Hyvinvointilautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen on ajalla 15.6.2021-30.9.2021 tehnyt oheismateriaalin mukaiset päätökset.

KuntaL 51 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.”

Hyvinvointijohtaja
§ 6 Hankintapäätös Ruskon kunnan Vahdon kunnanosan urheilukentän leikkipuistoon hankittavista välineistä, 13.9.2021

 

Hyvinvointijohtaja
Hankinta:
§ 6 Hankintapäätös Ruskon kunnan Vahdon kunnanosan urheilukentän leikkipuistoon hankittavista välineistä, 13.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkosen 15.6.2021-30.9.2021 tekemät viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi. Samalla lautakunta toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin otto-oikeuttaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.