Hyvinvointilautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Hyvinvointitoimialan toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2022

RUSDno-2021-594

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.9.2021 § 210 hyväksynyt kunnan vuoden 2022 talousarvion menokehyksen talousarvion laadinnan pohjaksi.

Hyvinvointilautakunta päätti 9.9.2021 § 54 vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohdista hyvinvointitoimialalla. Sen osana todettiin, että hyvinvointitoimialan kuluvan vuoden talousarviossa jouduttiin joitakin menokohtia sopeuttamaan suhteessa edellisen vuoden eli 2020 talousarviotasoon. Totutun palvelutason säilyttämiseksi ja toiminnan kehittämisen mahdollistamiseksi, oli tarpeen pohtia kohtuullisia korjauksia ja uusia avauksia toimialan tulevan vuoden talousarvioon. Osa näistä hyväksyttiin alustavasti edellisen hyvinvointilautakunnan 27.5.2021 § 35 ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 17.6.2021 § 68 toimenpide-esityksessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi koronapandemian aikana ja sen jälkihoidossa. Hyvinvointijohtaja esitteli toimialalla tarpeellisiksi todettuja ja kunnan strategian ja ohjelmien mukaisia uusia lisämäärärahaehdotuksia, joita hyvinvointilautakunta 9.9.2021 § 54 evästi ottamaan osaksi käynnistyvää talousarviovalmistelua. Priorisoitu osa esityksistä on mukana talousarvioesityksessä.

Hyvinvointitoimialan vuoden 2022 toiminnallisissa tavoitteissa painottuvat toimialan oman palvelutuotannon kohteena olevat toiminnot. Palvelusuunnitelman kuvauksissa on painotettu vastuualueiden lakisääteisiä tehtäviä. Toiminnan painopisteet perustuvat kunnan strategiaan ja tavoiteohjelmiin, ja tarkoitus on suunnata toimialan työtä jatkossakin pitkän tähtäimen tavoitteita palvelevaan kehittämistoimintaan ja hyvinvoinnin edistämisen käytännön kokeiluihin, joilla pyritään vaikuttamaan positiivisesti kuntalaisten hyvinvointiin.Toiminnallisia tavoitteita on täsmennetty tarkastuslautakunnalle annetun vastineen 17.6.2021 § 42 ja vastuualueiden esiin nostamien tarkennusten pohjalta. Tarkemmat toiminnan ja talouden suuntaviivat päätetään käyttötaloussuunnitelmassa.

Vuodelle 2022 hyvinvointitoimialalle on keskushallinnon lautakunnille antaman sisäisen talousarviokehyksen puitteissa laskettu ulkoisia toimintatuloja 73 900 euroa ja ulkoisia toimintamenoja 974 047 euroa. Verrattuna vuoden 2021 talousarvioon, esitys sisältää menolisäyksiä etsivään nuorisotyöhön, yhdistysavustuksiin, kirjastoaineistoon, koko kunnan viestinnän kehittämiseen sekä konkreettisen kasvatusavun palveluihin. Uutena tehtävänä toimialalle on annettu osallistavan budjetoinnin mallinnus ja toteuttaminen. Menolisäykset siihen sekä yhdistysten tukemiseen kunnanhallituksen kannan (20.9.2021 § 199) mukaisesti sisältyvät talousarvioesitykseen.

Investointisuunnitelmaan ehdotetaan vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman mukaisia investointiprojekteja eräin muutoksin sekä lisäksi koirapuistojen rakentamisen projektia (omavastuu), urheilukenttien pukusuojien hankkimista, Ruskotalon AV-laitteistojen uusimista sekä lisäystä esteettömyyskorjauksiin.

Oheismateriaalina on kunnan talousarvion laadintaohje, hyvinvointitoimialan toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2022 ja investointiesitykset vuodelle 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta käy keskustelua hyvinvointitoimialan toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2022 sekä investointiesityksistä vuodelle 2022 ja hyväksyy lautakunnan alaisen toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen 2022 investointiesityksineen esittääkseen sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi niillä tiedoilla, jotka ovat tähän mennessä virallisesti saatavilla.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta valtuutti hyvinvointijohtajan tekemään tarvittavat korjaukset toimintasuunnitelmaan ja talousarvioesitykseen esitetyn menokehyksen rajoissa.

Eriävä mielipide

  • Sami Niemi toi esiin erävän mielipiteensä talousarvioesityksen liitteenä olleeseen investointiprojektiesityksen kohtaan koskien koirapuiston rakentamista kuntaan. 

Kokouskäsittely

Sami Niemi teki muutosesityksen, että talousarvioesityksen liitteenä olleesta investointiprojektiesityksen kohdasta koskien koirapuiston rakentamista kuntaan luovuttaisiin. Niemi esitti, että ko. investointimäärärahat esitettäisiin kohdenttavaksi sen sijaan esimerkiksi lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Muutosesitys raukesi kannattamattomana.