Valtuusto, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 As Oy Ruskolan osakkeiden lunastaminen

RUSDno-2020-540

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kiinteistötyöryhmän esityksestä ja kunnanhallituksen suostumuksella on neuvoteltu Ruskolan liikesiiven osakkaiden kanssa osakkeiden lunastamisesta. Osaltaan hankinnan voi nähdä liittyvään Ruskon kunnan keskustan kehittämiseen. Neuvottelut ovat edenneet liikehuoneisto L1 osalta siihen pisteeseen, että Ruskon kunnan olisi mahdollista lunastaa 25.000 euron hintaan As. Oy Ruskolan osakkeet 1017-1118, jotka oikeuttavat liikehuoneiston L1 hallintaan ja käsittää 102 m2 liikehuoneiston katutasossa osoitteessa Vanhatie 2, 21290 Rusko. Kyseessä on apteekin entiset tilat.

Liikehuoneiston lunastaminen helpottaa nykytilanteessa Ruskon kunnan tilapulaa ja kiinteistöä voidaan käyttää kokous- ja neuvottelutilana mm. kolmannen sektorin taholla. Myös mm. vanhusten päivätoimintaan on ilmennyt tilatarvetta. Tulevaisuudessa kaupan voi nähdä parantavan Ruskon kunnan roolia keskustaajaman tulevaisuuden kehittämisessä.

Isännöitsijätodistus esitellään kunnanhallituksen kokouksessa

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hankkia As. Oy Ruskolan osakkeet 1017-118, jotka oikeuttavat liikehuoneiston L1 hallintaan, 25.000 euron hintaan sekä samalla esittää valtuustolle, että valtuusto päättää muuttaa vuoden 2020 talousarvion investointiohjelmaa myöntämällä 25.000 euron määrärahan kyseiseen tarkoitukseen.

Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti päätöksenteon jälkeen. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kunnanhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti päätöksenteon jälkeen. 

Perustelut


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää muuttaa vuoden 2020 talousarvion investointiohjelmaa myöntämällä 25 000 euron määrärahan As Oy Ruskolan osakkeiden 1017-1118, jotka oikeuttavat liikehuoneiston L 1 hallintaan, hankintaan.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valituskirjelmän liitteet
-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
- puhelinvaihde 029 5642410
- sähköposti turku.hao@oikeus.fi
- aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Ruskon kunnanvirastosta.
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi