Tekninen lautakunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Liikenneturvallisuuden parantaminen Munittulassa

RUSDno-2021-655

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Seppo ja Marja Torikka on tehnyt aloitteen liikenneturvallisuuden parantamisesta. Aloite on oheismateriaalina.

’Liikenneturvallisuus on yksi kuntalaisten tärkeimmistä turvallisuustekijöistä. Jotta kuntalaisten turvallisuutta voidaan lisätä, tulisi siihen vaikuttavien ulkoisten seikkojen olla mahdollisimman hyvin hoidettu. Pyydämmekin Ruskon kunnan tulevaa budjettia laadittaessa ottamaan huomioon koko kunnan liikenneturvallisuuteen todella suuresti vaikuttavat tekijät.’

Toimenpide ehdotuksina on:

  1. Liikenneturvallisuussuunnitelma Ruskon kuntaan
  2. Munittulan kylän risteysjärjestelyt Vahdontieltä (nro 2212) Naarvahantielle
  3. Kääntyminen Munittulaan Vahdontieltä ja Vahdontien ylitys suojateitä myöden
  4. Parannusehdotuksia, jotka ovat liitteessä
  5. Kunnan ja ELYn välinen yhteistyö

Ruskon kunnassa on vuonna 2012 tehty liikenneturvallisuussuunnitelma. Uusi suunnitelma on tällä hetkellä työn alla ja sitä tekee Ramboll Oy, ja siinä on kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän lisäksi mukana myös Varsinais-Suomen Ely keskus, Liikenneturva. Kyseinen Munittulan risteys on käsitelty myös kokouksissa.

Vuoden 2022 talousarviossa tekniset palvelut on hakenut rahoitusta liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa että kyseinen aloite on jo liikenneturvallisuus suunnittelussa otettu huomioon. Mahdollisista toteutuksista neuvotellaan suunnitelman valmistumisen jälkeen. Suunnitelma hyväksytään Ruskon kunnan päätöksentekoelimissä.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti