Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Tiedustelu eteläosan osayleiskaavan valmistelusta ja lentomelumittauksesta

RUSDno-2021-380

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksessa 31.5.2021 § 31 merkittiin tiedoksi Ulla Vittasmäen tiedustelu Ruskon eteläosan osayleiskaavan valmistelutilanteesta ja lentomelumittauksesta. Kyseinen tiedustelu ohjattiin rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Osayleiskaava

Kaavoitukseen liittyen on viimeisen vuoden aikana käyty viranomaisneuvotteluja Finavia Oyj:n ja Turun kaupungin kanssa. Nämä ovat koskeneet mm. kiitoradan länsipään maankäyttöä ja lentoaseman tieyhteyksiä. Varsinais-Suomen liiton kanssa on keskusteltu teiden yhteystarpeiden merkinnästä (Rusko-Raisio). Kaavaa valmisteleva Ramboll on toimittanut kaavaehdotuksen luonnoksia, joita on päivitetty uusien selvitysten ja neuvottelujen pohjalta. Heidän mukaan viranomaisten edellyttämistä lisä- ja päivitystarpeista on vuonna 2015 annetun lisätyötarjouksen mukaan suuri osa tehty (luontotietojen ajantasaistaminen uhanalaisista lajihavainnoista (Uhex-rekisteri), ELY-keskuksen tietoaineistot), kaavan LSL 65 §:n mukainen Natura-arviointi ja muinaisjäännösinventointi. Osittain tarkastelematta ovat olleet vesitalouteen ja pohjavesiin liittyvä kaavan vaikutusarviointi eli miten kaavaan merkittävät uudet alueet vaikuttavat nykytilanteeseen verrattuna. Lisätarkastelutarpeissa oli mainittu myös liikenne- ja liikenneverkkotietojen ajantasaistaminen.

Työlistalla on myös ollut kaavaselostuksen päivitys. Päivitetty kaavaselostus on luvattu toimittaa syksyllä 2021.

Lentomelu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 3.6.2013 Nro 107/2013/1 myöntänyt Finavia Oyj:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Turun lentoaseman toimintaan. Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt valituksista päätöksen 6.7.2015 nro 15/0191/2 ja siitä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on antanut päätöksen 2559/1/15 ja 2571/1/15, 13.12.2016.

Ruskon kunnanhallitus on valituksessaan vaatinut ympäristölupapäätöksen muuttamista siten, että lentomelualuetta pienennetään olennaisesti. Lisäksi kunta on vaatinut lupamääräysten 5, 6 ja 24 tarkentamista, melumittauksen suorittamista ja melualueiden määrittämistä uudelleen.

KHO on päättänyt melumittauksen vaatimisesta: "Ruskon kunta on valituksessaan vaatinut, että yhtiö velvoitetaan lupapäätöksessä mittaamaan lentoaseman toiminnasta aiheutuvaa melua. Lupapäätöksessä ei ole asetettu melun raja-arvoja. Lupamääräyksessä 5 ja liitteessä 2 tarkoitettu melualue perustuu melun leviämismallilaskelmiin. Lentokonemelua mittaamalla ei ole mahdollista saada kattavia tuloksia lentoaseman meluvaikutuksista, koska mittaustulokset kuvaavat melutilannetta vain tiettynä hetkenä tietyssä paikassa. Melun mittaaminen ei siten ole luvan noudattamisen valvonnan kannalta perusteltua. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella lentoaseman toiminta on lisäksi suhteellisen vakiintunutta, joten melun mittaaminen ei senkään vuoksi ole tarpeen. Vaatimus melumittausvelvollisuuden lisäämisestä Turun lentoaseman ympäristölupaan on siten hylättävä. Edellä sanotun perusteella ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut Ruskon kunnan valituksen osalta ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen Ruskon kunnan valituksen johdosta ei ole perusteita."

Näin ollen lupamääräykseksi on jäänyt kohta 24:

Turun lentoaseman liikenteen aiheuttaman melun leviämismallilaskelma tulee päivittää vähintään kymmenen vuoden välein. Melualueet on esitettävä kartalla, josta käy ilmi asuinalueiden väestötiheys.

Melualueet on kuvattava seuraavilla melun tunnusluvuilla ja melutasoilla koskien koko vuoden keskimääräistä liikenneaineistoa:

Lden 70, 65, 60, 55, 50 dB
LAeq klo 22.00–07.00 55, 50 dB
LAeq klo 07.00–22.00 60, 55, 50 dB

Lisäksi on esitettävä tyypilliset alueet, joilla yleisin siviililentokone aiheuttaa lentoonlähtö- ja laskeutumisreittien alapuolella enimmäismelu³tason LASmax 80 dB ja 75 dB.

Lentoaseman meluselvitys on päivitettävä seuraavan kerran 31.12.2019 mennessä. Selvitykseen tulee sisältyä ennuste melutilanteesta 10 vuoden kuluttua. Selvityksessä tulee esittää kokonaislentoliikenteen lisäksi siviili- ja sotilasliikenteen aiheuttama melun leviäminen. Meluselvityksen tulokset on toimitettava tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Turun ja Raision kaupunkien sekä Ruskon ja Liedon kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille niiden valmistuttua. Selvitys tulee liittää jäljempänä määrättyyn viimeistään 31.12.2022 mennessä jätettävään lupamääräysten tarkistamishakemukseen.

Finavia on toimittanut meluselvityksen 1.12.2020 ja se on pykälän oheismateriaalina.

__________

Kunnan puolesta on lentomelumittauksia tehty osayleiskaavan valmistelun yhteydessä vuonna 2007, kun on selvitetty liikenteen vaikutuksia. Osayleiskaavan suunnittelupohjaksi Ramboll Finland Oy teki lentomelumittauksia lentoaseman kiitoradan länsipään ympäristössä 20.3.2007 kymmenessä pisteessä. Mitattujen lentojen aiheuttamien melualtistustasojen ja ilmoitettujen lentojen perusteella on pisteille laskettu LDEN -äänitasot. LDEN -luku on ympäristömeludirektiivin mukainen indikaattori, jota käytetään kuvaamaan lentomelun suuruutta (2002/49/EY). Luku tarkoittaa A-painotettua vuorokauden keskiäänitasoa, jossa ilta-ajan klo19-22 melutapahtumia painotetaan +5 dB ja yöajan klo 22–07 melutapahtumia painotetaan +10 dB. Oheismateriaalina on kaavaselvitysten kartta melumittauksista. Uusia osayleiskaavaan liittyviä melumittauksia ei ole tarkoitus teettää kunnan puolesta, koska korkein hallinto-oikeus on linjannut, että merkitsevänä tekijänä on ympäristöluvan mukainen päivittyvä melun leviämismallilaskelma, eikä hetkittäistä melua kuvaava mittaus.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa edellä olevan selvityksen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Finavian meluselvitys on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä rakennus- ja ympäristölautakunnan antaman selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti saattaa asian valtuuston tietoon.

Esteellisyys

Jorma Raiko

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Jorma Raiko poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Finavian meluselvitys on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanvaltuusto päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.