Valtuusto, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportointi

RUSDno-2021-673

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnan tulee ottaa huomioon kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen osana kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Kunnissa on asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet sekä määriteltävä niiden saavuttamista tukevat toimenpiteet. Terveydenhuoltolain mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle. Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa ja sitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua vuosittaisena raporttina.

Uudelle valtuustokaudelle kuntastrategia kunnanhallituksen päätöksen 21.6.2021 § 133 mukaisesti säilytetään ennallaan mutta strategiset ohjelmat (elinvoima-, osallisuus ja hyvinvointiohjelmat) päivitetään. Tarkoituksena on nivouttaa kuntastrategia, laaditut ohjelmat sekä vuotuiset talousarviot ja toimintasuunnitelmat nykyistä selkeämmin yhdeksi kokonaisuudeksi.

Vuosittainen hyvinvointikertomuksen raportointi on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 18.3.2021 § 15. Vuosittainen raportti tulee THL:n terveydenedistämisaktiivisuuskriteerien mukaisesti käsitellä myös kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Hyvinvointilautakunta hyväksyi 9.9.2021 § 60 uuden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisen periaatteet, laatimisen prosessin ja aikataulun vuoden 2021 osalta. Tuolloin päätettiin, että vuosittainen raportointiosa tullaan päivittämään loppuvuoden 2021 aikana hyvinvointitilastotietojen osalta niin, että päivitystyö samalla palvelee tulevan laajan hyvinvointikertomuksen -ja suunnitelman laatimista loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Raportointia on päivitetty myös siksi, että suuri osa vuosiraportin kansallisista tilastotiedoista on päivittynyt kevään 2021 jälkeen. Näin tuoreet tiedot – esimerkiksi koronapandemian ajalta – ovat käytettävissä uuden valtuustokauden ohjelmien päivitystyössä. Hyvinvointilautakunta käsittelee päivitettyä raporttia 11.11.2021.

Oheisessa raportointiosassa käsitellään hyvinvointia Ruskon kunnassa vuosilta 2017–2020 yleisten tilastotietojen valossa. Tietoa ruskolaisten hyvinvoinnista on kerätty useista eri tietolähteistä. Kertomuksen keskeisimmät tietolähteet ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Sotkanetin, Tilastokeskuksen sekä Kuntaliiton tilastot. Näiden lisäksi on hyödynnetty joitakin erillisiä tilastotietoja ja selvityksiä.

Kunnan monialainen hyvinvointiryhmä on keväällä arvioinut hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteiden toteutumista edellisessä laajassa hyvinvointikertomuksessa määriteltyjen painopisteiden mukaisesti. Niihin liittyvät arviot ja huomiot on kerätty kunnan monialaiselta hyvinvointiryhmältä kevään 2021 aikana ja täydennetty tarvittavilta osin. Toimenpiteiden ja kunnan omien toimialojen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää työtä tullaan raportoimaan kattavammin osana laajaa hyvinvointikertomusta.

Hyvinvoinnin edistämisen uudet tavoitteet ja tulevat toimenpiteet määritellään tulevassa hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosassa. Varsinainen laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistellaan loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikaan hyvinvointityöryhmän ja muiden tarvittavien tahojen kanssa ja tuodaan hyväksyttäväksi alkuvuonna 2022. Ruskon kunnan laaja hyvinvointikertomus tulee koostumaan siis a) raportointiosasta – johon tämä vuosittainen raportointi tulee toimimaan pohjana – ja vuoden 2022 alussa valmistuvasta b) suunnitelmaosasta.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointikertomuksen päivitetyn raportin ja lähettää sen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta valtuutti hyvinvointijohtajaa tekemään raporttiin tarvittavat muutokset esiin tulleiden huomioiden osalta.

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnan tulee ottaa huomioon kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen osana kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Kunnissa on asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet sekä määriteltävä niiden saavuttamista tukevat toimenpiteet. Terveydenhuoltolain mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle. Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa ja sitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua vuosittaisena raporttina.

Uudelle valtuustokaudelle kuntastrategia kunnanhallituksen päätöksen 21.6.2021 § 133 mukaisesti säilytetään ennallaan mutta strategiset ohjelmat (elinvoima-, osallisuus ja hyvinvointiohjelmat) päivitetään. Tarkoituksena on nivouttaa kuntastrategia, laaditut ohjelmat sekä vuotuiset talousarviot ja toimintasuunnitelmat nykyistä selkeämmin yhdeksi kokonaisuudeksi.

Vuosittainen hyvinvointikertomuksen raportointi on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 18.3.2021 § 15. Vuosittainen raportti tulee THL:n terveydenedistämisaktiivisuuskriteerien mukaisesti käsitellä myös kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Hyvinvointilautakunta hyväksyi 9.9.2021 § 60 uuden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisen periaatteet, laatimisen prosessin ja aikataulun vuoden 2021 osalta. Tuolloin päätettiin, että vuosittainen raportointiosa tullaan päivittämään loppuvuoden 2021 aikana hyvinvointitilastotietojen osalta niin, että päivitystyö samalla palvelee tulevan laajan hyvinvointikertomuksen -ja suunnitelman laatimista loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Raportointia on päivitetty myös siksi, että suuri osa vuosiraportin kansallisista tilastotiedoista on päivittynyt kevään 2021 jälkeen. Näin tuoreet tiedot – esimerkiksi koronapandemian ajalta – ovat käytettävissä uuden valtuustokauden ohjelmien päivitystyössä. Hyvinvointilautakunta käsittelee päivitettyä raporttia 11.11.2021.

Oheisessa raportointiosassa käsitellään hyvinvointia Ruskon kunnassa vuosilta 2017–2020 yleisten tilastotietojen valossa. Tietoa ruskolaisten hyvinvoinnista on kerätty useista eri tietolähteistä. Kertomuksen keskeisimmät tietolähteet ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Sotkanetin, Tilastokeskuksen sekä Kuntaliiton tilastot. Näiden lisäksi on hyödynnetty joitakin erillisiä tilastotietoja ja selvityksiä.

Kunnan monialainen hyvinvointiryhmä on keväällä arvioinut hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteiden toteutumista edellisessä laajassa hyvinvointikertomuksessa määriteltyjen painopisteiden mukaisesti. Niihin liittyvät arviot ja huomiot on kerätty kunnan monialaiselta hyvinvointiryhmältä kevään 2021 aikana ja täydennetty tarvittavilta osin. Toimenpiteiden ja kunnan omien toimialojen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää työtä tullaan raportoimaan kattavammin osana laajaa hyvinvointikertomusta.

Hyvinvoinnin edistämisen uudet tavoitteet ja tulevat toimenpiteet määritellään tulevassa hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosassa. Varsinainen laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistellaan loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikaan hyvinvointityöryhmän ja muiden tarvittavien tahojen kanssa ja tuodaan hyväksyttäväksi alkuvuonna 2022. Ruskon kunnan laaja hyvinvointikertomus tulee koostumaan siis a) raportointiosasta – johon tämä vuosittainen raportointi tulee toimimaan pohjana – ja vuoden 2022 alussa valmistuvasta b) suunnitelmaosasta.

-------

Hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa 11.11. Hyvinvointialautakunnalle esitetään hyvinvointikertomuksen päivitetyn raportin hyväksymistä ja sen lähettämistä kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyvinvointilautakunnan päätös saatetaan kunnanhallituksen kokoukseen kutsutuille tiedoksi perjantaina 12.11. tai viimeistään kokouksessa.

Raportointiosa on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän kokouksessa antaman päätösehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen selosti kokouksessa sekä otsikossa mainittua asiaa että esteettömyyssuunnitelman laatimista. Hulkkonen poistui kokouksesta selostuksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen. 

Esittelijä antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää lähettää hyvinvointiraportin valtuuston hyväksyttäväksi. 

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen on ollut 15.11.2021 kunnanhallituksessa esittelemässä hyvinvointiraporttia sekä selostamassa esteettömyyssuunnitelman laatimista.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää hyväksyä hyvinvointiraportin.

 

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.