Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset Ruskon kunnassa 1.8.2021

RUSDno-2021-315

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Opetussuunnitelmatyöryhmä päivittää kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset 1.8.2021 alkavalle lukuvuodelle:

tuntijaon muutokset, arviointiin kohdistuvat muutokset, opinto-ohjauksen lakimuutokset.
Arvioinnista laaditaan erillinen tiedote Wilmaan uuden lukuvuoden alkuun ja koulukohtaisesti asiaa käsitellään vanhempainilloissa.

Tuntijakomuutokset :

Talousarviossa 2021 esitetyn mukaisesti Ruskon 1.-9. luokkien tuntijako muuttuu.
Aiemmin tuntikehys oli 232 ja jatkossa tuntimäärä on 229.
Kolmen tunnin vähennys kohdistuu luokka-asteiden 1.-3. kuvataidetuntiin ja jatkossa kuvataidetta on yksi tunti viikossa kyseisillä luokka-asteilla.
Uudessa tuntijaossa huomioidaan perusopetusasetuksen 6§:n mukaiset vähimmäistuntimäärät eri aineissa ja kaikilla luokka-asteilla.

Perusopetuksen oppilaanohjauksen lisätyöt

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä opinto-ohjaajan työnkuva muuttuu ja vaatimustaso kasvaa sekä resurssin tarve kasvaa (hakuvelvoite, ilman paikkaa jäävien ohjaus, tehostettu henkilökohtainen opinto-ohjaus).

Tehostettu henkilökohtainen ohjaus

  • tehostettua henkilökohtaista ohjausta tarvitsevien määrä oph:n arvion mukaan n. 12 % ikäluokasta (8. ja 9. luokkalaiset, 10 h/ oppilas)
  • Ruskolla oppilasmäärän mukaan laskettuna 262,88 h
  • tehostettuun oppilaanohjaukseen suunnattava rahoitus lasketaan edellä mainitun resurssin mukaan
  • opintoohjaajan vuosityöaika 1221 h (vähennettynä arkipyhät)
  • opintoohjauksen uusien velvoitteiden kattamiseksi Maunun kouluun rekrytoitu historian ja opinto-ohjauksen päätoiminen tuntiopettaja lukuvuodeksi 2021-2022
     

Uusien velvoitteiden myötä Maunun koulun opinto-ohjaajalle asetetaan 200 oppilaan yläraja, jolloin oppivelvollisuuden laajenemisen myötä kasvaneiden velvoitteiden hoitaminen on jatkossakin mahdollista. Tavoitteena on tuottaa koko perusopetuksen ajalle laadukasta opinto-ohjausta siten, että mahdollisimman moni nuori jatkaa mielekkäässä koulutuspaikassa.

 

Arviointiin kohdistuvat muutokset:

  • Opetushallitus on laatinut tarkennetut kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin (määräys OPH5042-2020) kaikissa oppiaineissa: kriteerit julkaistiin 31.12.2020 ja otetaan käyttöön 1.8.2021. Tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. 

 

Tarkennettujen kriteerien myötä opetussuunnitelman perusteissa kuvataan päättöarviointia varten osaamisen taso arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Aikaisemmin opetussuunnitelman perusteissa oli kuvaus ainoastaan arvosanalle 8. Kriteerit siirretään sellaisenaan paikalliseen opetussuunnitelmaan

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja hyväksyy opetussuunnitelmaan sisällytettävät muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.