Valtuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Ruskon kunnan tilinpäätös 2020

RUSDno-2021-252

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:ssä säädetään, että kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätöksensä konsernitilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseksi. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintekertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteuttamisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava kultakin kaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastelun tulokset.

Ruskon kunnan talousarvion sitovuustaso on toimintakate (toimintamenojen ja -tulojen välinen erotus), henkilöstömenot sekä investoinneissa projektikohtainen määräraha. Vesilaitoksessa se on tilikauden tulos. 

Tuloslaskelman mukaan vuoden 2020 toimintatuotot olivat 4 837 000 euroa, kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 462 000 euroa. Toimintakulut olivat 35 039 000 euroa, kasvua edelliseen vuoteen     1 106 000 euroa. Menojen kasvu kohdistui lähes yksinomaan sosiaali- ja terveysmenoihin.  Toimintakatteeksi muodostui siten  - 30 201 452 euroa. 

Verotulot olivat vuonna 2020 yhteensä 26 374 000 euroa, kasvua edelliseen vuoteen 1 627 000 euroa. Valtionosuuksien määrä oli 7 779 000 euroa, lisäystä edelliseen vuoteen 2 985 000 euroa. 

Vuosikatteeksi muodostui 3 989 000 euroa, edelliseen vuoteen kasvua oli 4 018 000 euroa. Vuosikate/asukas oli 628 euroa kun se edellisenä vuotena oli  -4,5 euroa. 

Poistojen kokonaismäärä oli 1 714 000 euroa, asukasta kohden 270 euroa (v. 2019 265 euroa). 

Tilikauden tulos on ennen poistoeron muutosta 2 275 000 euroa, joka on 3 991 000 euroa vuotta 2019 parempi. 

Investointimenot olivat olivat yhteensä 1 883 000 euroa.  

Kunnan pitkäaikaisten lainojen kokonaismäärä oli vuoden lopussa 2 187 000 euroa, vähennystä edellisen vuoteen 549 000 euroa.  Lyhytaikaista lainaa oli 6 000 000 euroa määrän pysyessä ennallaan. Lainankannan suuruus oli vuoden lopussa 1 289 euroa/asukas.  

Tilinpäätöskirja on esityslistan oheismateriaaalina. Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tavoitteiden toteumat toimitetaan erikseen ennen kokousta.  

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2020, allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen eräin tilinpäätökseen tehtävin stilistisin muutoksin. 

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:ssä säädetään, että kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätöksensä konsernitilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseksi. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintekertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteuttamisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava kultakin kaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastelun tulokset.

Ruskon kunnan talousarvion sitovuustaso on toimintakate (toimintamenojen ja -tulojen välinen erotus), henkilöstömenot sekä investoinneissa projektikohtainen määräraha. Vesilaitoksessa se on tilikauden tulos. 

Tuloslaskelman mukaan vuoden 2020 toimintatuotot olivat 4 837 000 euroa, kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 462 000 euroa. Toimintakulut olivat 35 039 000 euroa, kasvua edelliseen vuoteen     1 106 000 euroa. Menojen kasvu kohdistui lähes yksinomaan sosiaali- ja terveysmenoihin.  Toimintakatteeksi muodostui siten  - 30 201 452 euroa. 

Verotulot olivat vuonna 2020 yhteensä 26 374 000 euroa, kasvua edelliseen vuoteen 1 627 000 euroa. Valtionosuuksien määrä oli 7 779 000 euroa, lisäystä edelliseen vuoteen 2 985 000 euroa. 

Vuosikatteeksi muodostui 3 989 000 euroa, edelliseen vuoteen kasvua oli 4 018 000 euroa. Vuosikate/asukas oli 628 euroa kun se edellisenä vuotena oli  -4,5 euroa. 

Poistojen kokonaismäärä oli 1 714 000 euroa, asukasta kohden 270 euroa (v. 2019 265 euroa). 

Tilikauden tulos on ennen poistoeron muutosta 2 275 000 euroa, joka on 3 991 000 euroa vuotta 2019 parempi. 

Investointimenot olivat olivat yhteensä 1 883 000 euroa.  

Kunnan pitkäaikaisten lainojen kokonaismäärä oli vuoden lopussa 2 187 000 euroa, vähennystä edellisen vuoteen 549 000 euroa.  Lyhytaikaista lainaa oli 6 000 000 euroa määrän pysyessä ennallaan. Lainankannan suuruus oli vuoden lopussa 1 289 euroa/asukas.  

Tilinpäätöskirja on esityslistan oheismateriaaalina. Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tavoitteiden toteumat toimitetaan erikseen ennen kokousta.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä hyväksyy siihen liittyvät ylitykset siinä esitetyssä muodossa. 

Päätös

Valtuusto käsitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä hyväksyi siihen liittyvät ylitykset siinä esitetyssä muodossa.