Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 287 Suunnittelutarveratkaisuhakemus, Lähteenmäentie 120

RUSDno-2021-689

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

HAKIJAT
XXXXX
XXXXX

RAKENNUSPAIKKA
704-406-0001-0297-M-0001 Lähteenmäentie 120, 21290 RUSKO
Kiinteistön nimi Lähteenmäki
Pinta-ala 6000 m²
Kaavatilanne Maakuntakaava
Sallittu kerrosala 600 m²

TOIMENPIDE
Omakotitalon, saunarakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen
Uusi kerrosala 398 m²
Jäljellä 202 m²

Lisäselvitys
Rakennetaan yksikerroksinen rapattu omakotitalo saunarakennuksella ja erillisellä autokatos/varastorakennuksella ja energiakaivolla. Rakennuspaikkana on 6000 m² määräala kiinteistöstä 704-406-1-297.
Toimenpide: uusi
Käyttötarkoitus: 011 yhden asunnon talot
Huoneistojen lukumäärä: 1 huoneisto
Kokonaisala: 398m²
Kerrosala: 398m²

Poikkeus
XXXXX hakevat lupaa omakotitalon, saunarakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi. Esitetty hanke sijaitsee suunnittelutarvealueella (MRL 16 § ja 137 §) ja sen johdosta hankkeen toteuttaminen edellyttää laajempaa lupaharkintaa.
Hakijan perustelut:
Rakennuspaikka sijaitsee Turun lentokentän melualueella. Melualueen asettamat vaatimukset otetaan huomioon rakentamisessa. Alueella ei ole voimassa muuta vahvistettua kaavaa kuin maakuntakaava. Rakennuspaikka sijaitsee 200 metrin päästä tilakeskuksen rakennuksista, joilla kiinteistöltä tullaan käymään töissä. Kantatilasta 704-406-1-297 ei ole lohkottu tai muuten rakennettu uusia asuinrakennuksia 40 vuoteen. 1981 viimeksi lohkottu asuinkiinteistö 704-406-269 ja sekin on kantatilalla työskentelevien omistuksessa ja käytössä. Rakennuspaikka on rakennusteknisesti toimivista vaihtoehdoista lähimpiä rakennuspaikkoja suhteessa tilakeskukseen. Rakennuspaikka on metsässä kallioisen rinteen metsänpuoleisella laidalla lounaaseen/etelään, lähellä peltotietä/metsäautotietä. Rakennuspaikasta lähimmät rakennukset ovat kantatilan tilakeskuksen uudet rakennukset 200 m päässä koillisessa ja kantatilan vanha varastorakennus 200 m päässä luoteessa. Rakennuspaikka on peltotien varressa näiden kantatilan maatalousrakennusten välillä. Yksikerroksinen omakotitalo ko. paikalla ei vaikuta haitallisesti maisemaan eikä alueen virkistyskäyttöön. Kullaanpolun retkeilyreitti kääntyy peltotieltä itään kiertämään tilakeskusta, rakennuspaikan kaakkoispuolella, eikä siis kulje rakennuspaikan ohitse.

Kuuleminen
Hakemuksen johdosta on kuultu naapureita (3 kpl) hakijan toimesta 10.11.2021 päivätyllä kuulemislomakkeella. Hakemuksesta ei ole jätetty huomautuksia.

LAUSUNNOT
Lausunnon antaja Rakennustarkastaja
Lausuntopvm 17.11.2021
Lausunnon tulos puollettu

Sisältö
XXXXX hakevat kunnanhallitukselta maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua rakentaa asuinrakennus, saunarakennus ja talousrakennus Lähteenmäen kylään, Lähteenmäki RN:o 1:297 tilaan kuuluvalle määräalalle, pinta-ala n. 6.000 m², tilan kokonaispinta-ala on 563600 m².

Emätilatarkastelu

Lähteenmäen (RN:o 1:297) tilan kokonaispinta-ala on 56,36 ha.

Tila on muodostunut seuraavasti:
- Lähteenmäki 1:297, lohkottu vuonna 1987 tilasta Lähteenmäki RN:o 1:279
- Lähteenmäki 1:279, 1986, Lähteenmäki RN:o 1:241
- Lähteenmäki 1:241, 1977, Lähteenmäki RN:o 1:151
- Lähteenmäki 1:151, 1967, Lähteenmäki RN:o 1:92.

Lähteenmäen tilan alkuperäinen pinta-ala on ollut 60,48 ha.

Emätilatarkastelussa yleisesti käytetyt poikkileikkausajankohdat ovat rantakaavalainsäädännön voimaantulo 15.10.1969 tai rakennuslain voimaantulo 1.7.1959. Poikkileikkausajankohdan jälkeen muodostetut rakennuspaikat luetaan käytetyksi rakennusoikeudeksi.

Rakennuslain voimaantulon (1959) jälkeen tilasta (1:92) on muodostettu 5 kiinteistöä:
- Vesilaitos 1:149, 1967, vesialue, muodostettu useasta kiinteistöstä
- Lähteenmäen pumppaamo 1:240, 1977, yhdyskuntatekniikan rakennus ja tiealue
- Havumäki 1:278, 1986
- Riihimäki 1:296, 1987, omakotitalo
- Lähteenmäki 1:297, 1987, pelto- ja metsäalueita, maatalouden tilakeskus.

Suunnitellut rakennukset liitettäisiin vesijohto- sekä viemäriverkostoon ja ne sijaitsisivat vähintään 100 m etäisyydellä Ruskonjoen vesistöstä, metsäalueella, metsäautotien varrella. Vesistön ja rakennuspaikan väliin jäisi metsäalue sekä rantaniitty. Niittyalue on rakentamatonta muilta osin, paitsi Lähteenmäen tilan RN:o 1:297 päärakennus, joka sijaitsee joen rantavyöhykkeellä. Rantavyöhykkeelle on haettu rantapoikkeamista vuonna 2020, kiinteistölle Havumäki RN:o 1:278. Päätös on ollut kielteinen, koska pääosin rakentamattomalle rantavyöhykkeelle ei ole haluttu osoittaa lisärakentamista. Vesistön ranta-alueeseen kuuluvalla rantavyöhykkeellä tarkoitetaan MRL 72.1 §:ssä rannan läheisyydessä olevaa vesistöön rajoittuvaa vyöhykettä, jonka luonnonolosuhteisiin vesistön vaikutus ulottuu, joka maisemallisesti mielletään rantaan kuuluvaksi, tai jolle kohdistuu erilaisia rantaa hyödyntäviä maankäyttötarpeita. Rantavyöhykkeen leveys vaihtelee maaston muodoista, kasvillisuudesta ja muista olosuhteista riippuen. Tältä osin merkitystä on esim. meren tai muun vesistön biologisilla vaikutuksilla sekä maaston muodoilla ja rannan kasvillisuudella. Lain perustelujen (HE 79/1996 vp, s. 53) mukaan rannan rajautuessa avoimeen pelto- ja niittymaisemaan rantavyöhyke on yleensä merkittävästi leveämpi kuin metsäisellä rannalla. Rantavyöhykkeen on lain perusteluissa yleensä katsottu ulottuvan noin 100 metrin etäisyydelle, mutta ei kuitenkaan missään pidemmälle kuin 200 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Maakuntakaava

Alueella on Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, joka on vahvistettu 23.8.2004. Kaavamerkintä on maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetut alueet, joita voidaan käyttää myös haja-asutusluonteiseen pysyvään tai loma-asutukseen sekä jokamiehen oikeuden mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn. Olemassa olevien alueiden täydennykseksi ja laajennukseksi voidaan kuntakaavoituksella vähäisessä määrin osoittaa myös uutta pysyvää asumista ja muita toimintoja, jotka eivät aiheuta ympäristöhaittoja. Kiinteistöä koskee myös määräys "lentomelualue Lden 55 dB". Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista ulkona on todettu, että "loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB". Asumiseen käytettävillä alueilla on korkeampi ohjearvo 55 dB. 14.6.2021 on hyväksytty Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja - varojen vaihemaakuntakaava. Vaihemaakuntakaavassa suunniteltu rakennuspaikka on merkitty V - merkinnällä (virkistysalue) ja lisäksi on emätilaa koskeva ulkoilureitti -merkintä. Reitti kiertää tilakeskuksen ja suunnitellun rakennuspaikan itäpuolelta, kuten hakija on hakemuksessaankin kertonut. Reitti on siirretty idemmäksi, kun tilakeskuksen maataloustoimintoja on laajennettu.

Yleiskaava

Rakennuspaikalla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.3.1995 Ruskon kunnan yleiskaavan. Lounais-Suomen ympäristökeskus on kuitenkin päätöksellään (23.7.1997 n:o 673AL) jättänyt valtuuston päätöksen vahvistamatta Turun lentoaseman keskeisen lentomelun vaikutusalueen osalta. Aluetta rajaa etelässä Raision kaupungin raja, lännessä Ruskonjoki ja pohjoisessa Hujalantie-Kaharintie, joten kyseinen päätös koskee haettua rakennuspaikkaa. Yleiskaavassa kyseinen kiinteistö oli puoliksi merkitty M -alueeksi (maa- ja metsätalousalue, alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä haja-asutusluonteinen omakotirakentaminen) ja eteläosa MU -alueeksi (maa- ja metsätalousalue, jolla on merkitystä maiseman, lähivirkistyksen ja ulkoilun kannalta. Alueella voidaan sallia näitä tavoitteita häiritsemätön haja-asutusrakentaminen). Alueelle ollaan laatimassa Ruskon eteläosan osayleiskaavaa (Turun lentoaseman ympäristön osayleiskaava). Luonnoksessa kyseinen rakennuspaikka on merkitty osittain M-alueeksi (maa- ja metsätalousalue) ja MY -alueeksi (maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja). Kaavaehdotus on tällä hetkellä valmisteilla ja kaavanlaatijan aikataulun mukaan se valmistuisi tammikuussa 2022. Kaavaehdotuksen luonnoksessa aluevaraukset on merkitty vastaavasti kuin osayleiskaavan luonnoksessa.

Asemakaava

Suunnitellulla rakennuspaikalla ei ole voimassa asemakaavaa.

MRL 137 §:ssä säädetään, että rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen:
1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Lisäksi MRL 137 §:ssä todetaan, että rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Edellä olevat perustelut huomioon ottaen rakennustarkastaja toteaa lausuntonaan, että hakemus ei ole vastoin MRL 137 §:n säädöksiä ja näin ollen puoltaa hakemuksen hyväksymistä sillä ehdolla, että asuinrakennuksen kattorakenteiden, ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että ulko- ja sisämelutason erotus on vähintään 35 dB (lentomelua vastaan).

Asemapiirros ja kartta- sekä kaavaotteet ovat oheismateriaalina.

Liitteet
Naapurin kuuleminen
Valtakirja
Ote alueen peruskartasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

XXXXX suunnittelutarveratkaisuhakemus ei ole vastoin MRL 137 §:n säädöksiä ja näin ollen kunnanhallitus päättää hyväksyä hakemuksen rakentaa omakotitalo, saunarakennus ja talousrakennus Lähteenmäen kylään, tilan Lähteenmäki RN:o 1:297 määräalalle (n. 6000 m²) seuraavin ehdoin:

1.Rakennuspaikka sijaitsee maakuntakaavan laskennallisella lentomelualueella, jonka vuoksi asuinrakennuksen kattorakenteiden, ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että ulko- ja sisämelutason erotus on vähintään 35 dB (lentomelua vastaan).

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi (2) vuotta. Vastaava rakennuslupa tulee hakea tämän ajan kuluessa.

Samalla kunnanhallitus päättää, että hakijalta peritään rakennusvalvontataksan 7 §:n mukainen 500,00 euron maksu.

Ote ja valitusosoitus: Hakija, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Päätöksen antaminen: Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.12.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien tietoon. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla.

Päätösehdotuksen perustelut
Rakennustarkastajan antaman lausunnon perusteella ei ole esteitä suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle. Rakennuspaikan sijoittuminen huomioiden uudisrakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, koska se sijoittuu tilakeskuksen toimintojen läheisyyteen, pinta-alaltaan laajan emätilan alueelle. Rakentaminen on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista, koska rakentaminen ei estä ulkoilureitin käyttöä. Se ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, koska rakennukset sijoittuvat rantavyöhykkeen ulkopuolelle, eikä se sijaitse pohjavesialueella ja kiinteistö liitetään vesijohto- sekä viemäriverkostoon.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.