Tekninen lautakunta, kokous 9.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Tekninen johtaja Mika Heinonen on ajalla 2.11. - 2.12.2021 tehnyt oheismateriaalin mukaiset päätökset.

KuntaL 51 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.”

Tekninen johtaja
Hankinta:
§ 37 Asfaltoinnit, 03.11.2021
Lupa:
§ 36 Anomus maankäytöstä ilotulituksen järjestämiseksi 31.12.2021, 03.11.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 2.11.2021-2.12.2021 tietoon saatetuiksi. Samalla lautakunta toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin otto-oikeuttaan. 

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti