Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2024-2025

RUS-2022-640

Valmistelija

  • Sari Laine, Talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on valtuuston hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainoinen tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien.

Kunnanhallitus hyväksyi 6.6.2022 vuoden 2023 talousarviokehyksen.

Talousarvioesityksen ulkoiset toimintatuotot ovat 4,4 milj. euroa ja ulkoiset toimintakulut 20,3 milj. euroa. Toimintakatteeksi muodostuu 16,0 milj. euroa. Toimintakate laskee talousarvioennusteeseen nähden 54,2 prosenttia eli 18,9 milj. euroa.

Tuloveroprosentti on talousarvioesityksessä 7,11 prosenttia. Se on sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n mukainen.  Kiinteistöveroprosentteihin ei myöskään sisälly korotusehdotuksia. 

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2023 yhteensä noin 13,5 milj. euroa, joka on 14,6 milj. euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarvioennusteessa. 

Valtionosuuksia vuonna 2023 ollaan saamassa 5,3 milj. euroa, joka on 2,5 milj. euroa vähemmän kuin talousarvioennusteessa 2022.

Vuoden 2023 vuosikate on 2,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 957 456 euroa ylijäämäinen.

Vuonna 2023 investointimenoihin varataan noin 3,1 milj.euroa. Suurin rakennusinvestointi on Karhukallion päiväkodin saneeraushanke yhteensä 1,2 milj.euroa, joka toteutetaan vuosina 2023-2024. Sen lisäksi kunnallistekniikkaan ollaan varaamassa yhteensä 1,1  milj. euroa.

Lisäksi rakennusten korjausten suunnitteluun on varattu 100 000 euroa. Raha kohdennetaan tarkemmin eri kiinteistöille hankkeiden edetessä vuoden 2023 aikana. Investointiohjelmassa ei ole varattu rahaa muille korjausta vaativille kohteille vuodelle 2023. Ne tuodaan erikseen päätettäväksi vuoden 2023 aikana sitä mukaa, kun selvitystyöt etenevät.

Kiinteistöohjelmaa on valmisteltu vuoden 2022 aikana tehtyjen kiinteistöjä koskevien päätösten ja pidettyjen valtuustoseminaarien pohjalta.

Kunnaninsinööri, johtava rehtori, vs. varhaiskasvatusjohtaja ja hyvinvointijohtaja ovat läsnä kokouksessa alustamassa asiaa.

Oheismateriaali:

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-25 taloussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko on kolme prosenttia.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.