Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

KuntaL 51 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.”

Kunnanjohtaja
Hankinta:
§ 3 Varautumiseen liittyvät hankinnat, 25.05.2022

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 4.3. - 2.6.2022 tietoon saatetuiksi. Samalla kunnanhallitus toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin otto-oikeuttaan. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.