Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston nimeämien jäsenten väliaikainen puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuuston kokouksissa.

RUS-2022-419

Valmistelija

  • Sari Laine, Talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 28.3.2022 §66 käsitellessään 17.4.2021 päivättyä aloitetta nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämistä päättänyt asettaa monialaisen kehittämistyöryhmän täsmentämään nuorisovaltuuston toimintaperiaatteita ja -sääntöjä nykyistä selkeämmiksi ja avoimemmiksi mm. asettamisprosessin osalta. Lisäksi se päätti, että kehittämistyössä tulee myös ottaa kantaa, miten nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään muilla kuin edustuksellisilla tavoilla, ja miten lisätään rakentavaa vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Työryhmä aloittaa toimintansa syksyllä.

Valtuusto päätti 25.4.2022 §25 kokouksessa antaa nuorisovaltuustolle sekä vanhus- ja vammaisneuvostolle kehittämistyön ajaksi puhe- ja läsnäolo-oikeuden kunnanvaltuuston kokouksiin. Sen lisäksi se päätti, että nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto valitsevat omasta keskuudestaan yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen.

Hallintosäännön §13:n mukaan kunnanhallitus päättää nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä. Näin se myös päättää osallistumisen tarkemmista määrittelyistä valtuuston kokoukseen.

Kokouskäytäntöjen osalta väliaikaisen osallistumiseen liittyen on yleisellä tasolla kiinnitetty huomiota seuraavanlaisiin asioihin:

-Edustajille ei luoda tunnuksia sähköiseen asianhallintajärjestelmään, eikä kokousjärjestelmään, vaan kokouskutsu ja esityslistat toimitetaan toimitettuihin sähköposteihin. Esityslista on luettavissa myös kunnan nettisivuilla.

-Väliaikaisesta osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio mutta ei km -korvauksia.

-Väliaikaisesta osallistumisesta ei makseta oman koneen käytön kustannuksia, eikä toimiteta käyttöön kunnan konetta.

-Tapahtumiin osallistumisesta ei makseta korvausta.

-Kuntalain mukaan toimielimessä voi olla alaikäisiä edustajia, jotka ovat vähintään 15 -vuotiaita.

-Kunnan toimielimen edustajiksi voidaan valita vain ko.kunnan kirjoilla olevia henkilöitä.

-Kunnan toimielimen kokouksissa edustaja pyrkii puhumaan edustamansa vaikuttamistoimielimen nimissä. 

-Estymisestä tulee ilmoittaa valtuuston puheenjohtajalle ja sihteerille sekä varaedustajalle. Varaedustajan tulosta tilalle kokoukseen on ilmoitettava puheenjohtajalle ja sihteerille.

-Kokouksessa paikalla olevan henkilön tulee toimittaa valtuustolle ja neuvostolle suullinen tai kirjallinen selvitys valtuuston kokouksesta ennen seuraavaa valtuuston tai neuvoston kokousta.

-Valtuustotyöskentelystä annetaan tarvittaessa jäsenille ja varajäsenille koulutus ennen varsinaisen toimielintyöskentelyn aloittamista. 

-Valtuustosalissa edustajat istuvat valtuutettujen joukossa istumajärjestyksen mukaisella vapaalla paikalla.

-Väliaikaisessa osallistumisessa edustajalla ei ole aloiteoikeutta.

Huomioitavaa on se, että ei ole tiedossa muita kuntia, missä vanhus- ja vammaisneuvostolla olisi puhe- ja läsnöolo-oikeuksia valtuustossa.

Ehdotus

Kunnanhalltus päättää nimetä kummivaltuutettujen sekä nuorisovaltuuston edustajien (2-3 henkilöä) lisäksi monialaisen kehittämistyöryhmän jäseniksi kunnan puolesta talous- ja hallintojohtajan ja hyvinvointijohtajan sekä nuorisotyöstä vastaavan nuoriso-ohjaajan. 

Kunnanhallitus päättää, että nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan kokouskäytänteissä väliaikaisen osallistumisen aikana noudatetaan seuraavia periaatteita:

-Edustajille ei luoda tunnuksia sähköiseen asianhallintajärjestelmään, eikä kokousjärjestelmään, vaan kokouskutsu ja esityslistat toimitetaan toimitettuihin sähköposteihin. Esityslista on luettavissa myös kunnan nettisivuilla.

-Väliaikaisesta osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio mutta ei km -korvauksia.

-Väliaikaisesta osallistumisesta ei makseta oman koneen käytön kustannuksia, eikä toimiteta käyttöön kunnan konetta.

-Tapahtumiin osallistumisesta ei makseta korvausta.

-Kuntalain mukaan toimielimessä voi olla alaikäisiä edustajia, jotka ovat vähintään 15 -vuotiaita.

-Kunnan toimielimen edustajiksi voidaan valita vain ko.kunnan kirjoilla olevia henkilöitä.

-Kunnan toimielimen kokouksissa edustaja pyrkii puhumaan edustamansa vaikuttamistoimielimen nimissä. 

-Estymisestä tulee ilmoittaa valtuuston puheenjohtajalle ja sihteerille sekä varaedustajalle. Varaedustajan tulosta tilalle kokoukseen on ilmoitettava puheenjohtajalle ja sihteerille.

-Kokouksessa paikalla olevan henkilön tulee toimittaa valtuustolle ja neuvostolle suullinen tai kirjallinen selvitys valtuuston kokouksesta ennen seuraavaa valtuuston tai neuvoston kokousta.

-Valtuustotyöskentelystä annetaan tarvittaessa jäsenille ja varajäsenille koulutus ennen varsinaisen toimielintyöskentelyn aloittamista. 

-Valtuustosalissa edustajat istuvat valtuutettujen joukossa istumajärjestyksen mukaisella vapaalla paikalla.

-Väliaikaisessa osallistumisessa edustajalla ei ole aloiteoikeutta.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi huomioiden keskustelussa esiin nostetut asiat.