Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Määräalan ostaminen Isopiikiö-tilasta

RUSDno-2022-634

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kari Laurila on tarjonnut Ruskon kunnalle sähköpostitse 4.10.2022 ostettavaksi noin 34 hehtaarin maa-aluetta, joka muodostuu kahdesta erillisestä alueesta nimeltään Isopiikiö hintaan 300.000 euroa. Neuvotteluissa on tarkentunut, että kyseisestä alueesta myyjän on tarkoitus pidättää itsellään 1.860 m2, jolloin luovutettavan alueen pinta-ala olisi n. 33,8 ha. Maa-alueen isompi lohko rajoittuu laadittavana olevaan Ketunluolan asemakaavaan. Pienempi lohko sijaitsee myös kaava-alueen läheisyydessä. Alueet muodostavat merkittävän lisän kunnan jo entuudestaan alueelta hankkimien n. 90 hehtaarin suuruisten alueiden kanssa. 

Isompi alue on n. 23 ha, jolle arvioidaan saatavan 75-80 tonttia tonttivarannon ollessa 3-4 vuotta. Pienempi alue on n. 10,9 ha, jolle voidaan arvioida saatavan 30-35 tonttia. Pienempi alue soveltuu myös vaihtomaaksi. 

Alueet ovat pääosin metsämaita, isommassa lohkossa on 1,3 ha:n suuruinen peltoalue. Alueen tonttien määrä kohoaisi kaupan myötä noin 360-380 tonttiin.

Ruskon kunnan strategian pohjalta hyväksytyssä elinvoimaohjelmassa aktiiviseen omaehtoiseen kehittämiseen liittyväksi tavoitteeksi todetaan raakamaan hankinta hallitusti tulevaisuuden tarpeisiin. Kunnalla on tällä hetkellä Päällistönmäessä enää muutamia tontteja. Ketunluolan kaavan laajentaminen on meneillään.

Talousarviossa ei ole maanhankintaan varattuja määrärahoja enää jäljellä.

Esityslistan oheismateriaalina on kaupan kohdetta kuvaavat kartat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi ostaa Kari Laurilalta n. 33.8 hehtaarin suuruisen määräalan Isopiikiö -nimisestä tilasta (RN:o 704-407-2-51). Kauppahinta on 300.000 euroa.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi myöntää tarkoitukseen 300.000 euron suuruisen määrärahan maanhankintaan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.