Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Maunun koulun peruskorjaus ja laajennus

RUSDno-2020-344

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 25.5.2020 § 29 Maunun koulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Valtuusto päätti muuttaa vuoden 2020 talousarvion investointiohjelmaa siten, että kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin Maunun koulun laajennukseen lisätään 138.000 euroa rakennussuunnittelun käynnistämiseksi.

Tekniset palvelut on päätöksen jälkeen toiminut prosessikaavion mukaisesti. Jokaiselta suunnittelualalta on valittu kolme hyväksi todettua suunnittelutoimistoa, jolta on pyydetty tarjoukset. Tarjoukset on saatu ja niistä on valittu kokonaistaloudellisesti edullisimmat.

Pää- ja arkkitehti suunnittelijaksi esitetään Arkkitehtitoimisto Ark Aboa Oy, rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Mauri Maanpää Oy, LVIA suunnittelijaksi Sitowise Oy ja sähkösuunnittelijaksi Sähkö Tammisto Oy. Lisäksi koulupuoli on esittänyt AV suunnitteluun asiantuntijaksi Atea Oy:tä. Hankeryhmä perehtyy AV tarpeeseen elokuun alussa pidettävässä kokouksessa. Tekninen johtaja esittelee kokouksessa yhteenvedon tarjouksista. Kaikkien tarjousten yhteenlaskettu hinta on noin 95 000,00€ alv 0%

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää valita Maunun koulun perusparannuksen ja laajennuksen pää- ja arkkitehti suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Ark Aboa Oy:n, rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Mauri Maanpää Oy:n, LVIA suunnittelijaksi Sitowise Oy:n ja sähkösuunnittelijaksi Sähkö Tammisto Oy:n tarjousten mukaisesti. Jokaisesta suunnittelualasta tehdään erilliset sopimukset, jotka allekirjoittavat teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja toimialajohtaja hallintosäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Maunun koulun suunnitelmat ovat viimeistelyä vailla valmiit. Kunnaninsinööri ja tekninen johtaja esittelevät lautakunnalle suunnitelmia.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä PTC service Oy:n kanssa ja tarjousmuotona käytetään rajoitettua neuvottelumenettelyä, joka on kaksi kierroksinen tarjouskilpailu teknisten palveluiden toimintamallin mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään kokouksessa.

Tarjousasiakirjat lasketetaan kahdella eri kustannuslaskijalla, ennen kuin hanke tuodaan lopulliseen päätöksentekoon, jotta päätöksentekijöillä on myös tiedossa hankkeen alustava kustannusarvio.

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee Maunun koulun suunnittelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

 

Tekninen lautakunta käsittelee Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelua väliaikaraporttina torstaina 12.11.2020 128 §. 

Maunun koulun siinnitelmat ovat viimeistelyä vaille valmiit. Kunnaninsinööri ja tekninen johtaja esittelevät lautakunnalle suunnitelmia.

Tarjousasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä PTC Service Oy:n kanssa ja tarjousmuotona käytetään rajoitettua neuvottelumenettelyä, joka on kaksikierroksinen tarjouskilpailu teknisten palveluiden toimintamallin mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään kokouksessa.

Tarjousasiakirjat  lasketetaan kahdella eri kustannuslaskijalla, ennen kuin hanke tuodaan lopulliseen päätöksentekoon, jotta päätöksentekijöillä on myös tiedossa hankkeen alustava kustannusarvio.

Teknisen lautakunnan päätös saatetaan kunnanhallituksen tietoon perjantaina 13.11. tai viimeistään kunnanhallituksen kokouksessa. Tekninen johtaja Mika Heinonen ja kunnaninsinööri Tuomass Salmi ovat läsnä alustamassa asiaa kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus merkitsee Maunun koulun suunnittelutilanteen tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että tekninen johtaja Mika Heinonen ja kunnaninsinööri Tuomas Salmi selostivat asiaa kokouksessa. 

Edelleen merkittiin, että  Heinonen, Salmi, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Ari Rusi sekä johtava rehtori Kai Laitinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.30.   

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan tekninen johtaja ja kunnaninsinööri ovat esitelleet Maunun koulun peruskorjaus- ja laajennusosan suunnittelutyön vaiheita teknisessä lautakunnassa 12.11.2020  sekä kunnanhallituksessa 16.11.2020.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tuodaan tiedoksi suunnittelutyön etemisen vaiheita sekä projektin etenemisaikataulua.

Ehdotus

Esittelijä

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Lautakunta merkitsee asian  tiedoksi. 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tiedokseen.

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä PTC service Oy:n kanssa ja tarjousmuotona käytetään rajoitettua neuvottelumenettelyä, joka on kaksi kierroksinen tarjouskilpailu teknisten palveluiden toimintamallin mukaisesti.

Tarjousasiakirjat lasketettiin kahdella eri kustannuslaskijalla. Kustannusarviot poikkesivat toisistaan huomattavasti, mutta keskiarvo on hankesuunnitelman mukainen. Tarkka hinta saadaan tarjouksista, joka on päätöksenteko vaiheessa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa tiedossa.

Ruskon kunta on pyytänyt osallistumisilmoitukset Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen -kilpailutukseen rajoitetun menettelyn mukaisesti. Tarjouspyynnöt toimitetaan valituille urakoitsijoille 18.12.2020 ja tarjousten alkuperäinen palautus on 27.1.2021 kello 12.00 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen rajoitetun menettelyn mukaisesti. Tekninen johtaja on pyytänyt osallistumishakemusohjeen mukaisesti tarjoukset seuraavilta yrityksiltä: Consti korjausrakentaminen Oy, Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy, PEAB talorakentaminen Etelä-Suomi, Varpe Oy ja Rakennustoimisto Laamo Oy. Asiakirjat toimitettiin 14 urakoitsijalle. Tarjouskriteerit täyttäviä ilmoittautumisia tuli viisi kappaletta ja erillistä pisteytystä ei tehty. Lopullisen valinnan perusteena on halvin hinta. Rakennusliike Kemppe Oy:n tarjousta ei käsitelty ja hylättiin, Syy: Saapunut myöhässä.

Suunnitelmia tarkastaessa on LVI suunnitelmissa havaittu puutteita, nämä puutteet on korjattava lisäkirjeellä ja laskenta-aikaa lisätään kahdella viikolla. Riskinä on, että virheet ja puutteet vaikuttavat kustannuksiin lisätöinä, jos niitä ei korjata etukäteen. Aikataulullisesti tarjousten jättöpäivä on 10.2.2021 klo 12.00. Asia käsitellään kunnanhallituksessa 15.2.2021 ja kunnanvaltuustossa 22.2.2021. Päätöksenteossa on jo tarjoushinta tiedossa.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen käynnistämistä talousarvion ja suunnitelmien mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa Maunun koulun laajennus ja perusparannus on huomioitu siten, että vuodelle 2021 on osoitettu 2.000.000 euroa ja vuodelle 2022 on osoitettu 1.900.000 euroa. Investointiohjelmassa hankkeen kuvauksessa todetaan, että vuoden 2020 suunnittelun jälkeen kustannukset tarkentuvat.

Tarjousten jättöaika päättyi 10.2.2020 klo 12. Saadut tarjoukset ovat kustannukseltaan hankesuunnitelman mukaisia.Näin ollen talousarviossa ja taloussuunnitelmassa osoitetut määrärahat tulevat riittämään hankkeen toteuttamiseen saatujen tarjousten perusteella. Tarjousten avauspöytäkirja esitellään kokouksessa. Urakkaneuvottelut kahden halvimman tarjouksen esittäneen urakoitsijan kanssa käydään viikolla 6. Kokouksessa esitellään myös urakkaan liittyvät omat hankinnat.

Hallintosäännön 24 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää rakennushankkeiden osalta hankesuunnitelman hyväksymisestä, esisuunnitelman hyväksymisestä, suunnittelijoiden valinnasta, luonnospiirustusten hyväksymisestä, pääpiirustusten hyväksymisestä, urakkasuunnitelmien hyväksymisestä, urakan tarjoajien valinnasta ja urakoitsijan valinnasta. Tekninen lautakunta suorittaa urakoitsijan valinnan kokouksessaan 18.2.

Tekninen johtaja Mika Heinonen ja kunnaninsinööri Tuomas Salmi ovat kokouksessa läsnä alustamassa asiaa. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti käynnistää Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen talousarvion ja suunnitelmien mukaisesti ja saattaa asian valtuuston tietoon.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Mika Heinonen ja Tuomas Salmi poistuivat kokouksesta antamansa selostuksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo 19.00 

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto merkitsee Maunun koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi.

Tekninen johtaja Mika Heinonen on kokouksessa läsnä selostamassa asiaa.

Päätös

Valtuusto merkitsi Maunun koulun perusparannus- ja laajennushankkeen valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että tekninen johtaja Mika Heinonen ja kunnaninsinööri Tuomas Salmi selostivat asiaa kokouksessa. Heinonen ja Salmi poistuivat kokouksesta tämän §:n käsittelyn jälkeen klo 19.30. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.