Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Tiesuunnitelman laadinnan aikainen lausuntopyyntö

RUSDno-2022-414

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen ELY-keskus on toimittanut Ruskon kunnalle seuraavan sisältöisen, 17.5. päivätyn, tiesuunnitelman laadinnan aikaisen lausuntopyynnön koskien Maantien 12254 (Hujalantie) parantamista rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylän välille Walininkuja-Vahdontie:

"Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Ruskon kunta ovat suunnitelleet maantielle 12254 (Hujalantie) jalankulku- ja pyöräilyväylää välille Vahdontie-Walininkuja. Hanke on yksi Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020-2031 valtion MAL-rahalla ja kunnan vastaavalla rahoitusosuudella yhteisrahoitettavista Turun kaupunkiseudulla sijaitsevista valtion väyläverkon kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteistä. Hanke on tarkoitus toteuttaa MAL-kaudella 2020-2023 (Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2031, toimenpide nro 5.)

Tiesuunnitelman laadinnan aikana on tutkittu useita eri vaihtoehtoja ja keskusteltu kahdesta vaihtoehdosta:

Jalankulun- ja pyöräilyväylän sijoittaminen maantien eteläpuolelle

  • tämä vaihtoehto on viimeisimmän mietityn ratkaisun mukainen, suunniteltu väylä sijaitsee Ruskon kirkonmäki RKY-alueella 
  • RKY asiasta on keskusteltu Turun Museokeskuksen sekä ympäristö- ja luonnonvarat- vastuualueen kanssa
  • keskusteluissa eri viranomaiset ovat tuoneet selkeästi esille, etteivät pidä mahdollisena ratkaisuna sitä, että jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan RKY-alueelle
  • jottei RKY-alueelle mennä, niin päätien nykyistä linjausta joudutaan siirtämään noin 400 metrin matkalta liitteenä olevan suunnitelmakarttaluonnoksen mukaisesti, mikä lisää kustannuksia
  • lisäksi eteläpuolelle sijoittaminen on sillan kohdalla haastavaa tilanahtauden ja maaperäolosuhteiden vuoksi

Jalankulun- ja pyöräilyväylän sijoittaminen maantien pohjoispuolelle

  • hankkeen alussa tutkittiin väylän mahdollista sijoittamista maantien pohjoispuolelle
  • tässä vaihtoehdosssa päätein nykyiselle linjaukselle ei tarvitse tehdä muutoksia, ei olla RKY-alueella lainkaan
  • liitteenä luonnoskartta, josta käy ilmi tämän ratkaisun mukainen vaihtoehto

Suunnittelun aikana on tullut esiin paljon erilaisia reunaehtoja, jonka vuoksi ELY -keskus pyytää jo suunnitteluvaiheessa kunnalta lausuntoa väylän toteuttamisesta. ELY-keskus pyytää kuntaa vastaamaan lausunnossaan kysymykseen siitä, kumpaan vaihtoehtoon (etelä- vai pohjoispuoli) kunta sitoutuu? 

Muut tutkitut vaihtoehdot eivät ole toteuttamiskelpoisia. Mikäli kunta ei ole valmis sitoutumaan kumpaankaan esitettyyn vaihtoehtoon jää hanke toteuttamatta ja hankkeeseen varattu valtion MAL-rahoitus ohjelmoidaan muihin Turun kaupunkiseudulla sijaitseviin valtion väyläverkon kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteisiin Turun kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän kokouksessa 9.6.2022. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 8.6.2022."

Em. kartat ovat esityslistan oheismateriaalina.

Tekninen johtaja ja kunnanjohtaja ovat käyneet tutustumassa alueeseen listaten kyseisten vaihtoehtojen etuja ja haittoja.

Eteläpuolelle toteutettaessa etuja ovat  se, että n. 100 metriä väylää on tehty jo sekä se, että tällä puolen tietä on leveämpi oja-alue, jolloin ei tarvitse lunastaa peltoalueita tien eteläpuolelta. Haittana puolestaan tälle puolelle toteutettaessa on se, että tietä joudutaan leventämään tien pohjoispuolelle tuoden mukanaan peltoalueen lunastustarpeen ja se, että sillalta Vahdontien suuntaan katsottuna oleva rakennus tulee melko lähelle. On kuitenkin toteutettavissa rakennuksen läheisyydestä huolimatta.

Pohjoispuolelle toteutettaessa etuna olisi se, että Kaharintien kohdalla vastaava väylä on suunniteltu toteutettavaksi Kaharintien pohjoispuolelle. Haittoina puolestaan tässä vaihtoehdossa on palopostien ym. siirtäminen risteysalueen läheisyydestä toiseen paikkaan sekä alitusputkien jatkaminen (vesihuolto ja kaapelit). Lisäksi tälle puolelle toteutettaessa tulee rakentaa pidempi silta ja isommat maatuet, koska joen penkka on korkeampi tien eteläpuolella. Lisäksi tässä vaihtoehdossa tulee toteuttaa suojatiet Ruskon kirkkotien, Kiilinpellontien ja Mäki-Heikkiläntien kohdille. Myös tämä vaihtoehto sisältää peltoalueen lunastustarpeen.

Teknisen johtajan arvion mukaan sillä, että kummalle puolelle tietä väylä toteutetaan, ei ole merkittäviä kustannuseroja. Hankkeen kustannusvaikutus on n. 1-1,2 milj. euroa, josta kunnan osuus on 50 %. Mikäli hanke sijoittuisi eteläpuolelle ja RKY-alueelle kuten alkuperäisessä suunnitelmassa oli kaavailtu, alentaisi se merkittävästi kustannuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta sitoutuu jalankulun- ja pyöräilyväylän sijoittamiseen maantien eteläpuolelle, koska siitä ilmenevät haitat ovat vähäisemmät kuin sijoitettaessa väylä tien pohjoispuolelle. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että Ruskon kunta sitoutuu jalankulun- ja pyöräilyväylän sijoittamiseen maantien eteläpuolelle, koska siitä ilmenevät haitat ovat vähäisemmät kuin sijoittaessa väylä tien pohjoispuolelle. Sen lisäksi kunnanhallitus päätti, että neuvotteluja jatketaan alkuperäisen suunnitelman mukaan siten, että rakentaminen voidaan toteuttaa osaksi RKY:n alueella, koska se alentaisi merkittävästi kustannuksia.