Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Eron myöntäminen Niina Kestille luottamustoimista ja henkilöiden valinta hänen tilalleen

RUSDno-2020-592

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Niina Kesti on 7.12.2020 lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt eroa Ruskon kunnan luottamustoimista 9.12.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuttamisen johdosta.

Niina Kesti on toiminut Ruskon valtuuston jäsenenä, kunnanhallituksessa Sisko Hellgrenin varajäsenenä, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenenä sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustossa Juha Raatikaisen varaedustajana.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Niina Kestille myönnetään ero 9.12.2020 lukien Ruskon valtuuston jäsenyydestä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston varaedustajan tehtävästä.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kunnanhallitukseen Sisko Hellgrenin varajäsenen ja rakennus- ja ympäristölautakuntaan uuden jäsenen sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon varaedustajan Niina Kestin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 9.12.2020 lukien.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Perustelut


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää, että Niina Kestille myönnetään ero 9.12.2020 lukien Ruskon valtuuston jäsenyydestä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä,  rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä Varsinais- Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston varaedustajan tehtävästä.

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen Sisko Hellgrenin varajäsenen ja rakennus- ja ympäristölautakuntaan uuden jäsenen sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon varaedustajan Niina Kestin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 9.12.2020 lukien.

Päätös

Valtuusto päätti myöntää eron Niina Kestille 9.12.2020 lukien Ruskon valtuuston jäsenyydestä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä,  rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston varaedustajan tehtävästä. 

Valtuusto valitsi kunnanhallituksen varajäseneksi (Sisko Hellgrenin varajäsen) Teiju Tammen, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäseneksi Suvi Heleniuksen sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston varaedustajaksi Mari Renbergin. 


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valituskirjelmän liitteet
-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
- puhelinvaihde 029 5642410
- sähköposti turku.hao@oikeus.fi
- aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Ruskon kunnanvirastosta.
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi