Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kaharintien maankaatopaikan maisemointi

RUSDno-2021-19

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen ELY-keskukselle on toimitettu yleisöilmoitus koskien Ruskon kunnan entisen Päällistön yhdyskuntajätteen kaatopaikan alueella tapahtuvaa maa-ainesten läjitystä, sekä alueelle laadittua maisemointisuunnitelmaa. Ilmoittajan mukaan Kaharintien varressa sijaitsevalle kaatopaikka-alueelle on viety ylijäämämaita kymmenien vuosien ajan, aina yhdyskuntajätekaatopaikan sulkemisesta vuodesta 1985 lähtien.

Ruskon kunnan 22.4.2020 naapurikiinteistöjen omistajille toimittaman kirjeen mukaan alueen maisemointi kestää vielä 5–10 vuotta. Tekniset palvelut on tilannut maisemointisuunnitelman Sitowise Oy:ltä. Maisemoinnissa hyödynnetään Ruskon kunnan omista kohteista peräisin olevia ylijäämämaita. Lisäksi Ruskon kunta on 11.8.2020 toimittanut alueen naapurikiinteistöjen omistajille ilmoituksen, että kunta on päättänyt maisemoida Kaharintien maankaatopaikan. Samassa yhteydessä kuivatukset, ojitukset ja valumavedet pyritään hoitamaan kuntoon. Kunta on pyytänyt kiinteistöiltä kirjalliset suostumukset. Naapurikiinteistöjen asukkaat ovat ilmoittaneet vastustavansa maisemointisuunnitelmaa mm. koska maisemointi laajentaisi maa-ainesten läjitysaluetta entisestään ja suunniteltujen vesienjohtamis-rakenteiden puutteiden takia. Ruskon kunnalta saadun tiedon mukaan tarkoituksena on ollut saattaa maisemointi loppuun ja erityisesti laittaa kuivatusasiat kuntoon. Maisemoinnista on laadittu useammat suunnitelmat, joita on muokattu naapureiden toiveiden mukaan. Suullisesti suunnitelmat on hyväksytty, mutta kirjallista hyväksyntää suunnitelmille ei ole saatu. Ilmenneen vastustuksen vuoksi ja koska kirjallista suostumusta ei ole saatu, tekninen johtaja on ilmoittanut, että viimeisintä maisemointisuunnitelmaa ei toteuteta ennen kuin asiat selviävät ja hankkeelle on molemmin puolinen suostumus.

ELY-keskus pyytää lautakunnalta selvitystä kaatopaikka-alueella jo tehdyistä toimenpiteistä sekä alueen jatkokäyttöä koskevista suunnitelmista. Selvityksessä tulee esittää ainakin seuraavaa:

- Ajanjakso, jolloin kaatopaikka-alueelle on viety maa-aineksia

- Arvio alueelle toimitetun maa-ainesjätteen määrästä

- Tiedot kaatopaikka-alueen nykyisestä tilasta sekä pinta-alasta ja korkeudesta

- Kartta kaatopaikka-alueesta ja sen vesienkäsittelyrakenteista

- Tiedot alueelle vastaanotetun ja läjitetyn maa-ainesjätteen alkuperästä

- Tieto siitä, onko alueelle viety maa-ainesjätteen lisäksi muuta jätettä (esim. juurakoita, kantoja, risuja,

   betonia tms.) yhdyskuntajätteen kaatopaikan sulkemisen v. 1985 jälkeen

- Tiedot siitä, miten alueelle läjitetyn maa-ainesjätteen laatua seurattu

- Tiedot siitä miten läjitys on toteutettu ja miten läjityksen pysyvyys on varmistettu

- Tiedot siitä, miksi kaatopaikka-alueen vesienhallintaa ei ole parannettu, vaikka tiedossa on ollut, että

   niiden hallinta on puutteellista - Tiedot alueen jatkokäyttösuunnitelmista

Ruskon kunnan on tarkoitus käyttää aluetta pienien maanrakennusurakoiden läjitysalueena, arviolta 2000m3-5000m3 ylijäämämaata vuodessa ja tästä syystä on ollut ajatuksena 5-10 vuoden siirtymäaika. Ojitukset on tarkoitus suorittaa heti alkuun. Kiinteistöjen välissä on ollut rajaoja, joka on tällä hetkellä huono kuntoinen, mutta tämä oja on estänyt valumavesien tulemisen viereiselle kiinteistölle. Läjitysalueen ja kiinteistön rajan välissä on 50 metriä hoitamatonta metsää. Kunnan on tarkoitus tarkastella aluetta kokonaisuutena ja hoitaa alueelle terve metsä ja valumavedet saada hallintaan. Kuitenkin kirjallisten suostumusten saaminen on estänyt toimiin ryhtymisen. Lähellä oleva Päällistönmäen alue on valmistunut ja kunnalla ei ole tarkoitus käyttää aluetta maanläjityspaikkana. Alueella on puomi ja alueella pääseminen on kunnan hallinnassa. Nykytilanteessa ei alueelle ole tarvetta hakea ympäristölupaa.

Oheismateriaalina on kuntalaiskirje, suunnitelma alueesta ja Ely keskuksen kirje

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta antaa Ely-keskukselle selvityksen pyydetyistä asioista 28.2.2021 mennessä ja hakee rakennus- ja ympäristölautakunnalta luvan maisemointiin.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta antoi Ely-keskukselle selvityksen pyydetyistä asioista 28.2.2021 mennessä ja haki rakennus- ja ympäristölautakunnalta luvan maisemointiin.

Varsinais-Suomen Elykeskus on lähettänyt Ruskon kunnalle 19.3.2021 kehotuksen lopettaa läjitystoiminta maankaatopaikalla, kunnes lupa-asia on käsitelty. Oheismateriaalina Ely keskuksen kehotus.

Lupahakemus on toimitettu rakennus- ja ympäristölautakunnalle 8.3.2021. Hakemus on käsittelyssä

Toiminta maankaatopaikka alueella on lopetettu ja se on suljettu toistaiseksi.

7.4.2021 oli Turun sanomissa artikkeli, jossa epäiltiin sortumaa alueella. Kyseessä oli kuitenkin jäätyneiden maiden sulamisesta johtuvasta painumisesta ja Elykeskukselta on saatu lupa 8.4.2021 painuman korjaamiseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Teknisten palveluiden tekemään ympäristölupahakemukseen on tullut täydennyspyyntö.Täydennyspyyntö on oheismateriaalina.

Naapureiden jyrkän vastustuksen vuoksi tekniset palvelut ehdottaa, ettei lisämaata enää tontille ajeta, eikä edes haeta lupaalisämaalle, vaan muotoillaan nykyinen alue, tehdään kuivatusojat ja otetaan alue varastokäyttöön.Tehdään päivitetyt suunnitelmat alueelle ja maankaatopaikan lopettamisilmoitus haetaan. Metsän hoidolliset toimenpiteet tehdään suunnitellusti.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää tehdä päivitetyt suunnitelmat Kaharintien maankaatopaikan alueelle ja hakea ympäristölupa lopettamiselle.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.