Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimus

RUSDno-2020-376

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.  

Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen. Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja. Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta. 

Ruskon kunta on ostanut taiteen perusopetuksen opetuspalveluita Turun musiikkiopistolta.  Sopimuksessa vuodelta 2012 määriteltiin oppilaspaikan hinnaksi 1420 euroa. Oppilaspaikkojen määrää ei ole sopimuksessa määritelty kiinteästi, mutta ylärajaksi on asetettu 35 oppilasta, minkä lähestyessä oppilaitos on tiedustellut ylityslupaa kunnalta.  Kunnalle on muodostunut kustannuksia ainoastaan oppilaspaikan saaneesta oppilaasta. Opetusta on järjestetty Ruskon kunnassa tavallisimmissa soittimissa, ja kunta on vastannut soitinten kunnosta. Opetus harvinaisimmissa soittimissa on järjestetty konservatorion toimitiloissa. Kuntaa on laskutettu 11 + 12 oppilaspaikasta vuonna 2020.  Oppilaspaikan hinta oli laskutuksen perusteella Mestarinkadun toimipisteessä 450 euroa ja Linnakadulla 710 euroa, yhteensä 1220 euroa. Vuonna 2019 Ruskon kunnan musiikkiopistolle maksetut kulut olivat 9 931 euroa. Määräraha on talousarviossa varattu kunnan kulttuuritoimen ostopalveluihin, jossa v. 2020 määräraha on 41 500 euroa. Ruskon kunta on hankkinut lisäksi musiikkileikkikoulupalveluita Suzuki-opistolta noin 2 000 eurolla vuodessa. 

Turun musiikkiopiston organisaatiota on muutettu tehdyn fuusion myötä ja sitä hallinnoimaan on perustettu Turun kaupungin omistama, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Järjestelyssä oppilaspaikkasopimukset solmitaan uudelleen. Ruskon kunnan tulisi 31.8.2020 mennessä hyväksyä sopimusluonnos, ilmoittaa varaamiensa oppilaspaikkojen määrä ja päättää oppilaaksioton kriteereistä jonotustilanteessa. Oppilaspaikan hinnaksi sopimusluonnoksessa mainitaan 1 220 euroa. 

Jonotustilanteessa kunnilla on musiikkiopiston mukaan käytössä eri tapoja. Seutukunnalla on sovellettu mm. seuraavia:

- asetetaan etusijalle kuntakohtaisen oppilaspaikkamaksun itse suorittavia oppilaita

- asetetaan etusijalle oppilaspaikkaa pisimpään jonottaneet

- asetetaan etusijalle pääsykokeissa parhaiten sijoittuneet

- arvotaan 

Hallintosäännön 22 §n mukaan kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. Lautakunta määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. Hallintosäännön 24§ mukaan hyvinvointilautakunta päättää toimintansa resurssien hankinnasta, kohdentamisesta ja valvonnasta. 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta

1) määrää sopimuksen vastuuhenkilöksi hyvinvointijohtajan 

2) päättää varattavasta oppilaspaikkamäärästä ja talousarvioon varattavasta määrärahasta

3) päättää oppilaaksioton kriteeteristä jonotustilanteessa

4) lähettää sopimusluonnoksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja solmittavaksi edellä määrittelemillään ehdoilla.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti

1) määrätä sopimuksen vastuuhenkilöksi hyvinvointijohtajan 

2) varata 35 oppilaspaikkaa ja sitä varten esittää varattavaksi tulevaan talousarvioon 41 500 euron määrärahan

3) että jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija

4) ja että sopimusluonnos lähetetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja solmittavaksi edellä määritellyillä ehdoilla.

Esteellisyys

Marju Teinikivi

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.