-329

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon demarit on tehnyt aloitteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Aloite on liitteenä

Turun ympäristökunnissa edistetään liikkumisen turvallisuutta päivittämällä kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat. Ruskon kunta on myös hankeessa mukana. 

Turun ympäristökunnissa on käynnistetty liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitystyö, josta vastaavat yhteistyössä alueen kymmenen kuntaa (Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo), Varsinais-Suomen ELY-keskus, Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Myös kunnissa toimivat liikenneturvallisuustyöryhmät osallistuvat suunnitelmien laadintaan. 

Liikenneturvallisuussuunnitelmien tavoitteena on edistää turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista Turun seudulla. Toimenpiteitä tarvitaan, sillä viimeisen viiden vuoden aikana (2016-2020) Turun ympäryskuntien alueen liikenteessä on menehtynyt yhteensä 21 ihmistä eli keskimäärin neljä ihmistä vuosittain. Vakavia loukkaantumisia tilastoidaan vuosittain toistakymmentä. Kokonaisuutena alueella tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrät ovat tasaisesti laskeneet, mutta vakavien henkilövahinkojen osalta kehitys parempaan suuntaan on ollut liian hidasta.

Suunnitelmatyön tarkoituksena on löytää erilaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä kohti kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita. Lisäksi on tärkeää parantaa koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun ja mm. kävelyn ja pyöräliikenteen edistämismahdollisuuksiin. Työssä esitettävät toimenpidetarpeet ja -ehdotukset liittyvät mm. eri toimijoiden välisen yhteistyön tehostamiseen, elinikäiseen liikennekasvatukseen ja viestintään, kuntien henkilöstön liikenneturvallisuusosaamisen kehittämiseen, kuljetuspalveluiden hankintaan, liikenneympäristön ratkaisuihin ja liikenteen valvontaan.

Onnettomuustilastoista eivät käy ilmi läheltä piti -tilanteet tai eri kulkutavoilla liikkuvien kokemukset ja tuntemukset turvallisuudesta tai liikenteen toimivuudesta. Näin ollen Turun ympäryskunnissa asuvien ja alueella liikkuvien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeä osa suunnitelmatyötä. Näitä kerätään touko-kesäkuun aikana erillisellä karttapohjaisella liikenneturvallisuuskyselyllä.

Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla 13.6.2021 mennessä kaikille avoimeen liikenneturvallisuuskyselyyn. Kyselyllä kerätään alueella asuvien ja liikkuvien mielipiteitä ja kokemuksia mm. turvattomista paikoista, puutteellisista liikennejärjestelyistä, sattuneista liikennetapaturmista ja läheltä piti -tilanteista. Tältä pohjalta laaditaan liikenneturvallisuus suunnitelma. 

Lopullinen suunnitelma tuodaan lautakuntaan esiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee liikenneturvallisuus suunnitelman laatimisen tietoonsa saatetuksi ja toteaa aloitteen käsitellyksi. 

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti