Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Ruskon kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

RUSDno-2020-412

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta § 118 1.9.2020
Asianro 651/00.04.00/2020

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 19.8.2020 100 §

Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 12.8.2020:
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa koskien hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 15.6.2020 saapuneella kirjeellään.
Lausuntopyyntöön pyydetään vastaamaan sähköisessä lausuntopalvelussa, jossa on esitetty 90 eri kysymystä ko. esitysluonnokseen liittyen. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 25.9.2020 klo 16:00 mennessä. Lausuntopyynnön aikataulu mahdollistaa lähetekeskustelun käymisen asiasta. Lautakunnan lausunto voidaan antaa 1.9.2020 kokouksessa, josta se etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 14.9.2020 kokoukseen.

Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta käy lähetekeskustelun lausuntopyynnöstä.

Päätös
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.


Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 1.9.2020

Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 25.8.2020
Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnassa 19.8.2020 § 100 käydyn lähetekeskustelun perusteella on sosiaali- ja terveyskeskuksessa valmisteltu lausunto koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Hyväksyttäväksi esitetty lausunto on liitteenä.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten
kasvua.

Esitysluonnoksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 sote-maakuntaa, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jäisi kuntien tehtäviksi mutta edistämistyötä tehtäisiin yhteistyössä maakuntien kanssa. Ympäristöterveydenhuolto jatkuisi kuntien tehtävänä. Opiskeluhuollon kuraattori- ja koulupsykologitehtävät
siirtyisivät sote-maakunnille.

Maakuntien perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lakiesitykset ovat:

  • laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
  • laki pelastustoimen järjestämisestä
  • sote-maakuntalaki
  • sote-maakuntarakennelaki
  • laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla
  • uudistusta koskeva voimaanpanolaki
  • sote-maakuntien rahoituslaki

Lisäksi lakiesitys sisältää ehdotukset kuntien valtionosuutta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, sote-maakuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Yhteensä lakiesitys muodostuu 48 laista ja lainmuutoksesta.

Raision kaupungin lausunnoksi esitettävän lausunnon pääkohdat ovat seuraavat:

1) Aikataulu on liian kireä, ja sitä tulee muuttaa. Mikäli muutosvaiheen riskejä ei oteta huomioon, on odotettavaa, että osassa sote-maakuntia palvelujen järjestäminen ja palvelutuotanto muutosvaiheessa vaarantuu.

2) Kuntien ja alueiden erilaisuus tulee huomioida nykyistä paremmin, ja se tulee huomioida myös muutoskustannuksissa. Uudistuksella tavoiteltavat hyödyt realisoituvat vasta pidemmän ajan kuluessa, mutta muutoksen aiheuttamat häiriökustannukset näkyvät erityisesti niissä kunnissa ja sote-maakunnissa, joissa taustalla ei ole jo aiemmin luotua alueellista sotesta päävastuullista organisaatiota, eikä sitä tukevia talouden ja toiminnan oh-jausjärjestelmiä.

3) Uudistuksen talousvaikutukset kunnille ja rahoituksen riittävyys tulevassa sote-maakunnassa ovat osin huolta herättäviä, aiheuttaen mm. kuntien suhteellisen velkaantumisen kasvua merkittävästi.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 25.9.2020 mennessä. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Kaupungin lausuntoluonnos on rakenteeltaan lausuntopyynnön kysymyslomakkeen mukainen.

Linkki hallituksen esitykseen: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/165db659-8cf1-49b4-b33d-c2cd7a4390bf/38b5aa55-7f81-4639-b836-4cdbd1858c45/MUISTIO_20200615062911.pdf.


Oheismateriaali
1 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus sekä maakuntien perustaminen
2 Sote-lausunto_syyskuu_2020

Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta päättää

1) osaltaan hyväksyä liitteenä olevan lausunnon koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

2) sekä esittää kaupunginhallitukselle ja Ruskon kunnanhallitukselle lausunnon hyväksymistä.

Päätös
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------------

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta pitää sisällään opiskeluhuollon koulukuraattori- ja koulupsykologitehtävien siirtymisen sote-maakunnille. Johtavalta rehtorilta saadun lausunnon mukaan Ruskon kokemukset kyseisten tehtävien tämän hetkisestä kuulumisesta kunnalle ovat positiivisia ja nykyistä järjestelmää pidetäänkin varsin toimivana. Ko. tehtävien kuuluminen kunnalle mahdollistaa nopeamman reagoinnin resurssien kohdentamisessa kuin jos tehtävästä huolehtisi sote-maakunta. Hallituksen esitystä laadintavaiheessa em. palvelujen sote-maakunnille siirtämiseksi on perusteltu mm. sillä, että useimmissa kunnissa kuraattori- ja psykologipalvelut on järjestetty opetustoimessa kun taas koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat olleet terveydenhuollon palveluja ja näin ollen ko. kokonaisuus on jakautunut kahdelle eri toimialalle. Jakautumisen on näin ollen koettu vaikeuttavan palvelujen kokonaisuuden hallintaa ja yhteistyötä. Pienemmissä kunnissa ongelmaksi on koettu muodostuvan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön puutteellinen tuntemus, epäselvät tehtävänkuvat, työntekijöiden ammatillisen osaamisen varmistaminen ja tuen puute.

Esityslistan oheismateriaalina ovat lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta ehdotus annettavaksi lausunnoksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi kuitenkin siten täydennettynä, että kysymyksen 1. loppuun lisätään seuraava maininta: "Opiskeluhuollon koulukuraattori- ja koulupsykologitehtävien siirtymistä sote-maakunnille Ruskon kunta ei pidä perusteltuna vaan ne tulisi edelleen säilyttää kuntien tehtävänä".

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi kuitenkin siten täydennettynä, että kysymyksen 1. loppuun lisätään seuraava maininta: " Opiskeluhuollon koulukuraattori- ja koulupsykologitehtävien siirtymistä sote-maakunnille Ruskon kunta ei pidä perusteltuna vaan ne tulisi edelleen säilyttää lähipalveluna. Sote-määrärahoja tulee siirtää kunnilta maakunnille korkeintaan sen verran, kun ao. kunta on maksanut tähänkin asti sote-palveluista (esim. kolmen viime vuoden tilinpäätösten keskiarvo)."


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.