Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Kunnanviraston palveluaika

RUSDno-2020-404

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnanhallitus on käsitellyt kunnanviraston aukioloa sekä työntekijöiden liukuvaa työaikaa kokouksissaan 3.4.1995 § 112, 23.11.1998 § 587 ja 20.11.2000 § 469. Vuonna 1998 on kunnanviraston aukioloajaksi vahvistettu ma-ke klo 7.45-15.30, to 7.45-17.00 ja pe 7.45-14.00. Vuonna 2000 on vahvistettu päivittäiseksi työajan liukuma-ajaksi 7.00-18.00 lukuunottamatta torstaita, jolloin iltaliukumaa voi käyttää ainoastaan poikkeustapauksissa esimiehen suostumuksella. Päätökset ovat edelleen voimassa. 

Kahdenkymmenen vuoden aikana ovat palvelujen ja kontaktien muodot ja keinot muuttuneet huomattavasti. Digitalisaation myötä monet palvelut ovat muuttuneet sähköisiksi samalla kun palvelua tarjoavat viran- ja toimenhaltijat ovat aiempaa paremmin suoraan tavoitettavissa ilman erityisiä palveluaikoja tai pidennettyjä aukioloaikoja.  Kunnanvirastoon torstai-iltapäivinä (klo 15.30-17.00) saapuneiden puheluiden määrää seurattiin v. 2019 lähes puolen vuoden ajan ja seuranta osoitti, että puheluita saapui koko aikana (21 vkoa) yhteensä 12 kpl. Virastossa tuona aikana käyneitä ei ollut juuri lainkaan. Myös pöytäkirjantarkastajien käynti kunnantalolla torstai-iltapäivisin on jäänyt pois sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen johdosta. 

Koronapandemian keväällä (huhti-, touko- ja kesäkuu) aiheuttaman etätyöskentelyn aikana kunnan vaihde oli auki ma-to klo 9.00-15.00 ja pe 9.00-14.00. Virasto oli muuten suljettu ja tapaamiset mahdollisia ajanvarauksella. Palvelu voitiin tässäkin tilanteessa hoitaa asianmukaisesti. 

Mikäli palveluaikaa voitaisiin muuttaa, olisi kunnanviraston toimistotyöaikaa tekevien työntekijöiden toiveena siirtyä ns. tasatyöaikaan, jolloin kaikki päivät olisivat saman mittaisia (7 h 15 min, viikkotyöaika 36 h 15 min). Tasatyöaika helpottaisi huomattavasti työajanseurantaa, lisäisi työntekijöiden omaa työajanhallintaa sekä mahdollistaisi joustavammat asiakastapaamisajat.  Työajan liukuma-aika sinänsä pysyisi ennallaan. Useiden kuntien ns. palveluaika (mm. Nousiainen, Mynämäki) on edellä mainittu ma-to 9.00-15.00 ja pe 9.00-14.00.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää vahvistaa Ruskon kunnanviraston palveluajaksi 14.9.2020 lukien ma-to klo 9.00-15.00 ja pe 9.00-14.00. Edelleen kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanviraston toimistotyöaikaa tekevien työntekijöiden työajaksi ns. tasatyöajan ( 7 h 15 min/päivä, 36 h 15 min/vko) päivittäisen liukuma-ajan ollessa klo 7.00 -18.00.  

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana valmistelija muutti esittelytekstin ensimmaisen kappaleen kuulumaan seuraavasti:

Ruskon kunnanhallitus on käsitellyt kunnanviraston aukioloa sekä työntekijöiden liukuvaa työaikaa kokouksissaan 3.4.1995 § 112, 23.11.1998 § 587 ja 20.11.2000 § 469. Vuonna 1998 on kunnanviraston aukioloajaksi vahvistettu ma-ke klo 7.45 -15.30, to 7.45 -17.00 ja pe 7.45 -14.00. Vuonna 2000 on vahvistettu päivittäiseksi työajan liukuma-ajaksi 7.00-18.00, jolloin iltaliukumaa voi käyttää ainoastaan poikkeustapauksissa esimiehen suostumuksella. Vuonna 2000 viraston aukioloajaksi on vahvistettu ma-ke 8.30 -15.30, to 8.30 -17.00 ja pe 8.30 -14.00. Päätökset ovat edelleen voimassa. 

  


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 - päätös, johon vaaditaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi