Valtuusto, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2024

RUSDno-2021-489

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan talousarvion 2022 laadinnan lähtökohtia määrittävät seuraavat tekijät: Verotulojen  kertymäksi arvioidaan Kuntaliiton viimeisimmän verokatsauksen mukaan 27,7 miljoonaa euroa viimeisen ennusteen kuluvalle vuodelle ollessa 27 miljoonaa euroa. Valtionosuuden suuruudeksi on arvioitu 7,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta enemmän. Toimintatuottoja arvioidaan ensi vuonna kertyvän 4,6 miljoonaa euroa, mikä on yhtä paljon kuin kuluvana vuonna. Siten tulojen kokonaisummaksi muodostuisi  39,5 miljoonaa euroa. 

Toimintakuluiksi v. 2022 on tässä vaiheessa arvioitu 38,3 miljoonaa euroa. Tästä suurimmat menoerät ovat ovat henkilöstökulut 11,3 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 23,7 miljoonaa euroa. Ostot sisältävät pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia (17,9 milj.euroa).   Vuosikatteeksi muodostuisi 1,2 miljoonaa euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi  - 0,5 miljoonaa euroa. 

Kunnanhallitus on 21.6.2021 pitämässään kokouksessa todennut, että antaessaan talousarvion 2022 raamia kunnanhallitus tulee tekemään omat nostonsa strategian pohjalta laadittujen ohjelmien pohjalta. Myös toimialoja on velvoitettu pohtimaan omia esityksiään kyseisten ohjelmien puitteissa. Toimialojen lisäresurssiesitykset käyvät ilmi oheismateriaalina olevasta tuloslaskelmasta. Niiden yhteenlaskettu kokonaissumma on n. 800 000 euroa. Myös strategian pohjalta laaditut ohjelmat ovat asialistan oheismateriaalina. 

Talousarvion lähtökohtia selostetaan tarkemmin kokouksessa.  

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus ottaa kantaa vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohtiin ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan vaihtoehtoja, jotka perustuvat sekä ylijäämäiseen, ns. nollatulokseen että alijäämäiseen tilikauden tulokseen. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Tuija Virtanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.30.

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Talousarvion vuoden 2022 laadintaa on jatkettu kunnanhallituksen viime kokouksen jälkeen. Kehyksen tulopuolella ovat lähtökohdat pysyneet ennallaan sillä muutoksella, että verotuloarviota on nostettu kahden prosentin kasvusta kahden ja puolen prosentin kasvuun. Nousu perustuu suhdanne-ennusteisiin, jotka lähtevät talouden ja palkkojen 2,5 - 3 prosentin kasvusta ensi vuonna.  Myös metsänmyyntituloja on voitu lisätä. Tulojen kasvun arvioidaan kaikkiaan olevan ensi vuonna 4,1 %. 

Toimintakulut sisältävät tässä vaiheessa henkilöstökulujen (+2,5 %)  ja palvelujen ostojen (+2,6 %) lisäksi kaikki toimialojen tekemät lisäysesitykset. Kulujen kokonaiskasvuksi muodostuu näin 4,7 %.  Kehysvaihtoehto 22A sisältää myös yhden terveyskeskuslääkärin palkkauksen vaatimat henkilöstömenojen lisäyksen. Tämä lisäys sisältyy sote-menoihin. Vaihtoehto 22A on alijäämäinen    -100 000 e. 

Kehysvaihtoehto 22B perustuu ns. nollatulokseen sisältäen toimialojen esitykset ilman lisälääkäriä.  Ylijäämäiseen tulokseen päästään karsimalla toimialojen esityksiä.  

Tuloslaskelma on esityslistan oheismateriaalina. Toimialajohtajat ovat mukana kokouksessa selostamassa toimialojensa esityksiä.  

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus antaa vuoden 2022 talouskehyksen talousarvion laadinnan pohjaksi. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti pitää ylimääräisen, talousarvion kehykseen keskittyvän kokouksen ma 27.9. klo 17.30. Kokoukseen tuodaan ns. nollatulokseen perustuva talousarvion raamiesitys kokouksessa käyty keskustelu huomioiden. 

Kokouskäsittely

Kuultiin toimialajohtajien esitykset toimialojensa talousarvion lähtökohdista. Toimialajohtajat poistuivat kokouksesta annettujen esitysten jälkeen.

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Vuoden 2022 talousarviokehyksen laadintaa on jatkettu kunnanhallituksen viime kokouksessa antamien ohjeiden mukaisesti. Menokehyksen pohjana olevasta tuloarviosta on vähennetty kertaluonteisia tuloja (mm. metsänmyynnin lisäys) ja toisaalta toimialojen menolisäysesityksiä on karsittu n. 350 000 euroa. Menolisäykset sisältävät kuitenkin kunnanhallituksen kannan mukaisesti uuden terveyskeskuslääkärin määrärahan 100 000 euroa sekä 10 000 euron lisämäärärahat järjestöjen tukemiseen (Laineen ponsi kv 31.5.2021) ja osallistuvaan budjetointiin. Sekä tulojen että menojen kasvuksi on näillä muutoksilla tulossa  +3,6 % ja tilikauden ylijäämäksi 239 000 euroa.  Menokehyksen suuruus on 37 980 800 euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus antaa vuoden 2022 menokehyksen talousarvion laadinnan pohjaksi. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion laadinnan pohjaksi menokehyksen, jonka suuruus on 37 980 800 euroa. Lautakunnat laativat omat talousarvionsa tältä pohjalta, minkä lisäksi ne voivat tehdä kehyksen ylittäviä, perusteltuja lisäysesityksiä talousarvioon.  

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen antaman kehyksen jälkeen lautakunnat ovat käsitelleet omia talousarvioesityksiään. Toimialat ovat esittäneet toimintakuluihin lisäyksiä, jotka kasvattavat annettua kehystä n. 400 000 euroa. Verotuloarviota on pienennetty n. 150 000 ja valtionosuusarviota vastaavasti kasvatettu n. 250 000 euroa. Arviot perustuvat viimeisimpiin käytettävissä oleviin tietoihin.  Tilikauden alijäämäksi on käsittelyjen ja muutosten jälkeen muodostumassa  - 145 000 euroa. Investointien kokonaismeno on n. 3,2 miljoonaa euroa. Kokouksessa talousarvioesitystä selostetaan tarkemmin, myös siltä osin, miten tavoitteeksi asetettu ns. nollatulos on saavutettavissa.

Valmistelun pohjana oleva tuloslaskelma, lautakuntien esitykset tehtäväalueittain sekä investointien yhteenveto ovat kokouksen oheismateriaalina.  

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion tämän hetkisen valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun. 

Päätös

Kunnanhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Seuraavaan kokoukseen kutsutaan kuultavaksi Raision sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg.

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti viime kokouksessaan palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.  Kokouksen jälkeen on talousarviota käsitelty lautakunnissa ja toimialoilla. Käsittelyjä selostetaan kokouksessa. 

Kunnanhallituksen tulee tässä vaiheessa antaa jatkovalmisteluohjeet siten, että valtuustolle annettava talousarvioesitys voidaan hyväksyä seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.   

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus tekee talousarvioesitykseen tarvittavat muutokset ja antaa ohjeet jatkovalmistelun pohjaksi. 

Päätös

Kunnanhallitus antoi ohjeet talousarvioehdotuksen jatkokäsittelyyn. Talousarvioehdotusta käsitellään seuraavan kerran 15.11. pidettävässä kokouksessa. 

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.11.2021 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kokouksen jälkeen on tuloslaskelmaan lisätty sosiaali- ja terveysmenoihin 1 000 000 euroa, jotka on kohdennettu aikuissosiaalityöhön, perhepalveluihin, vammaispalveluihin, hoitoon ja hoivaan, perusterveydenhuoltoon sekä aikuisten psykososiaalisiin palveluihin. Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet ovat kuluvan vuoden tasolla Raisiosta saatuun kannanottoon perustuen.  Talousarviokirjaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. 

Talousarviokirja ja koulutussuunnitelmat ovat esityslistan oheismateriaalina. Henkilöstömuutosten yhteenveto toimitetaan ennen kokousta. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-23 taloussuunnitelman sekä koulutussuunnitelmayhteenvedon valtuuston hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto määräisi talousarvion sitovuustasoksi toimialoille toimintakatteen ja henkilöstömenot sekä vesilaitokselle tilikauden tuloksen. 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi investointimäärärahojen osalta sitovuustasoksi projektikohtaisen määrärahan. 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko on kolme prosenttia. 

Lainanottoa koskevan valtuutuspäätöksen osalta kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavaa:

Kunnanhallituksella on oikeus:

1. tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran,

2. käyttää korko- ja valuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita suojautumistarkoituksessa.

Kunnanhallitus päättää lisäksi esittää, että valtuusto oikeuttaisi kunnanhallituksen jatkamaan Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelmaa tai vastaavaa enintään seitsemällä miljoonalla eurolla (31.12.2021 käytössä kuusi miljoonaa euroa).  

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä talousarvioesitykseen 2022 tekniselle toimialalle määräaikaisen lisähenkilön palkkausmäärärahan (n. 48 000 euroa) siten, että vastaava summa vähennetään koko henkilöstön laskennallisesta määrärahalisäyksestä. Muutoksella ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan. Lisäksi valtuustolle esitettävään talousarvioesitykseen päätettiin tehdä eräitä sisällöllisiä muutoksia ja korjauksia.

Kunnanhallitus  päätti esittää vuoden 2022 talousarvion yllä mainituin muutoksin sekä vuosien 2023-24 taloussuunnitelman ja koulutusuunnitelmayhteenvedon valtuuston hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto määräisi talousarvion sitovuustasoksi toimialoille toimintakatteen ja henkilöstömenot sekä vesilaitokselle tilikauden tuloksen. 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi investointimäärärahojen osalta sitovuustasoksi projektikohtaisen määrärahan.

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko on kolme prosenttia. 

Lainanottoa koskevan valtuutuspäätöksen osalta kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle seuraavaa:

Kunnanhallituksella on oikeus:

1. tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran,

2. käyttää korko- ja valtuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita suojautumistarkoituksessa.

Kunnanhallitus päätti lisäksi esittää, että valtuusto oikeuttaisi kunnanhallituksen jatkamaan Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelmaa tai vastaavaa enintään seitsemällä miljoonalla eurolla (31.12.2021 käytössä kuusi miljoonaa euroa). 

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-24 taloussuunnitelman sekä koulutussuunnitelmayhteenvedon.

Valtuusto määrää talousarvion sitovuustasoksi toimialoille toimintakatteen ja henkilöstömenot sekä vesilaitokselle tilikauden tuloksen. 

Valtuusto päättää investointimäärärahojen osalta sitovuustasoksi projektikohtaisen määrärahan. 

Valtuusto päättää, että vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko on kolme prosenttia. 

Lainanottoa koskevan valtuutuspäätöksen osalta valtuusto päättää seuraavaa:

Kunnanhallituksella on oikeus:

1. tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran,

2. käyttää korko- ja valuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita suojautumistarkoituksessa.

Valtuusto päättää oikeuttaa kunnanhallituksen jatkamaan Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelmaa tai vastaavaa enintään seitsemällä miljoonalla eurolla (31.12.2021 käytössä kuusi miljoonaa euroa).  

Päätös

Veikko Vahtera esitti ja Jorma Rand kannatti eräitä muutoksia/tarkennuksia joukkoliikenteen ja teknisten palvelujen mittareihin. Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako kukaan näiden lisäämistä. Koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kyseiset muutokset/tarkennukset. 

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman sekä koulutussuunnitelmayhteenvedon.

Valtuusto määräsi talousarvion sitovuustasoksi toimialoille toimintakatteen ja henkilöstömenot sekä vesilaitokselle tilikauden tuloksen. 

Edelleen valtuusto päätti investointimäärärahojen osalta sitovuustasoksi projektikohtaisen määrärahan.

Edelleen valtuusto päätti, että vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko on kolme prosenttia.

Lainanottoa koskevan valtuustopäätöksen osalta valtuusto päätti seuraavaa: 

Kunnanhallituksella on oikeus:

  1. tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran,
  2. käyttää korko- ja valuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita suojautumistarkoituksessa

Lisäksiv altuusto päätti oikeuttaa kunnanhallituksen jatkamaan Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelmaa tai vastaavaa enintään seitsemällä miljoonalla eurolla (31.12.2021 käytössä kuusi miljoonaa euroa).