Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Lausunto Vaasan hallinto-oikeuteen

RUSDno-2022-626

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne-Marie Tuominen, anne-marie.tuominen@mynamaki.fi

Perustelut

Vaasan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnalta 27.10.2022 mennessä (VHO, 852/2022). Lausuntopyyntö koskee valitusta lautakunnan päätöksestä 16.06.2022 § 32, ympäristöluvan muutos / J&T Pajunen Oy. Pykälän oheismateriaalina on lausuntopyyntö ja valitus liitteineen.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Marie Tuominen, anne-marie.tuominen@mynamaki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa lausuntonaan Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavan:

Lautakunta esittää, että valitus hylätään aiheettomana. Lautakunnan näkemyksen mukaan toiminta täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset, eikä ympäristölupamääräysten mukaisesti toimiessa toiminnasta arvioida aiheutuvan kohtuutonta haittaa naapurustolle tai ympäristöön. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 48 §:n mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säädösten vaatimukset.

Alla on käsitelty tarkemmin valituksen mukaiset aiheet:

A.      Melu

J&T Pajunen Oy:n toiminnassa meluhaittaa on arvioitu aiheutuvan pääasiassa betonin murskauksesta sekä työkoneiden äänistä. Aiemmassa ympäristöluvassa paikalla on käsitelty mm. betonia, kivilouhetta sekä kantoja, ja melutason ei ole arvioitu muuttuvan olennaisesti aiemmasta. Ympäristöluvan mukaisesti toiminta on järjestettävä kaikissa vaiheissa niin, että se ei aiheuta meluohjearvojen ylityksiä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Tarvittaessa melun määrää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa mitataan.

Valituksessa mainitaan esimerkkinä murskauslaitoksen tuottama äänitehotaso [dB(LWA)]. On hyvä huomioida, että äänitehotaso ei ole sama kuin toiminnasta syntyvä äänenvoimakkuus [dB(A)], jota myös melumittauksissa seurataan. Ympäristöluvan mukaista toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista sitoa tietyn merkkisen/tyyppisen murskauslaitteen käyttöön.

Valituksessa ilmaistaan huolta murskaus- ja haketuspäivien määrän suhteen. Toiminnanharjoittajaa sitoo vuosittainen vastaanotettavan aineksen maksimimäärä. Näiden käsittelyyn kuluva aika on arvioitu ympäristöluvassa. Murskausta ja muuta melua aiheuttavaa toimintaa ei voida tehdä alueella enempää kuin materiaaleja on saatavilla.

B.      Hujalan alue (kaavoitus, YVA ja liikenne)

Lupa-alueella on voimassa Varsinais-Suomen maakuntakaava ja Ruskon kunnan yleiskaava. Yleiskaavassa alue on maa- ja metsätalousaluetta (M). Aluetta ei ole asemakaavoitettu. Laitoskiinteistön itä-, etelä- ja länsipuoli on maa- ja metsätalousaluetta. Kiinteistön pohjoispuolella on maa-aineksenottoa ja kiinteistöstä noin 250 m koilliseen sijaitsee sikala. Lähin asutus ja loma-asutus sijaitsee noin 500-700 metrin etäisyydellä laitoskiinteistöstä länteen, lounaaseen, kaakkoon ja koilliseen. Taustatietona todetaan, että kiinteistölle on myönnetty maa-ainestenottolupa vuonna 2004 ja vuonna 2009 sitä jatkettiin viidellä vuodella. Maa-ainesten ottamisen jälkeen on myönnetty aiempi aluetta koskeva ympäristölupa (2012), ja luvan voimassaoloaikana toimintapaikan lähialueelle ei ole tullut uusia asuinrakennuksia. Lautakunta katsoo, että toiminnan vuoksi yleiskaavamuutokselle ei ole tarvetta, mutta kunnan suunnitelmissa on kuitenkin aloittaa kanta-Ruskon yleiskaavan päivittäminen vuonna 2023. Hujalan alueen nykyiset lainvoimaiset maa-ainestenotto- ja läjittämisluvat sijoittuvat yleiskaavan M- ja EO (maa-ainestenotto) -alueille.

Hujalan alueen toimijoilla ei ole omina ympäristöluvallisina toimijoina sellaista teknistä ja toiminnallista yhteyttä, jonka perusteella niitä voitaisiin käsitellä yhtenäisenä alueena. (YSL 41 §). Kunkin toimijan ympäristöluvassa on käsitelty toiminnan vaikutukset ja ympäristölupamääräyksillä on rajoitettu toimintaa tai asetettu muita velvoitteita, jotka on katsottu tarpeellisiksi ympäristövaikutusten kannalta. Lautakunnan näkemyksen mukaan myöskään YVA-lain (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017) mukaan hanke ei edellytä YVA-menettelyä yhteisalueena.

Liikenne alueelle kulkee pitkin Hujalantietä, joka on valtion ylläpitämä yleinen tie eikä liikennöinti sitä pitkin ole luvanvaraista. Maantiet ovat yleisiä teitä, jotka on verovaroin rakennettu ja ylläpidetty ja ne on tarkoitettu yhtälaisesti kaikkien käytettäväksi. Liikenneturvallisuusasiat eivät liity suoranaisesti ympäristölupaan eikä niitä ole mahdollista käsitellä ympäristölainsäädännön kautta. Valituksessa Hujalan alueen elinkeinotoimintojen toivotaan siirtyvän parempien liikenneyhteyksien varrelle. Lautakunta toteaa, että elinkeinotoimintoja ei voida estää alueella sillä perusteella, että niiden aiheuttama liikennemäärä vähenisi. Tien turvallisuuden kehittäminen tulee tehdä muilla keinoin.

C.      Tuotantoeläinten turvallisuus sekä ympäristöluvan vakuus

Melua ja tärinää aiheuttavat toiminnot Hujalan alueella on mitoitettu niin, että lähellä sijaitsevassa sikalassa toiminta on mahdollista. Melu ja tärinä tulee olla hyväksyttävällä tasolla sikojen hyvinvoinnin ja eläintensuojelun kannalta. Sikalasta ei ole tullut valituksia Hujalan alueen toiminnoista. Sikalassa on tärinämittaus, ja sikojen hyvinvointia seurataan sikalatoiminnan valvonnassa.

Valituksen mukaan toiminnan vakuus tulisi olla 65 000 €, jotta ongelmien ilmetessä saataisiin tehtyä mm. maan puhdistaminen ja maisemointi. Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan toiminnanharjoittajan, joka harjoittaa jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävän suuri vakuus tai esitettävä vastaava muu järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuutta on korotettu aiemman ympäristöluvan mukaisesta 2000 euron vakuudesta 5000 euroon. Lautakunnan näkemyksen mukaan kierrätyslaitoksen toiminnoista ei pitäisi syntyä sellaisia vahinkoja, joihin tarvittaisiin merkittävästi suurempaa vakuusmäärää. Ympäristöluvan mukaisesti vakuuden on tarkoitus kattaa sellaiset kustannukset, jotka toiminnan päätyttyä koituisivat alueella olevien jätteiden kuljettamisesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja alueen siistimisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon Omakotiyhdistys ry:n tekemä valitus on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan yhtyä rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökseen ja todeta Vaasan hallinto-oikeudelle, että valitus tulee hylätä aiheettomana lautakunnan esittämin perustein.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.