Kunnanhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Lausunnon antaminen luonnoksista Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmiksi

RUSDno-2020-402

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitystyö käynnistettin yhteistyössä maakunnan kuntien ja ELY-keskuksen kanssa huhtikuussa 2019. Maakunnan ja kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmia on päivitetty yhteisessä prosessissa, joka on ajoittunut samaan aikaan ensimmäisen valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja neljän maakunnan yhteisen Etelä-Suomen liikennestrategian laatimisprosessin kanssa.

Suunnitelmien päivitysprosessissa suunnittelun taustaksi analysoitiin yhteiskunnan muutostekijöiden, kuten talouden ja elinkeinorakenteen, väestönkehityksen ja kaupungistumisen sekä työssäkäynnin, vapaa-ajan ja elämäntapojen muutosten kehityssuuntia ja vaikutuksia liikennejärjestelmään mm. skenaario- ja Turun seudun liikennemallitarkastelujen avuolla.

Molemmista suunnitelmista on laadittu erilliset raporttiluonnokset, jotka sisältävät toimintaympäristökuvauksen, tavoitteet, kehittämisteemat ja toimenpideohjelmat.

Koko maakunnan kattavassa Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään sekä maakunnan sisäisiä, että ulkoisia yhteyksiä ja suunnitelmassa on määritelty maakunnan, sen elinkeinolämän ja asukkaiden tulevaisuuden kannalta keskeiset kehittämistarpeet.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkentaa maakunnallista suunnitelmaa ja käsittelee tarkemmin Turun seudun rakennemallialueen 13 kunnan alueen sisäistä liikennejärjestelmää ja sen erityiskysymyksiä kuten jalankulku -, pyöräily- ja joukkoliikennekaupungin kehittämistä. Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen liikenteen toimenpiteet perustuvat Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun ja priorisointiin.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivityksen ohjausryhmä hyväksyi luonnokset osaltaan kokouksessaan 29.5.2020. Varsinais-Suomen maakuntahallitus hyväksyi suunnitelmapuonnokset lausunnoille kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntahallitus teki raporttiluonnoksista huomioita seuraavista aiheista, jotka nostetaan vahvemmin esille lopullisessa suunnitelmassa: SOTE-palvelujen ja -yhteyksien sekä likennejärjestelmäsuunnitelmien vahvempi yhteen kytkentä, koronapandemian vaikutukset liikenteeseen, lähimatkailun merkitys, seudullisten matkaketjujen toimivuus ja liityntäpysäköinti, sekä ympärivuotisen pyöräilyn turvallisuuden ja olosuhteiden kehittäminen mm. Saariston rengastiellä. Lisäksi maantien 280 parantaminen toivottiin kirjattvan toimenpideohjelmaan.

Tavoitteena on, että maakuntahallitus hyväksyy Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman lausuntokierroksen jälkeen ja merkitsee samalla tiedoksi sitä tarkentavan Turun kaupunkiseudun liikennejärjesteelmäsuunnitelman. Vastaavasti Turun kaupunkiseudun kunnat hyväksyvät kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja merkitsevät tiedoksi sen taustalla olevan Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman.

Varsinais-Suomen liitto pyytää lausuntoa Varsinais-Suomen ja Turun kaupunksieudun liikennejärjestelmäluonnoksista 11.9.2020 mennessä. 

Esityslistan oheismateriaalina ovat luonnokset 5.6.2020 Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 2020 ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 2020.

Ruskon kunnan osalta selkeitä hankkeita pyöräilyn seutureiteissä ovat Mt 12254 Hujalantien jkp-tie välillä Walininkuja-Vahdontie, Mt 12262 Kaharintien jkp-tie Ruskon kko, sekä Mt 12254 Hujalantien jkp-tie välillä Kajamontie-Walininkuja, jotka tukevat myös Ruskon kunnan sisäistä reitistöä ja lisää jalankulku- ja pyöräilyn turvallisuutta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Ruskon kunnalla ei ole huomautettavaa Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäluonnoksista.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 - päätös, johon vaaditaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi