Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Hallintosäännön tarkistaminen

RUSDno-2021-648

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Hallintosääntöä on viimeksi tarkistettu valtuuston päätöksellä 27.5.2019 § 35. Tätä ennen valtuusto hyväksyi uuden kuntalain voimaantuloon liittyen hallintosäännön kokouksessaan 29.5.2017 tehden vielä lisäyksiä ja tarkennuksia kokouksessaan 27.8.2018.

Merkittävimmät nyt esitettävät hallintosääntömuutokset kohdistuvat opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan toimivaltaan sekä näiden alaisten viranhaltijoiden päätösvaltaan. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimialajohtajuuteen on esitetty muutettavaksi siten, että toimialaa johtavat jaetusti varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori. Lisäksi esityksessä huomioidaan valtuuston 27.9.2021 § 65 mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenmäärän muuttuminen sekä esille tullut tarve sosiaali- ja terveysjaoston jäsenmäärän muuttamisesta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt 22.9.2020 aloitteen neuvoston jäsenten osallistumisesta hyvinvointilautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä tarvittaessa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä kunnanhallituksen kokouksiin. Aloitteen mukaan neuvosto nimeäisi itse edustajansa sekä heille varajäsenet. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.10.2020 todeten palaavansa asiaan valtuustokauden vaihtumisen yhteydessä. Nykyisen hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden  (kuin kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan) läsnäolo- ja puheoikeudesta. Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin kuten nuorisovaltuustokin. Kunnanhallitus on antanut tekniselle lautakunnalle, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle sekä hyvinvointilautakunnalle ohjeen siitä, että lautakunnat voivat yksittäistapauksissa nuorisovaltuustoa kiinnostavissa tai muuten nuorisoa keskeisesti koskettavissa asiakohdissa myöntää nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden lautakunnan kokoukseen. Päätöksen kutsumisesta tekee lautakunnan puheenjohtaja. Vastaavan sisältöinen linjaus voitaisiin tehdä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan osalta tekemättä muutosta tältä osin hallintosääntöön.

Hallintosääntö muutosesityksineen on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä hallintosäännön tarkistuksen esityslistan oheismateriaalin mukaisena.

Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa lautakunnille ohjeen siitä, että lautakunnat (hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta) voivat yksittäistapauksissa vanhus- ja vammaisneuvostoa kiinnostavissa tai muuten kyseisiä kohderyhmiä keskeisesti koskettavissa asiakohdissa myöntää vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden lautakunnan kokoukseen. Päätöksen kutsumisesta tekee lautakunnan puheenjohtaja. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Perustelut

Hallintosääntöä on viimeksi tarkistettu valtuuston päätöksellä 27.5.2019 § 35. Tätä ennen valtuusto hyväksyi uuden kuntalain voimaantuloon liittyen hallintosäännön kokouksessaan 29.5.2017 tehden vielä lisäyksiä ja tarkennuksia kokouksessaan 27.8.2018.

Merkittävimmät nyt esitettävät hallintosääntömuutokset kohdistuvat opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan toimivaltaan sekä näiden alaisten viranhaltijoiden päätösvaltaan. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimialajohtajuuteen on esitetty muutettavaksi siten, että toimialaa johtavat jaetusti varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori. Lisäksi esityksessä huomioidaan valtuuston 27.9.2021 § 65 mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenmäärän muuttuminen sekä esille tullut tarve sosiaali- ja terveysjaoston jäsenmäärän muuttamisesta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt 22.9.2020 aloitteen neuvoston jäsenten osallistumisesta hyvinvointilautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä tarvittaessa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä kunnanhallituksen kokouksiin. Aloitteen mukaan neuvosto nimeäisi itse edustajansa sekä heille varajäsenet. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.10.2020 todeten palaavansa asiaan valtuustokauden vaihtumisen yhteydessä. Nykyisen hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden  (kuin kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan) läsnäolo- ja puheoikeudesta. Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin kuten nuorisovaltuustokin. Kunnanhallitus on antanut tekniselle lautakunnalle, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle sekä hyvinvointilautakunnalle ohjeen siitä, että lautakunnat voivat yksittäistapauksissa nuorisovaltuustoa kiinnostavissa tai muuten nuorisoa keskeisesti koskettavissa asiakohdissa myöntää nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden lautakunnan kokoukseen. Päätöksen kutsumisesta tekee lautakunnan puheenjohtaja. Vastaavan sisältöinen linjaus voitaisiin tehdä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan osalta tekemättä muutosta tältä osin hallintosääntöön.

Hallintosääntö muutosesityksineen on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää hyväksyä hallintosäännön tarkistuksen esityslistan oheismateriaalin mukaisena.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen seuraavin muutoksin/lisäyksin:

- 25 § Johtava rehtori päättää.../kohta 7; ei 151 § vaan 15 §

- 25 § Ei "Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja" vaan "kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö". Vastaava muutos myös hallintosäännön lopussa olevaan henkilöstöorganisaatiokaavioon

- 25 § Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö päättää... /kohta 7 lisäys: ..."avustusjärjestelmän mukaisesti."