Valtuusto, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Arviointikertomus 2019

RUSDno-2020-264

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunnan keskeisenä lakisääteisenä tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. (KuntaL 121 §).
Valtuusto asettaa toiminnan ja talouden tavoitteet hyväksyessään kuntalain 110.2 §:n mukaisesti talousarvion ja –suunnitelman.

Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 115 §).

Ehdotus

Ruskon tarkastuslautakunta on suorittanut sille lain ja valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kuuluvat tehtävät ja esittää valtuustolle kuntalain 121 §:n tarkoittaman arviointikertomuksensa.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen.

Päätös

Valtuusto päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen ja lähettää sen toimialoille käsiteltävksi ja toimenpiteitä varten. 

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana Veikko Vahtera esitti päätökseen lisättäväksi virkettä "... ja lähettää sen toimialoille käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten." Jorma Rand kannatti esitystä. Koska kukaan ei vastustanut esitystä, valtuusto päätti yksimielisesti muuttaa päätösesitystä Vahteran esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Valtuusto päätti kokouksessaan 25.5.2020 § 27 merkitä tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen 2019 tiedoksi ja lähettää sen toimialoille käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten. 

Lautakunnat ja toimialat ovat käsitelleet arviointikertomuksessa esitettyjä asioita. Käsittelyistä on laadittu yhteenveto, joka on esityslistan oheismateriaalina.   

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää laaditun yhteenvedon lausuntonaan valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.11.2020 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että arviointikertomuksen vastineisiin sisällytetään sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioita tavoitteiden toteutumisesta. Vastineet on nyt liitetty kertomuksesta annettujen arvioiden/kommenttien yhteenvetoon, joka on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää laaditun yhteenvedon lausuntonaan valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Lisäksi kunnanhallitus toteaa osana lausuntoa, että Raision sosiaali- ja terveystoimi ei ole antanut kannanottoa siihen, miksi tavoitteet eivät ole toteutuneet tai ovat toteutuneet heikosti. 

Perustelut


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto merkitsee tiedoksi lautakuntakäsittelyistä laaditun yhteenvedon arviointikertomuksesta 2019 sekä kunnanhallituksen asiaa koskevan käsittelyn.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.