Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Teknisen lautakunnan tehtävien esittely

RUS-2021-524

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan vastuualueena on tekninen toimi. Tekniset palvelut tuotetaan teknisen lautakunnan alaisuudessa. Teknisen lautakunnan vastuulla ovat: Yhdyskuntatekniset palvelut, tilapalvelut, ruokapalvelut ja vesihuoltolaitos.

Tekninen lautakunta huolehtii maantielaissa, jätelaissa, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta annetussa laissa ja tieliikennelaissa kunnalle osoitetuista tehtävistä. Lautakunta huolehtii vesihuoltolaissa vesihuoltolaitokselle määrätyistä tehtävistä.

Teknisten palveluiden tehtävänä on luoda ja ylläpitää toimiva ja turvallinen elinympäristö asumiseen, työskentelyyn ja harrastamiseen.

Tekniset palvelut vastaa teiden, puistojen, metsien, yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Tilapalvelut huolehtii kunnan omistamien rakennusten ylläpidosta ja isännöinnistä.

Vesihuoltolaitos huolehtii puhtaan veden toimittamisesta ja jätevesien käsittelystä. Vesihuoltoon kuuluu myös laitosten, pumppaamoiden ja verkoston ylläpito. Kunnassa on kaksi vesilaitosta, Vahdolla ja Ruskolla. Jätevesi toimitetaan Turun seudun puhdistamoon, jonka osakas Rusko on. Vesihuoltolaitos toimii omana taseyksikkönä.

Ruokapalvelut kuuluu osaksi teknisiä palveluita. Ruokapalvelujen tehtävänä on omalta osaltaan jatkaa alkutuotannon, teollisuuden, kaupan ja kuljetusten laatuketjua ja valmistaa elintarvikkeiden raaka-aineet ateriakokonaisuuksiksi.

Lisäksi tekniset palvelut vastaavat kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta.

Yksityistielaki muutokset vuonna 2018 muuttivat kunnan roolia tieasioissa siten, että tiejaosto on neuvoa antava toimielin kunnassa ja riita asiat käsitellään maaoikeudessa. Yksityistieavustukset kuuluvat teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Tekninen johtaja esittelee teknisen lautakunnan kokouskäytäntöä sekä esittelee teknisten palveluiden toimialaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.