Valtuusto, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Muut mahdollisesti esille otettavat asiat ja kiireellisiksi julistettavat asiat

Perustelut

Ei ollut.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.