Hyvinvointilautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Hyvinvointitoimialan myöntämät avustukset keväällä 2021

RUSDno-2021-205

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunta on myöntänyt vuosittain yhdistysavustuksia sekä yksityishenkilöille urheilu- ja kulttuuristipendejä.

Kunnanhallitus päätti 15.6.2020 § 130 käyttäessään otto-oikeutta päätökseen yhdistysten perusavustusten jakamisesta, että hakijan ilmoittama haettava avustussumma tulee huomioida avustuksia jaettaessa ja antoi hyvinvointijohtajalle tehtäväksi parannetun järjestelmän laatimisen. Käsitellessään 14.12.2020 § 258 ilmoitusasioita kunnanhallitus päätti, että uusi järjestöavustusten jakomalli valmisteltaisiin kunnanhallitukselle helmikuun 2021 loppuun mennessä.

Edellisen kerran avustusjärjestelmää päivitettiin työryhmässä pisteytysperusteiseksi vuosina 2018–2019. Järjestelmän voimassaolo päätettiin hyvinvointilautakunnassa koskemaan vuoden 2019 hakua. Tätä aiemmin yhdistysavustukset olivat harkinnanvaraisia.

Hyvinvointilautakunta päätti 4.4.2019 § 22, että avustusjärjestelmän uudistamiselle on tarvetta ja järjestelmä tulee jatkossa uudistaa kokonaisvaltaisesti. Tässä yhteydessä lautakunta näki tärkeänä, että jotta innovatiiviselle kehittämistoiminnalle ja kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiselle tarjoutuisi Ruskon kunnan hyvinvointitoimialalla mahdollisuuksia, luotiin yleisavustuksen rinnalle mahdollisuus jakaa projektiavustusta jo vuonna 2019.

Avustusjärjestelmää olisi em. linjausten suuntaisesti kokonaisuudessaan aiheellista ajantasaistaa tavoitteelliseksi huomioimaan kuntastrategia ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen sekä mahdollistamaan yhdistysten kokeilutoimintaa. Keskeisimmät parannuskohteet liittyvät avustusjärjestelmän tarkoitukseen sekä avustettavan toiminnan määrittelyyn ja avustuksen jakoperiaatteisiin. Myös haku- ja raportointiprosessissa ja avustusjärjestelmän julkisessa kuvauksessa on kehitettävää.

Avustusjärjestelmän vaikuttavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta parannetaan asteittain vuoteen 2023 mennessä. Toiminta-avustuksista siirrytään Kuntaliiton suosituksen mukaisesti enemmän kohdeavustusten suuntaan. Kohdeavustusten lisäksi kunta voi solmia kumppanuussopimuksia pidempiaikaisesta palvelutuotannosta. Lisäksi avustusmäärärahaa varataan käytettäväksi osallistavaan budjetointiin. Muut ”näkymättömät” tukimuodot säilyvät järjestelmässä mukana: vapaa-aikatilojen maksuttomuus kolmannen sektorin toimijoille, saattajakortti, erityisliikunnan stipendi sekä taiteen perusopetuksen oppilaspaikkatuki.

Avustuksia myönnetään tulevaisuudessa liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen, yhdistystoiminnan kehittämiseen, hyvinvoinnin edistämiseen ja kylätapahtumiin, perusteltuihin tarkoituksiin ja tavoitteiden toteuttamiseen. Avustuspäätökset perustuvat kokonaisharkintaan. Tästä syystä avustuspäätöksissä arvioidaan jatkossa paitsi yhdistyksen perustoimintaa, myös sitä, mihin haettua avustusta on tarkoitus tosiasiallisesti käyttää.

Otakantaa.fi:ssä oli alkuvuonna 2021 avoinna kysely avustusten muutostarpeista. Suhteellisen matalan osallistumisprosentin vuoksi vastausten perusteella ei voi tehdä kovin yleistäviä johtopäätöksiä. Vastauksissa korostui, että yhdistykset kokivat pisteytykseen perustuvan avustuksenjaon pääosin oikeudenmukaiseksi, tosin kriteereiltään epäselväksi. Myös tuen määrä suhteessa toimintaan herätti kysymyksiä. Havaittavissa oli myös suhtautumista, että avustukset koettiin oikeudeksi tai etuudeksi, jotka kuuluvat yhdistyksille. Yhdistysten kuulemista jatketaan avustusjärjestelmää uudistettaessa osana yhdistysohjelman päivittämistä.

Vuoden 2021 avustusten käsittelyssä vahvistetaan hakijoiden yhdenvertaisuutta tarkentamalla avustuksen myöntämisen ehtoja. Avustusjärjestelmän tavoitteet, avustusperiaatteet ja hakukelpoisuus, avustusten hakumenettely sekä myöntämisen periaatteet on kuvattu erillisessä liitteessä, jota täsmennetään uudistuksen edetessä.

Jotta uudistus saadaan vietyä suunnitelmallisesti läpi, se toteutetaan vaiheittain. Oheismateriaalissa on kuvattu keskeiset muutokset ja niiden aikataulu. Uudistuksen aikana kuullaan ja valmennetaan yhdistyksiä tuleviin muutoksiin sekä tarkennetaan avustusjärjestelmän yksityiskohtia ja päätöksenteon kriteereitä.

Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen on läsnä kokouksessa alustamassa asiaa.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteet ja etenemissuunnitelman esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa välittömästi päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi huomioiden keskustelussa esiin nostetut asiat. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen selosti asiaa. Hulkkonen poistui kokouksesta selostuksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo 19.00. 

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina on viime kokouksessa esitetyt muutokset/lisäykset huomioontottava selvitys avustusjärjestelmän päivittämisestä 2021-2023.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhdistysten avustusjärjestelmän periaatteet ja etenemissuunnitelman esityksen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Perustelut

Hyvinvointitoimialan myöntämät avustukset keväällä 2021 

Perusavustukset 

Perusavustusten hakuaika on 1.-16.5.2021.

Keväällä 2021 yhdistyksille myönnetään perusavustuksia hakijan vuoden 2020 toiminnan sekä avustuksen käyttötarkoituksen perusteella kunnanhallituksen hyväksymien (29.3.2021 § 68) yleisten avustusehtojen mukaisesti. 

Avustuksia myönnetään liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen, laadunvarmistukseen sekä yhdistystoiminnan kehittämiseen, hyvinvoinnin edistämiseen ja kylä- ja kotiseututapahtumiin, perusteltuihin tarkoituksiin ja tavoitteiden toteuttamiseen.

Vuonna 2020 pandemian vuoksi osa yhdistyksiä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa. Avustushakemuksessa yhdistysten on mahdollista tuoda esiin perusteet hakea avustusta korona-ajalta. 

Pisteytystä käytetään harkittavan avustusmäärärahan pohjana suuntaa-antavasti. Pisteytyksessä huomioidaan tarkistettavissa olevat ja vertailukelpoiset kriteerit. Näitä ovat jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä sekä yhdistyksen oma varainhankinta. 

Haettavan avustuksen käyttötarkoitus on kuvattava hakemuksessa mahdollisimman konkreettisesti. Lisäksi ilmoitetaan haettava avustusmääräraha, edellisenä vuonna myönnetty avustusmäärä sekä samaan käyttötarkoitukseen muualta haettu avustuksen määrä. 

Liitteinä toimitetaan  

1) kululaskelma tai rahoitussuunnitelma avustettavaan toimintaan liittyen

2) tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

3) toimintasuunnitelma

Kunta voi pyytää myös lisäselvityksiä.

Myönnettävä avustus on käytettävä mahdollisimman yleishyödyllisesti.

Perusavustukset jaetaan määrärahojen puitteissa mutta talousarvioon varatusta määrärahasta voi myös jäädä jakamatta. Avustusta ei voida myöntää enempää kuin mitä hakija on hakenut. Määrärahajakauma eri avustusten kesken on suurin piirtein sama kuin edellisenä vuonna, mutta lopullinen toteutuma riippuu sekä avustusta hakeneiden että haettujen avustusten rahallisista kokonaismääristä. 

  • Kulttuuriavustukset n. 5 % 
  • Liikuntaavustukset n. 45 %
  • Muut avustukset n. 30 % 
  • Nuorisoavustukset n. 20 %

Projektiavustukset 

Projektiavustusten haku avataan 1.5.2021. 

Projektiavustukset ovat kohdeavustuksia. Projektiavustuksiin on varattu kuluvan vuoden talousarvioon oma määrärahansa. Avustuksia voi hakea avustettavaan toimintaan vapaamuotoisesti määrärahan puitteissa koko vuoden. Hyvinvointitoimiala voi vuoden aikana tarkentaa projektiavustuksin avustettavia teemoja. Avustuspäätökset valmistelevat hyvinvointitoimialan viranhaltijat. Avustuspäätökset päätetään hallintosäännön mukaisesti.

Projektiavustuksia myönnetään hyvinvointiohjelmasta nouseviin ilmiöiden ratkaisemiseen: 

  • Lasten ja nuorten liikkumattomuus ja ylipaino
  • Ikäihmisten yksinäisyys

Projektiavustuksia ei myönnetä täydentämään perusavustusta. Projektiavustuksen saaminen rajataan alkuvaiheessa yhteen avustukseen (500 euroa) per yhdistys. Projektiavustuksen määrärahasta osa (500 euroa) kohdennetaan vapaaehtoisten palkitsemiseen (hyvinvointilautakunta 18.3.2021 §6).

Tila-avustukset 

Hyvinvointitoimialan tilat ovat maksuttomia kuntaan rekisteröityneille kolmannen sektorin toimijoille sekä muualle rekisteröityneille toimijoille, joiden toimintaan osallistuvista yli puolet on ruskolaisia. Käytäntö jatkuu aiemman mukaisesti. Tila-avustusta ei tarvitse hakea erikseen, mutta tilojen vakiovuorojen haku järjestetään erillishakuna. 

Kesän vakiovuorojen hakuaika on 1.–16.5.2021.

Syksyn vakiovuorojen hakuaika on 1.–16.5.2021.

Vakiovuorojen haku on avoinna kaikille toimijoille. 

Vuorot myönnetään lautakunnan päättämien kriteerien mukaisesti ja tilavuokra veloitetaan hinnaston mukaisesti.

Stipendit 

Vuonna 2021 myönnetään stipendisäännön mukaan urheilustipendit sekä kulttuuristipendit. Kunta voi antaa tunnustuksen myös muusta ansiokkaasta esim. vapaaehtoistyönä tehdystä toiminnasta. Erityisliikunnan avustukset säilyvät korvattavina kuluina. 

Urheilustipendit ja erityisliikunnan avustukset on jaettu vuoden 2021 osalta (hyvinvointilautakunta 4.2.2021 §5).

Kulttuuristipendien hakuaika on 1.–16.5.2021. Stipendiä haetaan ePalvelun kautta. 

Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkatuki 

Ruskon kunta tukee opetukseen osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu. Tuettavien oppilaiden määrää on rajattu. Oppilaspaikkatukea rajataan asteittain ja sen sijaan painotetaan avointa taidekasvatusta (esim. musiikkileikkikoulu). 

Taiteen perusopetuksesta on tehty määräaikainen sopimus Turun musiikinopetus Oy:n kanssa vuodeksi 2021. Sopimuksen uusiminen käsitellään omana asianaan.

Saattajakortti 

Ruskon kunta tarjoaa erityistä tukea tarvitseville etuutena saattajakorttia, jonka tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn kuntien määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin. Vaikeavammaisille, joilla on perusteltu kahden avustajan tarve, voidaan myöntää kaksi korttia. Avustuksen siirtoa soteen selvitetään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautalautakunta päättää merkitä kunnanhallituksen hyväksymän yhdistysten avustusjärjestelmän periaatteet ja etenemissuunnitelman sekä kevään 2021 aikana jaettavien avustusten haun tiedokseen. 

Päätös

Hyvinvointilautalautakunta päätti merkitä kunnanhallituksen hyväksymän yhdistysten avustusjärjestelmän periaatteet ja etenemissuunnitelman sekä kevään 2021 aikana jaettavien avustusten haun tiedokseen. 

Kokouskäsittely

Katri Koivisto kysyi, voivatko yhdistykset jättää avustushakemuksen myös paperisena ja ilman Suomi.fi-tunnistetta, johon kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö vastasi, että hakemuksen voi jättää erikseen sovittaessa muutenkin kuin sähköisesti kuten ohjeissa lukee, ja että tunnistautumista ei oteta vielä tänä keväänä käyttöön.

Jorma Rand toi kokouksessa esiin tyytymättömyytensä kunnanhallituksen hyväksymää päätöstä (29.3.2021 § 68) kohtaan, ja puheenjohtajan pyynnöstä toimitti kommenttinsa asiasta esittelijälle kokouksen jälkeen kirjallisesti liitettäväksi pöytäkirjaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.