Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Kiinteistöselvitys

RUSDno-2022-329

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessa 11.4.2022 § 81 seuraavaa:

Kunnanhallitus lähettää kiinteistötyöryhmälle valmisteltavaksi lisämäärärahaesityksen ja pyytää, että kiinteistötyöryhmä valmistelee tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle sekä valtuustolle mihin kiinteistöihin, milloin, miten ja missä laajuudessa sekä millä kustannuksilla selvitykset laaditaan.

Sen lisäksi se esittää, että hyvinvointilautakunta jatkaa suunnittelua kirjaston väistötilan sijoittamisesta valtuustosaliin ja että tekninen palveluala vastaa tilaan tehtävästä riittävästä sisäilmatutkimuksesta, joka rahoitetaan teknisen budjetista.

Vahdon pikku Laukolan päiväkotikiinteistön luopumisen osalta kunnanhallitus esittää kiinteistötyöryhmälle selvitettäväksi seuraavat vaihtoehdot:

a) Päiväkoti- ja koulutilojen järjestäminen nykyisten tilojen puitteissa

b) Nykyisten tilojen korjaaminen

c) Korvaavien uudistilojen rakentaminen

Selvityksessä tulee huomioida kodan hankkiminen ja Jokikummun päiväkodin kehittämisen mahdollisuus.

Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut 2.5.2022 ja esittää seuraavat toimenpiteet:

Ruskon vanha nuorisotalon selvitys

Rakennusosa-arvio kiinteistöstä on 1,1 miljoonaa kunnostus + muutokset tulee lisäksi.

Avattu seinän alareunaa, joka on aivan laho. Viemärilinjojen uusiminen lisäksi 150–200 000 th.

Vastaavilla kuluilla pystytään rakentamaan kokonaan uusi kiinteistö, joka soveltuu paremmin tulevaisuudessa tarvittavaan käyttöön.

Kiinteistö on mahdollista myös myydä ulkopuoliselle. Kiinnostusta on mm. saneeraus asuinkäyttöön, jolloin kustannukset pystytään paremmin kattamaan erilaisella liiketoimintamallilla. Tässä mallissa kuitenkin keskeinen tontti siirtyy pois kunnan omistuksesta

Vahdon kiinteistöjen jatko selvitykset

Laukolan koulu laajennus käynnistetään, johon rakennetaan koululle tilat, jotka koulu luovuttaa nyt päiväkodin käyttöön. Päiväkotitiloiksi nykyisistä tiloista käsityöluokka ja musiikkiluokka päiväkotikäyttöön, väistöaikana musiikkiluokat Piipulassa. Jos hankesuunnittelu käynnistetään heti, hinta-arvio hankesuunnitelmalle 25 000 vuodelle 2022.

Piipula ja kunnantalo myydään erikseen. Kunnantalosta neuvotellaan yrittäjien kanssa, jos neuvottelu ei tuota tulosta, huutokaupat.comiin. Tontit ja sähköt eriytetään. Piipulan myynti Laukolan laajennuksen valmistuessa.

a)                      Laukolan Päiväkoti- ja koulutilojen järjestäminen nykyisten tilojen puitteissa + koululaajennus 200m2 hinta-arvio 700 000 euroa.

b)                      Nykyisten tilojen korjaaminen Hinta-arvio on 600 000 euroa, ongelmana edelleen liian pienet tilat.

c)                       Korvaavien uudistilojen rakentaminen 50 lapsen päiväkoti arvio, 1,4 miljoonaa euroa, 90 lapsen päiväkoti arvio 2,0 miljoonaa euroa.

 

Karhukallion päiväkodin saneeraus

Päiväkodissa on kiireiset työt ja korjaukset työn alla ja nyt pitää ratkaista jatko toimenpiteet. Ehdotuksena on, että talousarviossa syksyllä 2022 varataan rahat Karhukallion saneeraukseen.

Karhukalliossa aloitetaan hankesuunnitelma ja kiinteistö saneerataan. Palkataan hankkeeseen rakennuttaja +suunnittelijat, hinta-arvio 50 000 € vuodelle 2022

Kirjaston jatko

Valtuustosali muutetaan kirjastoksi väistötiloina, Sisäilmatutkimukset täyttävät vaatimukset. Loggerimittaukset täyttävät suositukset. Baumedi Oy:n sisäilmatutkimukset on tehty korjausten jälkeen loppu vuonna 2015, joissa todetaan, että sisäilman bakteeripitoisuudet ovat normaalit. Samojen tutkimusten tekeminen nyt maksaa 4500 euroa ja ei ole näyttöä, että ongelmia olisi.

Kirjaston muutto valtuustosaliin ja järjestelmien käynnistäminen aiheuttaa kustannuksia jonkin verran

Kirjastokiinteistön jatkoa selvitetään taloyhtiön kanssa. Joko nykyinen kirjasto korjataan tai rakennetaan uusi rakennus.

Merttelän rakenteita avaava tutkimus

Merttelän koulussa on lasten vanhemmilta tullut valituksia sisäilmaongelmista ja ovat olleet yhteydessä Raision terveystarkastajaan. Alkuperäinen sisäilmaongelma on tullut terveydenhoitajalta ja se ongelma on ratkaistu. Työnantajavelvoite sisäilmasta on täytetty. Lapsia tai muitakaan ei ole käynyt terveydenhuollossa tämän asian tiimoilta. Rakenteita avaavan tutkimuksen hinta on Merttelän koulussa 23 000 €. Odotetaan kouluverkko selvitystä.

Kiinteistötyöryhmän muistio esitetään tarvittaessa kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kiinteistötyöryhmän esityksen.

Päätös

Tekninen lautakunta esittää:

- Ruskon nuorisotalon purkua.

- Vahdon kiinteistössä esitetään vaihtoehtoa a, mutta odotetaan kouluverkko selvitystä ennen päätöksen tekoa.

- Karhukallion kriittiset työt tehdään ja tehdään hankesuunnitelma 

- Kirjasto ehdotuksen mukaisesti

- Merttelän koulu ehdotuksen mukaan

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen on oltu yhteydessä osuuspankin entisen toimitilan osalta sen hyödyntämiseksi kirjaston väistötilana. Yhteydenoton sisältöä selvitetään kokouksessa. Kirjastokiinteistön jatkon selvittely taloyhtiön kanssa on edelleen meneillään.

Tekninen johtaja Mika Heinonen on alustamassa kiinteistöasioita kokouksessa teknisen lautakunnan ja kiinteistötyöryhmän käsittelyn pohjalta. 

Asian aikaisempi käsittely on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti

- aloittaa Ruskon nuorisotalon purkamisen valmistelun

- puoltaa Laukolan päiväkoti- ja koulutilojen järjestämistä vaihtoehdon a pohjalta odottaen kuitenkin kouluverkkoselvityksen valmistumista

- esittää valtuustolle 50.000 euron investointimäärärahan osoittamista Karhukallion kiinteistön saneeraamiseksi vuodelle 2022

- merkitä nykyisen kirjastokiinteistön tilanteen tiedoksi ja päättää kirjaston väistötilasta

- merkitä Merttelän koulun tilanteen tietoonsa saatetuksi

Lisäksi kunnanhallitus päättää todeta, että Laukolan päiväkoti- ja koulutilojen järjestämiseksi ja Merttelän kouluun liittyvät mahdolliset määrärahesitykset kunnanhallitus tekee kouluverkkoselvityksen valmistumisen jälkeen.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti:

-jättää Ruskon nuorisotalon purkamisen valmistelun pöydälle

-puoltaa Laukolan päiväkoti- ja koulutilojen järjestämistä vaihtoehdon a pohjalta odottaen kuitenkin kouluverkkoselvityksen valmistumista

-esittää valtuustolle 50 000 euron investointimäärärahan osoittamista Karhukallion kiinteistön hankesuunnitelman laadintaan vuodelle 2022

-merkitä nykyisen kirjastokiinteistön tilanteen tiedoksi ja jatkaa valmistelua omatoimikirjaston noutopisteen sijoittamista valtuustosaliin.

-merkitä Merttelän koulun tilanteen tietoonsa saatetuksi

Lisäksi kunnanhallitus päätti todeta, että Laukolan päiväkoti- ja koulutilojen järjestämiseksi ja Merttelän kouluun liittyvät mahdolliset määrärahaesitykset kunnahallitus tekee kouluverkkoselvityksen valmistumisen jälkeen.

 

 

Kokouskäsittely

Tekninen johtaja alusti kokouksessa kiinteistöasioita teknisen lautakunnan ja kiinteistötyöryhmän päätösten pohjalta.

Käytyjen keskustelujen pohjalta Kalle Vähä-Piikkiö esitti Ruskon nuorisotalon purkamisen valmistelun pöydälle jättöä.

Monika Antikainen ehdotti nuorisotalon purkamisen valmistelun palauttamista uudelleen käsittelyyn.

Jussi Helesvirta kannatti Kalle Vähä-Piikkiön ehdotusta. Ja koska kukaan ei vastustanut, päätettiin yksimielisesti jättää Ruskon nuorisotalon purkaminen pöydälle.

 

 

 

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää muuttaa vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmaa ja osoittaa 50.000 euron investointimäärärahan Karhukallion kiinteistön hankesuunnitelman laatimiseksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Valtuusto päätti kokouksessaan 30.5.2022 §36 osoittaa 50.000 euron investointimäärärahan Karhukallion kiinteistön hankesuunnitelman laatimiseksi.

Nuorisotalon mahdollisen saneerauksen osalta on oltu yhteydessä Varsin Hyvä ry:een. Yhdistyksen kautta on mahdollista saada hakemusmenettelyn perusteella rahoitusta. Rahoitusta myönnetään hankekohtaisesti. Lakisääteisiin menoihin tukea ei saa. Hankekohtainen yläraja on 100.000 euroa.Hakeminen pohjautuu hankesuunnitelman tekemiseen. Rakennusinvestoinnin ollessa kyseessä hakemuksessa tulee mm. esittää kustannusarvio ja tarjoukset sekä hankkeen tulee täyttää ELY-keskuksen määrittelemät yksikkökustannukset. Kokonaisuus voidaan pilkkoa pienempiin yksittäisiin hankkeisiin. Meneillään olevan ohjelmakauden viimeiset rahoitukset käsitellään syyskuun alun kokokuksessa. Muuta kuin Varsin Hyvän kautta tulevaa rahoitusta voi hakea esimerkiksi Museovirastolta ja Kotiseutuliitolta.

Esityslistan oheismateriaalina on Ruskon Nuorisotaloa koskeva sisäilmakatselmointiraportti.

Tekninen johtaja Mika Heinonen on läsnä kunnanhallituksen kokouksessa. Lisäksi viime kokouksessa keskusteltaessa kirjaston väistötiloista sovittiin, että seuraavaan kokoukseen kutsutaan myös hyvinvointijohtaja sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus käy keskustelua Nuorisotalon mahdollisesta saneerauksesta ja antaa ohjeet jatkovalmistelulle.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi huomioiden keskustelussa esiin nostetut asiat.

Kokouskäsittely

Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Jari Hjelm ja hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen alustivat kirjasto ja vapaa-aikapuolen näkemyksiä tulevaisuuden kirjastosta.

Tekninen johtaja Mika Heinonen taas alusti kiinteistöasioita.

Käytyjen keskustelujen pohjalta Laura Yli-Arvela esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Suvi Helenius kannatti esitystä. Ja koska kukaan ei vastustanut, päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.