Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2022 aluevaaleja varten

RUSDno-2021-607

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Aluevaalit toimitetaan 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 12.-18.1.2022. Vaaleissa valitaan aluevaltuustot, joiden toimikausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy toukokuun 2025 lopussa. 

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa sen mukaisesti kuin vaalilaissa säädetään, äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on määrätty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. 

Vaalilain 15 §:n 1 mom:n 2 kohdan säännöksen mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalitoimikunnan nimeämisessä on noudatettava tasa-arvolain vaatimuksia. 

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla vaalien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä hyvinvointialueessa tahansa: esim. hyvinvointialueella A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa. Vaalilain 15 §:n 2 mom:n sanamuotoa "mahdollisuuksien mukaan"  voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalitoimikuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimen vaalikelpoisia henkilöitä. 

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2022 toimitettavia aluevaaleja varten asetetaan Ruskon kuntaan vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Kunnanhallitus päättää valita vuonna 2022 toimitettavien aluevaalien vaalitoimikuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että vuonna 2022 toimitettavia aluevaaleja varten asetetaan Ruskon kuntaan vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Kunnanhallitus päätti valita vuonna 2022 toimitettavien aluevaalien vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsenet:

Johanna Suokivi

Reima Eskola

Martti Raikasniemi

Varajäsenet:

1. Heikki Ruuskanen

2. Teemu Laine

3. Kristiina Kivelä.

Puheenjohtajaksi nimettiin Johanna Suokivi ja varapuheenjohtajaksi Reima Eskola. 

 

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Vaalitoimikunnan toiseksi sijaantulevaksi varajäseneksi nimetty Teemu Laine on toimittanut seuraavan sisältöisen sähköpostin Ruskon kunnalle: "Pyydän eroa vaalitoimikunnan varamiehen tehtävästä. Syy: Mahdollinen jääviys tulevissa eri vaaleissa."

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää eron Teemu Laineelle vaalitoimikunnan toisen sijaantulevan varajäsenen tehtävästä.

Kunnanhallitus päättää valita Teemu Laineen tilalle vuonna 2022 toimitettavia aluevaaleja varten toisen sijaantulevan varajäsenen. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti myöntää eron Teemu Laineelle.

Antti Jussilan kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitus päätti valita Teemu Laineen tilalle Matti Aaltosen.