Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 293 Hyvinvointityöryhmän kokoonpanon päivittäminen

RUSDno-2021-675

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan hyvinvointityöryhmä on perustettu hyvinvointilautakunnan päätöksellä 5.10.2017 § 61 ja sen kokoonpanoa on täsmennetty 14.6.2018 § 57. Kunnan hallintosäännön § 24 mukaan hyvinvointilautakunta päättää hyvinvointiryhmän kokoonpanosta.

Hyvinvointiryhmän tehtävinä ovat:

 • edistää kunnan strategiassa määriteltyjä tavoitteita kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta
 • osallistua hyvinvointikertomuksen laatimiseen ja sitä koskevaan seurantaan
 • arvioida hyvinvointia edistävien palvelujen vaikuttavuutta
 • edistää kuntalaisten osallisuutta
 • valmistella kuntalaisten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä

Hyvinvointiryhmä toimii myös kunnan ehkäisevän päihdetyön työryhmänä.

Hyvinvointiryhmään ovat kuuluneet:

 • hyvinvointijohtaja, puheenjohtaja
 • kirjasto ja kulttuuritoimenjohtaja, sihteeri
 • hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
 • hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja
 • opetus ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja
 • teknisen lautakunnan puheenjohtaja
 • tekninen johtaja
 • johtava rehtori
 • varhaiskasvatusjohtaja
 • liikuntapalveluvastaava
 • nuorisopalveluvastaava
 • erityisnuorisotyövastaava
 • ruokapalvelupäällikkö
 • Raision ja Ruskon yhteistoimintaalueen edustaja
 • vanhus ja vammaisneuvoston ikääntyneiden edustaja
 • vanhus ja vammaisneuvoston vammaisten edustaja
 • nuorisovaltuuston edustaja

Uuden valtuustokauden osalta on syytä päivittää työryhmän kokoonpanoa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on nimennyt edustajikseen hyvinvointiryhmään Liisa Tuomisen ja Katri Alajärven. Viranhaltijoiden osalta oletetaan osallistumista tehtävän mukaisesti. Muille tahoille lähetetään pyyntö oman edustajansa osallistumisen vahvistamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää lähettää pyynnön em. eri tahojen edustajien osallistumisen vahvistamisesta Ruskon hyvinvointiryhmään.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti, että hyvinvointiryhmään kutsutaan myös kunnanhallituksen edustaja.

Kokouskäsittely

Henri Remander esitti, että hyvinvointiryhmän kokoonpanoa täydennetään kunnanhallituksen jäsenellä. Muu lautakunta kannatti esitystä.

Valmistelija

 • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta  pyytää nimeämään edustajansa hyvinvointiryhmään.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa hyvinvointiryhmään hyvinvointilautakunnan pyynnön mukaisesti.

Päätös

Virpi Hurulan kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitus nimesi hyvinvointiryhmään edustajakseen Katri Koiviston.