Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Vakanssimuutos keskushallinnossa ja palkantarkistus

RUSDno-2021-690

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon tietohallintovastavan tehtävät ja toimenkuva ovat laajentuneet viimeisenä kahtena vuotena merkittävästi. Tietohallintovastaavan tehtäviin on lisätty tietosuojavastaavana toimiminen, kunnan ICT-strategian ja toimenpanosuunnitelman valmistelu, tiedonhallintalain noudattamisen vastuu koko kunnan tasolla, viestintävastuita sekä luottamushenkilöiden sähköisten kokousten mahdollistamien laitteiden hallinta ja ylläpito.

Tehtävien laajentuessa on keskusteltu siitä, olisiko tehtävänimikettä perusteltua muuttaa vastaamaan paremmin muuttuneita tehtäviä. Tietohallintopäällikkö kuvaisi paremmin nykyisiä tehtäviä ja olisi linjassa muissa kunnissa tällä toimenkuvalla yleensä työskentelevien henkilöiden kanssa. 

Nimikkeen muutokseen liittyisi palkantarkistus, jonka suuruudeksi on esitetty 230 euroa. Siten tietohallintopäällikön tehtäväkohtaiseksi palkaksi muodostuisi 3214 euroa/kk.  Palkkataso vastaisi tällöin vertailukuntien vastaavissa tehtävissä toimivien palkan tasoa. Keskushallinnon talousarviossa on varauduttu ko. tarkistukseen. Muutokset tulisivat voimaan 1.1.2022 lukien. Tietohallintovastaava ****** kanssa on keskusteltu asiasta ja hän on suostuvainen muutokseen. 

Hallintosäännön 23 §:n mukaan henkilöstöjaosto valmistelee kunnanhallituksen päätettäväksi tulevat henkilöstöasiat. 31 §:n mukaan kunnanhallitus käyttää yleistoimivaltaa henkilöstöasioissa. 

Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 23.11.21 § 5 käsitellyt asiaa  ja päättänyt yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että Ruskon kunnan tietohallintovastaavan vakanssi muutetaan tietohallintopäällikön vakanssiksi. Vakanssimuutokseen liittyy palkantarkistus, jonka suuruus on 230 euroa/kk. Muutos tulee voimaan 1.1.2022 lukien. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää henkilöstöjaoston esityksen mukaisesti muuttaa Ruskon kunnan tietohallintovastaavan vakanssin tietohallintopäällikön vakanssiksi ja hyväksyä muutokseen liitttyvän palkantarkistuksen 230 euroa/kk. Muutos tulee voimaan 1.1.2022 lukien. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.