Tekninen lautakunta, kokous 12.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

RUSDno-2020-426

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyy kokouksessaan 21.9.2020 kunnan vuoden 2021 talousarvion raamit.

Tekniset palvelut on alustavaa talousarviovalmistelua tehnyt ja tätä esitellään lautakunnalle.

600 Tekniset palvelut. Tekninen hallinto, julkisten alueiden hoito, hulevesiasiat, yksityistiet, sekä teiden kunnossapito.

620 Toimitilapalvelut. Kunnan kiinteistöjen ylläpito ja ruokapalvelut, kiinteistöjen kunnossapidon tarpeita esitellään tarkemmin. Buildercom on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2021

650 Vesilaitokset. Vesihuoltoon liittyvät asiat

690 Palo- ja pelastustoimi. Palo- ja pelastustoimen talousarvio perustuu aluepelastuskeskuksen kuntaosuuksien maksujen mukaan.

Investointien pääpaino on ensi vuonna Maunun koulun saneeraus ja laajennus, pienemmät hankkeet ja hankelistaa käsitellään muiden hallintokuntien esitysten mukaan.

Tekninen lautakunta tutustuu talousarvion laadintaan ja keskustelee asiasta.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja ja Kunnaninsinööri esittelee vuoden 2021 teknisten palveluiden talousarvion ja investointi suunnitelman kokouksessa.

Tekninen lautakunta keskustelee talousarviosta

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden talousarvion osaltaan, sekä investointilistan ja lähettää kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätetyt esitykset lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää jättää talousarvion pöydälle lisätutustumista varten ja pitää ylimääräisen kokouksen asiasta.

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessa 21.9.2020 § 169 talousarvion 2021 raamin kehykseksi ja valmistelun lähtökohdaksi, jossa tilikauden yli-/alijäämä on nolla.

Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 23.9.2020 § 97 talousarviota ensimmäisen kerran.

Oheismateriaalina on ulkoisten erien talousarvioesitys,sekä investointilista

600 Tekniset palvelut. Tekninen hallinto, sekä julkisten alueiden hoito, sekä teiden kunnossapito. Metsät ja hulevesiasiat kuuluvat myös teknisten palveluiden alle. Talousarvio on laadittu raamin mukaisesti ja metsänmyyntituloja on lisätty 100 000€. Kohta 600 tekniset palvelut, on raamin mukainen

620 Toimitilapalvelut. Kunnan kiinteistöjen ylläpito ja ruokapalvelut. Talousarvio on saneerauskohteiden osalta avattu aputaulukoilla uudella tavalla ja kohteet on avattu kunnossapito-ohjelman PTS suunnitelman mukaisesti. Teknisten palveluiden käyttötalouteen on lisätty päiväkotien tarpeiden mukaisesti 43 000€ parannuksia ja koulujen osalta 5000€. Muiden hallinto kuntien tarpeet nostaa 48 000€ teknisten käyttötaloutta. Kohta 620 kokonaisylitys on raamin verrattuna +206 000€, ylitys johtuu sähkö, vakuutus ja palkkojen nousuista. Talousarvio on rakennettu tilinpäätös 2019 ja toteutuma 6/20 pohjalta ja pyritty realistisesti pysymään 2020 talousarvion 0 linjan mukaisena.

650 Vesilaitokset. Vesihuollon talousarvio on tehty vuoden 2020 talousarvion mukaisesti. Raamiin on lisätty vesihuoltolaitoksen tuloja 160 000€, mikä ei ole mahdollista, jos taksoihin ei kosketa. Iso asiakas on poistunut vesihuollosta mikä vaikeutta jo 2020 tuloksen saavuttamisen. 650 on raamiin verrattuna – 132 000, joka on pois tulopuolelta.

690 Palo- ja pelastustoimi. Palo- ja pelastustoimen talousarvio perustuu aluepelastuskeskuksen kuntaosuuksien maksujen mukaan ja siihen ei voi vaikuttaa. 690 on raamiin verrattuna +10 000€.

Investointien kokonaissumma 2,845 miljoonaa euroa. Maunun koulun laajennus ja saneeraus on yksistään 2 miljoonaa euroa vuonna 2021 talousarviossa. Päällistönmäen seuraava vaihe on pieni, mutta tontteja saadaan 14 kappaletta myyntiin, lisäksi pienempiä hankkeita on useita.

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta osaltaan hyväksyy teknistä lautakuntaa koskevat vuoden 2021 talousarvion ulkoiset erät ja investointiosan.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 19.10.2020 § 197 päätti palauttaa talousarviovalmistelun takaisin hallintokuntiin leikkauksia varten. Teknisten palveluiden osalta ylitystä raamiin nähden on 216 000€ ja tulopuolelta puuttuu 132 000€ tulot. Tekninen johtaja on laatinut 160 000€ lisäleikkaukset, jotka esitellään kokouksessa. Lista lähetetään lautakunnan jäsenille etukäteen tutustumista varten.

Lisäleikkausten vaikutus teknisiin palveluihin on kirjattu erilliseen listaan, joka lähetetään lautakunnan jäsenille.

Vesihuoltolaitoksen taksoja on vertailtu naapurikuntien taksoihin mahdollista taksatarkistusta silmällä pitäen ja niiden yhteenveto esitetään kokouksessa. Ruskon kunnan taksat ovat alueellista keskitasoa, eikä korotus ole ratkaisu tulovajeeseen.

Tekninen lautakunta keskustelee lisäleikkauksista ja lopullinen talousarvio viimeistellään kokouksessa.

Tekninen lautakunta käsittelee myös investointilistan

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan teknisten palveluiden talousarvioehdotuksen ja lähettää sen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti, Jari Lehtola ja Jari Kivelä jättivät eriävän mielipiteen. 

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käy läpi talousarvion käyttötalouden tehtäväalueiden tekstit, jotka ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan talousarvion käyttötalouden tehtäväalueiden tekstit

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti