§ 4 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä/ Öljysäiliön maahan jättäminen

Lataa 

RUSDno-2021-645

Päätöspäivämäärä

12.11.2021

Päätöksen tekijä

Ympäristösihteeri

Päätöksen perustelut

Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräysten 9.3 §:n mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on poistettava maaperästä käytöstä poistettu öljy-​ tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen. Säiliön sijaitessa sellaisessa paikassa,​ että sitä on teknisesti vaikea poistaa,​ ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön poistamisvelvollisuudesta edellyttäen,​ ettei säiliön paikalleen jättämisestä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Päätös

Ympäristösihteeri myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisen Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräysten 9.3 §:stä seuraavin ehdoin:

  1. Kiinteistön haltijan vaihtuessa on tieto maahan jätetystä säiliöstä ja tästä päätöksestä annettava uudelle haltijalle.
  2. Mikäli kiinteistöllä sijaitseva rakennus puretaan,​ tulee öljysäiliö poistaa maaperästä purkamisen yhteydessä.

Tämä päätös ei poista kiinteistön omistjan vastuuta mahdollisesta maaperän pilaantumisesta.

Perustelut

Säiliön sijaintipaikka huomioiden säiliön poistaminen vaatisi pihan rakenteiden purkamista ja siten säiliön poistaminen olisi teknisesti hankalaa tai taloudellisesti kohtuutonta. Säiliö ei sijaitse pohjavesialueella. Säiliö on todettu tarkastuksessa ehjäksi,​ joten ei ole syytä epäillä maaperän pilaantumista. Poikkeus voidaan myöntää,​ koska säiliön poistamisesta saattaa aiheutua kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Tyhjennetyn ja puhdistetun säiliön maahan jättäminen ei aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Sovelletut säännökset

Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräykset 9.3 §

Päätöksen maksullisuus

Käsittelystä peritään Ruskon kunnan ympärisönsuojeluviranomaisen taksan (Kvalt 3.12.2018) mukainen käsittelymaksu 110 € (2 h á 55 €).

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika on 19.11.-20.12.2021. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Allekirjoitus

Katja Holttinen

Organisaatiotieto

Ruskon kunta